ติดต่อ

โครงสร้างการศึกษาในประเทศอินเดีย

   

          ระดับปริญญาตรี ( Bachelor Degree) กำหนดระยะเวลาเรียนทั่วไป 3 ปี สำหรับที่ใช้เวลา 4 ปี ได้ แก่ สาขาทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 5 ปี ได้ แก่ สัตว์ศาสตร์ สถาปัตยกรรม และศิลปกรรมศาสตร์

         หลักสตรปริญญาตรี บางแห่งต้องสำเร็จปริญญาตรีบางสาขามาก่อนแล้วมาต่อหลักสูตรเหล่านี้อีก 3 ปี ได้แก่ นิติศาสตร์ หรือต่ออีก 1 ปี ได้แก่ ศึกษาศาสตร์ และพลศึกษา

         ระดับปริญญาโท (Master Degree) กำหนดระยะเวลาประมาณ 2 ปี ต่อจากปริญญาตรี เมื่อเรียนจบสาขาไหนต้อต่อสาขานั้น แต่ในปัจจุบันบางคณะให้คนที่จบคณะอื่นสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่ต้องจบในคณะดังกล่าว

         ระดับ Master of Philosophy (M.Phil) เป็นการศึกษาก่อนเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ซึ่งกำหนดระยะเวลาในการศึกษาไว้ 1 ปี เป็นการศึกษาทั้ง Course Work และ เขียน Thesis ด้วย

         ระดับปริญญาเอก (PhD) กำหนดระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2-3 ปี สำหรับการเรียนการสอน สถาศึกษาบางแห่งกำหนดให้เรียน Course Work และเขียนThesis ด้วย แต่บางแห่งให้ทำ Research ตามหัวข้อที่อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมัติเท่านั้น   

         ระดับสูงกว่าปริญญาเอก  (Doctor of Literature)ระยะเวลาในการศึกษา 3-5 ปี   

          ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับอุดมศึกษา

          ภาคเรียนแรก ประมาณเดือนกรกฎาคม-เดือนธันวาคม

          ภาคเรียนที่สอง ประมาณเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคม

     

   

   

          มหาวิทยาลัยมคธ (มะ-คด) (Magadh University) เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่ ตำบลโพธิ์คยา อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1961 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ดังนี้   

        1) เป็นสถานที่อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งพระพุทธศาสนา

         2) เป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม

         3) เป็นศูนย์รวมของชาวพุทธผู้มาแสวงบุญทั่วโลก

        เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2505 หรือ ค.ศ.1962 มีท่าน สารวปัล ราทะ กริชนัน Sarvapalli Redha Khisshanan) ขณะดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีของประเทศอินเดีย เป็นผู้มาวางศิลาฤกษ์ และมี ดร.เค เค ดุตต้า (Dr. K. K. Dutta) ผู้มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์โลก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีท่านแรก  

          มหาวิทยาลัยมคธนับเป็นมหาวิทยาลัยที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของประเทศอินเดีย และที่น่ายินดียิ่งก็คือ เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความไว้วางใจจากนักศึกษาไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจำนวนมากกว่า 300 ท่าน
           คณะสังคมศาสตร์ (Social Sciences) เป็นคณะที่นักศึกษาไทยให้ความไว้วางใจมาศึกษามากที่สุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ภาควิชาโบราณคดีอินเดียและเอเซีย ซึ่งมี Prof. Dr. Yugal Kishore Mishra เป็นหัวหน้าภาควิชานั้น (พ.ศ.2547) มีการศึกษาจัดแบ่งเป็นชุดวิชาทั้งหมด 16 Papers แบ่งเป็นวิชาบังคับ 12 Papers และวิชาเลือก 4 Papers ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 กลุ่ม คือ กลุ่ม A-G นักศึกษาต้องเลือกหนึ่งกลุ่มตามที่ตนเองชอบมากที่สุด วิชาบังคับ 12 Papers มีดังนี้
Paper 1 Political History of Northern India (From 3000 B.C. up to 300 A.D.)
Paper 2 Political History of South India (Selected Dynasties)
Paper 3 Political History of Mainland South East Asia (From the early time up to 1500 A.D.)
Paper 4 Political History of Insular South East Asia (From the early time up to 1500 A.D.)
Paper 5 Political History of Western Asia (Up to 325 B.C.)
Paper 6 Political History of Eastern Asia (Up to 1022 A.D.)
Paper 7 Cultural history of Mainland South East Asia (Up to 1500 A.D.)
Paper 8 Cultural history of Insular South East Asia (Up to 1500 A.D.)
Paper 9 Political History of Northern India (319 A.D. up to 1200 A.D.)
Paper 10 Political History of South India
Paper 11 Ancient Indian Numismatics and …
Paper 12 Ancient Indian Epigraphy

 

          

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 259121, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 34, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (keywords) #อินเดีย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)