ใบงาน

 

สาระ..............................................รายวิชา .............................

รหัสวิชา..............................................   จำนวน........................หน่วยกิต   จำนวน......................ชั่วโมง

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................ นามสกุล ..............................................

รหัสประจำตัวนักศึกษา ........................................................... ระดับ ...................................................

ครั้งที่ ............... วันที่ ............. เดือน ....................................... พ.ศ. ............... ภาคเรียนที่ ..... ..............

วิธีเรียน .............................................................................................

ชื่อครูศูนย์การเรียนชุมชน.................................................................

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี

 

ตอนที่ 1   (สำหรับนักศึกษา)

1.  เรื่องที่ศึกษา / ค้นคว้า เรื่องที่ได้รับมอบหมายให้ไปศึกษา

.......................................................................................................................................................................

2.  วิธีการศึกษาค้นคว้า / สื่อ / แหล่งการเรียนรู้

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3.  เนื้อหาสาระที่ได้รับจากการค้นคว้า

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4.  ประโยชน์ที่ได้รับ และ การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

 

 

5.  ผลงาน / ชิ้นงาน

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6.  ปัญหา / อุปสรรค

.......................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะ

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

 

                                                                                            ลงชื่อ......................................................

                                                                                                              (........................................................)

                                                                                                                                                นักศึกษา

ตอนที่ 2 (สำหรับครู)

การวัดผลประเมินผล

             เกณฑ์การให้คะแนน

.......................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

               คะแนนที่ได้

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                บันทึกผลการประเมิน

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                                                      ลงชื่อ ....................................................                                                                                                                            (.......................................................)                                                                                                                                        ครูผู้สอน