วิทยฐานะ

ครูชำนาญการพิเศษ

ครูชำนาญการพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

        ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเองและวิชาชีพ  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครอง  บุคคลในชุมชนและ/หรือสถานประกอบการ  เพื่อพัฒนาผู้เรียน  การบริการสังคมด้านวิชาการ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ

         1. ดำรงตำแหน่งครู  ที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ ก.ค.ศ. กำหนด  หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

          2. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

 การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ

          ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 และให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน junsenengsuwanความเห็น (0)