บันทึกนี้มีความสำคัญสำหรับเพื่อนครูผู้สอนภาษาอังกฤษพอสมควร 

ที่ว่าสำคัญนั้น  ก็คือ  ในปีการศึกษา 2552 นี้  เราต้องมีสิ่งใหม่ในการจัดการเรียนการสอน  นั่นคือ  หลักสูตร

ตัวหลักสูตรที่เปรียบเสมือน  กรอบการทำงานของครู

หลักสูตรใหม่นี้มีชื่อว่า  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

มันแตกต่างจากหลักสูตรเดิมของเรา  ครูอ้อยได้เขียนไว้แล้วในบันทึกเรื่อง  ความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้ของ 2 หลักสูตร

ประเด็นความไม่ชัดเจนของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จึงทำให้ต้องมีหลักสูตรใหม่ ที่ชัดเจนกว่า 

วิชาภาษาอังกฤษ  ก็จะมีหลักสูตร  ที่สามารถศึกษาไว้ก่อน  เพื่อการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้  ที่ต้องคำนึงถึงสมรรถนะของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และ  คุณลักษณะนิสัยของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551

ครูอ้อยได้เขียนโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มสาระฯ ภาษาอังกฤษ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) ไว้แล้ว  ที่นอาจศึกษาไว้ก่อนไปดำเนินการที่โรงเรียนของท่านก็ได้

ส่วนในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่ต้องมีรายวิชาเพิ่มเติม  ครูอ้อยก็ได้ การกำหนดรหัสวิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และ ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม  และ การเขียนคำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-6 ไว้แล้ว 

คำอธิบายรายวิชา วิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.1-6 ที่ว่ายากนักหนา  ครูอ้อยก็เขียนไว้แล้วด้วย  เพื่อเป็นการศึกษา และสะดวกต่อการค้นคว้า  ครูอ้อย ก็รวบรวมลิงค์ไว้  ท่านคลิกได้ ที่นี่

ในนามเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ครูอ้อยก็เขียนโครงสร้างรายวิชากับหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ชั้นป.1-6

ส่วนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ท่านลองคลิกดูได้ที่นี่