วัดเชตวัน เป็นพระอารามที่อนาถบิณฑิก เศรษฐีผู้ใจบุญแห่งแคว้นโกศลสร้างถวายพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์ เป็นที่เกิดพระสูตรมากมาย และพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติสิกขาบทหลายสิกขาบทที่นี่ เพราะเป็นพระอารามที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษานานที่สุด ในพระไตรปิฎกปรากฏพระสูตรและสิกขาบทหลายสิกขาบท ทรงบัญญัติและแสดงที่พระวิหาร เชตวันถึง 200 กว่าครั้ง

สภาพปัจจุบัน

          วัดเชตวันอยู่ในเขตกรุงสาวัตถี แคว้นโกศล (ปัจจุบันแคว้นโกศลมีชื่อว่า แคว้นอูธ ซึ่งมาจากคำว่าอโยธยา) พุทธศาสนิกชนที่จะเดินทางไปที่สาวัตถี มักจะเริ่มจากลุมพินี เดินทางมาถึงสาวัตถี แคว้นโกศลระยะทาง 175 .. ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ 8.35 .. ปัจจุบันบริเวณกรุงสาวัตถี เรียกกันว่า สาเหฐ - มาเหฐ (เรียกคู่กัน) ที่เขตติดต่อของจังหวัดบาไรห์ และจังหวัดโคณฑา ทางตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดลัคเนาว์ ห่างจากตัวจังหวัดบาไรห์ 46 กิโลเมตร (29 ไมล์) จากโคณฑา 59 กิโลเมตร (37 ไมล์) และห่างจากพลรามปูร์ของจัหวัดโคณฑา อันเป็นชุมทางรถยนต์และรถไฟที่ใกล้ที่สุดไปทางตะวันตก 16 กิโลเมตร หรือ10ไมล์

         ซากโบราณสถานที่ขุดค้น ได้ข้อสรุปว่าบริเวณที่เรียกว่า สาเหฐคือ พระเชตวันวิหารส่วนมาเหฐ คือตัวเมืองสาวัตถี อย่างไรก็ตามปัจจุบันคำว่าสาเหฐ - มาเหฐนั้น นิยมเรียกกันน้อยลงชาวอินเดียรู้จักกันในชื่อ ศราวัสตี ซึ่งเป็นรูปสันสกฤต ของคำว่า สาวัตถี นั้นเอง

ถนนในบริเวณเมืองศราวัสตี หรือสาวัตถีในครั้งพุทธกาล

       ซากของบริเวณพระเชตวันวิหาร มีเนื้อที่ประมาณ 80 ไร่ (32 เอเคอร์) ได้มีการขุดค้นสำรวจพบซากกุฏิวิหาร สถูปเจดีย์และเสนาสนะสงฆ์อื่นๆแล้วมากมาย ส่วนที่ตัวเมืองสาวัตถีนั้น ยังไม่มีการขุดค้นมากนักที่พบบ้านก็เช่น ซากบ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ซากบ้านของท่านพระองคุลิมาลเถระ

 

ซากบ้านของพระองคุลิมาลเถระ

                                                     ซากบ้านของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี

โปรดติดตามตอนต่อไป