มนุษย์...มักมุ่ง "ครอบงำ"
คุกคาม...มนุษย์ด้วยกัน
โดย...ใช้เงื่อน "ความรัก"
ความหวังดี...
คุกคาม และครอบงำ
"อิสระ"
ของฝ่ายตรงข้าม
เมื่อ...คุกคาม..ครอบงำได้
"ตน" พอใจ...ฝ่ายเดียว
หากแต่ลืมเหลียวแล..."จิต"ใจ
ผู้ที่ตนคุกคาม ครอบงำ...
ว่า...เป็นอย่างไร
...
หากใช้ "สติ" นึกคิด
จะ"มอง" เห็น...ด้วยใจ