สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง   “Web 2.0  กับงานห้องสมุด” ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2552 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด สำหรับบุคลากรของสำนักหอสมุด

        จากเทคโนโลยี Web 2.0  ที่มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ในการสร้าง เครือข่ายสังคมออนไลน์  (Social Networking) เป็นเว็บที่เอื้อต่อการรวมกันตัวของชุมชน ผู้ใช้สามารถแสดงความคิดเห็น และสามารถสื่อสารแลกเปลี่ยน  แบ่งปันกัน และมีปฏิสัมพันธ์กันได้ ทำให้เกิดการต่อยอดความรู้และความคิด  นำไปสู่การปฏิบัติจริง โดยอาศัย Web เป็น platform ในการสร้างเครือข่ายสังคมดังกล่าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พัฒนาและปรับการทำงานให้สามารถสนองความต้องการบริการความรู้ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  และเล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านวิชาชีพ   เป็นต้น  อีกทั้งเล็งเห็นความจำเป็นในการแสวงหานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาบริการสารสนเทศที่สะดวกต่อการสืบค้น การใช้ข้อมูล และการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่าให้ทั่วถึงทั้งห้องสมุดกลางและห้องสมุดคณะ   จึงเห็นควรให้มีการจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ Web 2.0 กับงานห้องสมุดขึ้น

 

        วัตถุประสงค์การสัมมนา เพื่อให้บรรณารักษ์ นักเอกสารสนเทศ และนักวิชาการของสำนักหอสมุด จำนวน 58 คน ได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Web 2.0  และสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาบริการสารสนเทศ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันเพื่อระดมความคิดเห็นในการนำเทคโนโลยี Web 2.0 มาใช้กับงานห้องสมุด และเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างเนื้อหา แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ ให้เกิดการต่อยอดความรู้และความคิด และนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงต่อไป

 

การดำเนินงาน

  1. การบรรยายเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยี Web 2.0 มาใช้กับงานห้องสมุด และประสบการณ์การนำ Web 2.0 มาใช้กับงานห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล
  2. ประชุมเพื่อระดมความคิด การนำเทคโนโลยี Web 2.0 มาใช้กับงานของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

วิทยากร

§         นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์   นักวิชาการ  ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  (NSTDA)

§         นางรุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล  นักเอกสารสนเทศ (ชำนาญการ )  หัวหน้าห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มหาวิทยาลัยมหิดล

§         นายเลอชาติ ธรรมธีรเสถียร  นักสารสนเทศ ห้องสมุดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC Resource Center)

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. บุคลากรมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี Web 2.0 และสามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาบริการสารสนเทศ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น
  2. บุคลากรได้มีการหารือร่วมกัน เพื่อระดมความคิดในการนำเทคโนโลยี Web 2.0 มาใช้ในการพัฒนาบริการสารสนเทศ
  3. สำนักหอสมุดมีการนำเทคโนโลยี Web 2.0 มาใช้พัฒนาบริการสารสนเทศให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการมากยิ่งขึ้น และได้สร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมสร้างเนื้อหา แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์

สำนักหอสมุดขอบคุณศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC Resource Center) ให้การสนับสนุนงบประมาณค่าเดินทางวิทยากรจากศูนย์ TCDC

 

รู้จักวิทยากรค่ะ

อ่านเพิ่มเติม