ขอต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยทุกท่านสู่วิชาบริหารสถาบันการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 1/2552 ทุกท่าน

www.ssru.ac.th/center/cqm