การประชุมQRTจังหวัดเพื่อจัดทำกรณีตัวอย่างของการใช้การจัดการความรู้ของเครือข่ายนครสวรรค์

           เครือข่ายนครสวรรค์ซึ่งนำโดยทีมงานของสำนักงานสาธารสุขจังหวัดนครสวรรค์และสมาชิกQRTระดับจังหวัดมีโอกาสร่วมกันจัดทำหนังสือกรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในบทของ กรณีตัวอย่างการจัดการความรู้ระดับเครือข่าย ซึ่งมีอีกหนึ่งเครือข่ายที่ได้รับคือ เครือข่ายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          เครือข่ายของจังหวัดนครสวรรค์ เริ่มมีการนำกระบวนการของการจัดการความรู้มาใช้เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ประมาณปี 2547 จนมาจัดทำแผนโครงการและได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจำนวนหนึ่งในการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นที่มาของ KV 6 หัวข้อ (การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน การดูแลผู้ป่วยCOPD การป้องการความคลาดเคลื่อนทางยา EMS ความสมบูรณ์ของเวชระเบียน และสุดท้ายคือเรื่อง การลดการเกิด Birth Asphyxia)
          โดยการทำงานอย่างร่วมมือร่วมใจของทีม QRTจังหวัดนครสวรรค์ ทำให้การทำงานครั้งดีผ่านไปได้ด้วยดี.....ซึ่งแน่นอนย่อมมีอุปสรรคทุกครั้งที่ทำงาน แต่ทีมงานอาศัยช่วง AAR ในการแก้ไข ทำให้การดำเนินการครั้งต่อๆไป เป็นไปอย่างราบรื่นดีขึ้นเป็นลำดับ (ท่านสามารถหาอ่านได้จากหนังสือครับ)
          โดยส่วนตัวผมเองไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมเท่าไหร่เพราะติดภาระทำงานประจำ(ตรวจและรักษา) แต่สิ่งที่ผมเห็นได้ชัดเป็นอย่างดี คือ ความร่วมมือร่วมใจ การกระตือรือร้นในการทำงานของทีม เป็นปัจจัยที่ทำให้การจัดการความรู้ของเครือข่ายนครสวรรค์เป็นรูปธรรม....ภูมิใจจังเลย...^_^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คุณภาพที่กำลังงอกเงยโรงพยาบาลไพศาลีความเห็น (0)