1. การพัฒนามนุษย์  (Human  Development)      ต้องพัฒนาเป็น  2  ด้าน   คือ  1.  พัฒนามนุษย์ให้มีคุณสมบัติที่จะเป็นแกนในการพัฒนาและบูรณาการให้เกิดความสมดุลอย่างถูกทาง  และเป็นการอำนวยประโยชน์แก่สังคมได้                    2.  พัฒนามนุษย์เพื่อประโยชน์สุขแก่ตัวมนุษย์เองทุกคน   การพัฒนามนุษย์ต้องพัฒนาทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน คือ ด้านสุขภาพ  ความรู้  สติปัญญา  ความสามารถ  พฤติกรรม  สังคม  อารมณ์  และจิตใจด้วย  เพื่อจะทำให้มนุษย์เก่ง ดี  และมีความสุขได้นั่นเอง
  2. เพื่อแสวงหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการศึกษา
  3. ประการแรกที่ต้องการศึกษาคือการเพิ่มประสิทธิภาพของทรัพยากรทางการศึกษา
  4. ขอฝากข้อคิดดีๆ สำหรับสมาชิกทุกท่าน  "ว่าด้วยการบริหารกระบวนการคิด"   คนโง่  ชอบไหลไปตามความคิด  จึงมีภารกิจอันไม่รู้ตัวอย่างไม่สิ้นสุด   คนฉลาด  ชอบสร้างความคิด  จึงมีจินตนาการอันสวยหรูที่ไม่เป็นจริงอย่างไม่สิ้นสุด    คนเจ้าปัญญา   ชอบบริหารความคิด  สร้างสรรค์  ตกแต่ง  ตัดต่อ  และละวางเมื่อสมควร  จึงได้ประโยชน์จากความคิดสูงสุด.ฯ  ข้อมูลจากหนังสือ  คนโง่  คนฉลาด  คนเจ้าปัญญา  ของ  ไชย  ณ พล.