การจำแนกพืช

              พืชที่พบเห็นอยู่รอบๆตัวเรา  มีอยู่มากมายหลายชนิด  นักวิทยาศาสตร์จึงจำแนกพืชไว้เป็น  กลุ่มๆเพื่อให้สะดวกในการศึกษา   โดยกำหนดเกณฑ์ในการจำแนกพืช  ดังนี้

             (1)   พืชมีดอก  พืชไม่มีดอก

              เป็นการจำแนกพืช  โดยพิจารณาอวัยวะที่ใช้ในการสืบพันธุ์

               1)   พืชมีดอก คือ พืชที่ใช้ดอกในการสืบพันธุ์  ซึ่งจัดเป็นพืชกลุ่มใหญ่  เช่น   มะม่วง  เงาะ   มะละกอ   กุหลาบ   พลูด่าง   ชบา   พู่ระหง   กล้วยไม้   ฯลฯ

               2)   พืชไม่มีดอก  คือ  พืชที่ไม่มีดอกในการสืบพันธุ์  พืชกลุ่มนี้มีจำนวนไม่มากเท่ากับพืช    มีดอก  เช่น  มอส   เฟิร์น  สน  ปรง  ผักกูด  ผักแว่น  ชายผ้าสีดา   กระแตไต่ไม้                                                    

             (2)  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  พืชใบเลี้ยงคู่

                          การจำแนกพืช  นอกจากใช้เกณฑ์มีดอก  หรือ  ไม่มีดอกแล้ว  ยังสามารถแบ่งพืชได้  เป็น 2 ประเภท   โดยพิจารณาจากส่วนประกอบต่างๆ  ของพืช

              1)  พืชใบเลี้ยงเดี่ยว  เป็นพืชเลี้ยงเจริญงอกออกมาจากเมล็ดเพียงใบเดียว  และถ้าใบ เลี้ยงเดี่ยวเจริญเติบโตขึ้น ก็สามารถสังเกตจากลักษณะของราก ลำต้น  และใบได้ดังนี้

              1.  เส้นใบเรียงแบบขนาน

              2.  ลำต้นมีปล้องชัดเจน และ ไม่มีการเจริญออกทางด้านข้าง

              3.  มีระบบรากฝอย

              2)  พืชใบเลี้ยงคู่  เป็นพืชที่มีใบเลี้ยงเจริญงอกออกมาจากเมล็ด 1 คู่ และถ้าเจริญเติบโตขึ้น  จะสามารถสังเกตจากลักษณะของราก  ลำต้น  และใบ  ได้ดังนี้

              1.  เส้นใบเรียงเป็นร่างแห

              2.  ลำต้นไม่มีข้อปล้อง และมีการเจริญออกทางด้านข้าง

              3.  มีระบบรากแก้ว