สรุปบทเรียนเรื่องการด้นตะลุย  

 

 ความหมายของการด้นตะลุย

 

 อุปกรณ์ที่ใช้ในการด้นตะลุย  

   ขั้นตอนการด้นตะลุย

  ประโยชน์ของการด้นตะลุย

   การด้นตะลุยหมายถึงการเย็บผ้าสองชิ้นให้ติดกันโดยใช้เข็มที่ร้อยด้ายแล้วแทงขึ้นลงบนผ้าให้ได้ระยะเสมอกันและเป็นแนวตรง  เช่นเดียวกับการเนาแต่ฝีเข็มถี่กว่า 

มักใช้เย็บกับผ้าบางๆ  เพื่อทำจีบรูด 

หรือด้นเพื่อการตกแต่ง

1. กรรไกร

 

2. เข็มหมุด

 

3. เข็ม

 

4. ด้าย

 

5. เศษผ้า

 

 

1. ร้อยด้ายผูกปม แทงเข็มจากด้านล่างขึ้นมาทางด้านบนของผ้าแล้วดึงขึ้น

2. แทงเข็มลงไปด้านล่างแล้วแทงเข็มกลับขึ้นมาด้านบนโดยเว้นระยะฝีเข็มพอประมาณ

ทำเช่นนี้เรื่อยไปจนสุดผ้าหรือตามความต้องการ

 

1. ใช้ด้นเพื่อเย็บเกล็ดเสื้อ

2. ใช้ด้นเพื่อใช้ในการปะผ้า

3. ใช้ด้นเพื่อเย็บจีบรูด

4. ใช้ด้นเพื่อชุนผ้า

5. ใช้ด้นเพื่อยึดผ้าหลายๆชิ้น

6. ใช้ด้นเพื่อเย็บตะเข็บที่ต้องการให้เสร็จอย่างรวดเร็ว