วัดเชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี 

 

   เมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศล ในสมัยพระเจ้าปเสนทิ ปัจจุบันสาวัตถี คือ เมือง สาเหต มเหต (Sahet Mahet) ก่อนนั้นเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาก สาวัตถี แปลว่า "มีทุกอย่าง"เป็นศูนย์กลางของการค้าขายที่มีชื่อเสียง มีความสมบูรณ์พูนสุขด้วยข้าวและน้ำ มีถนนหลายสายเชื่อมกับเมืองใหญ่ ๆ หลายเมืองจนถึงกรุงราชคฤห์ตามประวัติทางพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าประทับบำเพ็ญพุทธกิจอยู่ในเมืองสาวัตถีนานถึง 25 พรรษา โดยอยู่ที่เชตวัน 19 พรรษา และที่ปุพพารามวิหารของนางวิสาขาสร้างถวายอีก 6 พรรษาเชตวนารามเป็นวัดของท่านอนาถบิณฑิก มหาเศรษฐี ผู้เสียสละทรัพย์ซื้อที่ดินและก่อสร้างอุทิศถวายแด่พระพุทธเจ้าเมื่อเดินเข้าประตูวัดจะมองเห็นอิฐเรียงรายเป็นระเบียบทุกแห่ง แสดงถึงการบูรณะไว้อย่างดีแล้ว

อานันทโพธิ์  ต้นไม้ที่มีอายุยืนตั้งแต่สมัยพุทธกาล  ที่วัดเชตวันมหาวิหาร         นครสาวัตถี รัฐอุตตประเทศ อินเดีย


เสนาสนะที่อยู่ของภิกษุสงฆ์อยู่ด้านหน้า ทางเข้าใหญ่กว้างขวางมาก เดินผ่านมาถึงที่ประชุมสงฆ์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับพระคันธกุฎีที่ประทับของพระพุทธเจ้า อยู่เข้าไปข้างในเป็นห้องขนาดเล็กกะทัดรัด ลงมาจากพระคันธกุฎีทางด้านขวามือจะเป็นบ่อน้ำสรง โบกปูนไว้อย่างดีมีน้ำมากถึงครึ่งบ่อที่พระเชตวันมหาวิหารมีความสำคัญทาง พระพุทธศาสนาอย่างมาก ในสมัยพุทธองค์เรื่องราวต่าง ๆ พระสูตรต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายที่บริเวณนี้ แม้แต่พระอรหันต์องค์สำคัญก็จำพรรษาอยู่ที่อารามนี้ เช่น พระอานนท์ ราหุล โมคคัลลานะ สารีบุตร องคุลีมาล เป็นต้น

บ่อน้ำที่สรงน้ำพระพุทธองค์ เชตวันมหาวิหาร เมืองสาวัตถี

บริเวณทั่ว ๆ ไปมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นมากมายเป็น ลักษณะสวนที่เย็นร่มรื่นเป็นอย่างยิ่ง

นอกจากนั้นยิ่งมองเห็นอิฐที่เรียงเป็นวงกลม เหมือนบ่อน้ำแต่ปิดฝาและไม่ฉาบปูนเตี้ยเล็กใหญ่สูงต่างขนาดกัน ซึ่งจะเป็นสถูปบรรจุสารีริกธาตุของท่านพระอรหันต์ทั้งหลาย

 

สถานทีทรงแสดงยมกปาฏิหารย์ที่เมืองสาวัตถี

                                 โ ปรดติดตามตอนต่อไป