ครอบงำ...อิสระ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หากใช้ "สติ" นึกคิด จะ"มอง" เห็น...ด้วยใจ

มนุษย์...มักมุ่ง "ครอบงำ"
คุกคาม...มนุษย์ด้วยกัน
โดย...ใช้เงื่อน "ความรัก"
ความหวังดี...
คุกคาม และครอบงำ
"อิสระ"
ของฝ่ายตรงข้าม
เมื่อ...คุกคาม..ครอบงำได้
"ตน" พอใจ...ฝ่ายเดียว
หากแต่ลืมเหลียวแล..."จิต"ใจ
ผู้ที่ตนคุกคาม ครอบงำ...
ว่า...เป็นอย่างไร
...
หากใช้ "สติ" นึกคิด
จะ"มอง" เห็น...ด้วยใจ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (0)