ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ป.พัน.๒ รอ.
IP: xxx.27.125.98
เขียนเมื่อ 

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

ป.พัน.๒ รอ.
IP: xxx.27.123.17
เขียนเมื่อ 

ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษตริย์

เพื่อแสดงความจงรักภักดี

iceiceice
IP: xxx.53.4.89
เขียนเมื่อ 

พระปกครอง ผองไทย ใจพันผูก

เหมือนพ่อลูก ชาวประชา หน้าตาใส

ทศพิธ ราชธรรม อันอำไพ

มีอยู่ใน พระองค์ถ้วน ล้วนสมบูรณ์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้  ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบัน และความสมัครสมานสามัคคี

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

เศรษฐกิจพอเพียง นำพาชีวิตของประชาราษฎร์ให้อยู่อย่างพอเพียง พอใช้ พอกิน 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ให้ไว้ เพื่อผสกนิกรของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุข ขอพระองค์พระเจริญ

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

เพ็ญพระยศ เพียงเพ็ญ ร่มเย็นหล้า บุญโอบฟ้า ป้องดิน คุ้มถิ่นฐาน 

พระภูมิพล ทรงฉัตร ชัชวาล ทุกหย่อมย่าน ร่มด้วยธรรม แห่งภูธร 

ครบ ๖๐ ปีทอง ทรงครองราชย์ ไทยทั้งชาติ เกษมสุข สโมสร 

ขอพระองค์ ทรงเจริญพระขวัญ นิรันดร สถาพร สถิตพงศ์ วงศ์จักรี


เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ความเพียรนั้นคือไม่ท้อถอยในการฝึกตนเอง ไม่ท้อถอยในการแผ่ความรู้ ไม่ท้อถอยในการช่วยผู้อื่น 

วินัยก็คือระเบียบที่มีอยู่ในใจของตัวเอง เพื่อที่จะเลือกเฟ้นวิชาการมาใช้ในที่ๆ เหมาะสม ที่ถูกต้อง 

และวินัยคือควบคุมตัวเองให้อยู่ในร่องในรอย ไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง

พระบรมราโชวาท   พระราชทานแก่คณะครูฝึกตำรวจตระเวนชายแดน   ณ ศาลาเริง พระราชวังไกลกังวล

วันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๑๘


สมเกียรติ สุจิตรานนท์
IP: xxx.52.115.252
เขียนเมื่อ 

ความรู้สึกของข้าพระเจ้าที่มีต่อในหลวง

ข้าพระเจ้าเห็นพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เด็กพอโตขึ้นมาก็รู้สึกรักและเทิดทูลมากขึ้นก็ทำให้เข้าใจมากขึ้นว่าทำไมพระสกนิกรชาวไทยและทั่วโลกต่างยอมรับและถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ขนาดนี้ เหตุผลก็ง่ายๆ คือ พระองค์ทรงห่วงใย ปกป้องและทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน

นี่คือหัวใจสำคัญของการปกครองเป็นสำคัญของพระมหากษัตริย์

  จากคำพูดที่มีขึ้นทำนองว่า เราจะทอดทิ้งประชาชนได้อย่างไรในเมื่อประชาชนไม่ทอดทิ้งเรา เป็นคำพูดที่ง่ายๆและแฝงไปด้วยความรู้สึกมากมาย โดยพระองค์ทรงสอนความรู้และทำประโยชน์มากมายมอบให้แก่พสกนิกร เช่น การทำกังหันชัยพัฒนา การทำฝนหลวง การทำเชื่อนแก้มลิง ฝายชะลอน้ำ หญ้าแฝก เกษตรทฤษฎีใหม่รวมโครงการแล้วกว่า 4,000 โครงการ ทุกโครงการล้วนสอบคล้องกันสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้และสอบหลักในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เดินทางสายกลาง รู้จักประมาณตนและมีภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งนี้สามารถนำมาใช้ในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี พระองค์ทรงทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดจากเหนื่อยเป็นเวลากว่า 68 ปี ทุกพื้นที่ในประเทศพระองค์ทรงเสด็จเยี่ยมเยียนทุกพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าจนเคยมีคนกล่าวไว้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นส่วนหนึ่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงลงมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนและมีคำพูดของชาวต่างชาติว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยังมีชีวิตอยู่ชั่งเป็นคำพูดที่อธิบายไม่ถูกว่าพระองค์ทรงดีและทำเพื่อประชาชนขนาดไหน

  ทั้งนี้ข้าพระเจ้าและทุกๆคนขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีอายุมั่นขวัญยืนอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทยให้กับประชาชนชาวไทยตลอดไปชั่วกาลนาน 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

เรารักษาเอกราช อธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้  ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

 เราเป็นคนไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

สถาบันชาติ ศาสน์  กษัตริย์  เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลาน  เราถึงทุกวันนี้

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนัก และเหนื่อยมานาน ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์ 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

 แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

เราเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

 "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันไม่มีคลาย 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง 


เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข 


เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ


เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต 


เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งปวง ดั้งนั้นถ้าใครลบหลู่ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมพบแต่ความพินาศในชีวิต 


เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านานทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระองค์ทรงเสียสละเพื่อชาติของเราอย่างยิ่ง พระองค์ทรงทำงานตรากตรำเพื่อประชาชนของท่านอยู่อย่างมีความสุข  

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัย แข็งแรงสมบูรณ์ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดี อย่างแท้จริง 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้อยู่เย็นเป็นสุข

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

 "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม" พระดำรัสแห่งองค์ไอศวรรย์ยังศักดิ์สิทธิ์คู่แผ่นดินอยู่ทุกวันไม่มีคลาย

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

 เราเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

จงรักภัคดี เทิดทูนและสนองพระเดชพระคุณด้วยการสร้างความดีถวายแด่ในหลวง

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ จงมีพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ แก่ปวงชนชาวไทย ตลอดไปด้วยเทอญ 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

เศรษฐกิจพอเพียง”เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก  มั่นคงและยั่งยืนสืบไป 


เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ขอจงทรงมีพลานามัยแข็งแรง อยู่เป็นร่มฉัตรให้ลูก ๆ ทุกคนตราบชั่วกาลนานเทอญ

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ขอให้คนไทยทุกคนจงสำนึกเสมอว่า ยืนอยู่บนผืนแผ่นดินนี้ เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินนี้ที่บรรพบุรุษ  เคยหวงแหนเราควรทำความดีเพื่อกษัตริย์และแผ่นดิน


เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

กว่าจะได้ว่าเป็นไทยทุกวันนี้นั้นพ่ออยู่หัวกี่พระองค์แล้วเล่าที่คอยปกป้องแผ่นดินผืนนี้ไว้ แต่พวกเราจะทำลายมันเสียเองหรือมันสมควรแล้วหรือ


เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ถ้าไม่รักพ่อ ก็ออกไปจากแผ่นดินของพ่อ 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

สร้างคนให้เป็นปึกแผ่น..เหมือนใจของพระองค์ท่านที่แข็งแกร่งที่คอยรวมใจปวงชนชาวไทย

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

กี่ล้านหยดที่องค์ท่านเสียเหงื่อเพื่อปวงชนชาวไทยแล้วเราคนไทยแค่เสียสละช่วยกันช่วยชาติมิได้เชียวหรือ

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

LONG LIVE THE KING พวกเรารักในหลวง ขอให้พระองค์มีพระพลานมัยแข็งแรง

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภัทรมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสมพระนาม  ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ


เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ชาติ เหนือสิ่งอื่นใด กษัตริย์ไทยเหนือหัว "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

"ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" "ขอพระองค์ทรงพระเจริญ""ขอพระองค์ทรงพระเจริญ""ขอพระองค์ทรงพระเจริญ""ขอพระองค์ทรงพระเจริญ""ขอพระองค์ทรงพระเจริญ""ขอพระองค์ทรงพระเจริญ""ขอพระองค์ทรงพระเจริญ""ขอพระองค์ทรงพระเจริญ""ขอพระองค์ทรงพระเจริญ""ขอพระองค์ทรงพระเจริญ""ขอพระองค์ทรงพระเจริญ""ขอพระองค์ทรงพระเจริญ""ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทย ตลอดไป

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัส ให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง คงความเป็นชาติไทยไว้ได้ 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

เราคนไทยควรจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

คำว่า พอเพียง มีความหมายว่า พอมีกินเศรษฐกิจแบบพอเพียง หมายความว่า ผลิตอะไรมีพอที่จะใช้ไม่ต้องขอยืมคนอื่น อยู่ได้ด้วยตนเอง แปลจากภาษาฝรั่งได้ว่า ให้ยืนบนขาของตัวเองหมายความว่า สองขาของเรายืนบนพื้นให้อยู่ได้ไม่หกล้ม ไม่ต้องไปขอยืมของคนอื่นเพื่อ ที่จะยืนอยู่ คำว่า พอ คนเราถ้าพอในความต้องการ มันก็มีความโลภน้อยเมื่อ มีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยพอเพียง อาจมีมาก อาจมีของหรูหรา ก็ได้แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น

พระราชดำรัสพระราชทานอในโอกาสที่คณะบุคคลเข้าเฝ้า ถวายพระพรชัยมงคล

              เฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2541
เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

พระปรีชาสามารถในทุกด้านของพระองค์ทำให้ฉันนึกทบทวนว่าการที่จะเชี่ยวชาญในเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้นั้น   จะต้องทุ่มเท เวลา แรงกาย แรงใจ สักเท่าไหนเพียงเรื่องเดียว อาจต้องใช้เวลาทั้งชีวิต  แต่พระองค์ทรงใช้เวลาที่มากกว่าวันละ 24 ชั่วโมงเพื่อความอยู่ดีของประชาชน ในทุกด้านมีรักไหน..เท่ารักที่พ่อให้


เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่ สุดมิได้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาท

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

จะขอตามรอยของพ่อท่องคำว่า เพียงและพอ จากหัวใจ เป็นลูกที่ดีของพ่อด้วยความรัก ด้วยภักดี 

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ขอบารมีสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดอภิบาลประทานพรให้พ่อหลวงของแผ่นดิน ทรงพระเกษมสำราญตลอดกาลเทอญ

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

เราเป็นคนไทย ด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

เดชา ชัยพร
IP: xxx.77.138.109
เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

1.พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

2.พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

3. " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

4. ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

5. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

6. บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

จึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

8. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

9. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

10. หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะร้องว่าอย่างไร

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

11. เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

12.ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญ

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

13.ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

14.พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

15.พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

16.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

17.ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย

กรมทหารพรานที่๔๖
IP: xxx.174.140.145
เขียนเมื่อ 

18.ในหลวงทรงนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน