กิจกรรมด้านการตลาดของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

        ปี 2551 ดิฉันเคยนำกิจกรรมด้านการตลาดมานำเสนอเรื่อง ยุวทูตห้องสมุด   (Library ambassadors) คลิกอ่านรายละเอียด>> ยุวทูตห้องสมุด มช. คลอดแล้ว , กิจกรรมยุวทูตห้องสมุด มช.  แต่ยังมีอีกหนึ่งงานที่เราดำเนินการในปีที่ผ่านมาค่ะ เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยลงตัว วันนี้ดิฉันจึงขอนำเรื่องราวการดำเนินงานรองรับกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสังคมของสำนักหอสมุดมาเล่าสู่กันฟังนะคะ

        ก่อนอื่นขอย้อนเล่าเรื่องเก่าเล็กน้อยค่ะ กิจกรรมด้านการตลาด ในมุมของสำนักหอสมุด มช. เราเน้นที่กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเราค่ะ เราให้ความสำคัญกับกิจกรรมหลายรูปแบบ  อย่างเช่น

 • การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานต่างๆ โดยการเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสพิเศษ เช่น วันครบรอบสถาปนาหน่วยงาน การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารคณะและหน่วยงาน
 • การแต่งตั้งยุวทูตห้องสมุด
 • การประกวดตราสัญลักษณ์  

ซึ่งยังมีอะไรอีกมากที่รอดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

        ขณะเดียวกันคณะทำงานด้านการตลาดได้ดำเนินการจัดทำแผนการตลาดของสำนักหอสมุด เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกและกิจกรรมทางการตลาดสำหรับสนับสนุนกิจกรรมและบริการของห้องสมุด ด้วย

        สำหรับเรื่องการประกวดตราสัญลักษณ์ของสำนักหอสมุด นั้น เพื่อให้เรามีตราสัญลักษณ์สำหรับการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของสำนักหอสมุดในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตลอดทั้งเผยแพร่ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ขององค์กร

        สำนักหอสมุดได้แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของสำนักหอสมุดเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2551 ปรากฏว่ามีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งหมด 41 ชิ้น ในกระบวนการพิจารณาคัดเลือกผลงาน คณะกรรมการฯ ทำงานค่อนข้างหนัก และในที่สุดผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผลงานของ นายบำรุง อิศรกุล

        สำนักหอสมุดได้ขอปรับตราสัญลักษณ์ที่ชนะการประกวด ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ และแนวทางดำเนินงานของสำนักหอสมุด สรุปรายละเอียดแล้ว เป็นดังนี้ค่ะ

(ภาพจากปกรายงานประจำปี 2551)

 

        และจากนี้ไป หากท่านพบเห็นตราสัญลักษณ์นี้ที่ไหน แน่ใจได้ค่ะว่า คือ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภายใต้วิสัยทัศน์
สำนักหอสมุด  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นศูนย์บริการทรัพยากรการเรียนรู้ระดับแนวหน้า  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  และการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่มุ่งเน้นการวิจัย  ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และมีแนวทางเป็นเข็มทิศในการพัฒนา 8 ด้าน

 1. การบริหารและการจัดการ
 2. การพัฒนาและจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศ
 3. การบริการสารนิเทศ
 4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับงานห้องสมุด
 5. อาคารสถานที่และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 6. ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
 7. ศูนย์ข้อมูลภาคเหนือ
 8. การพัฒนาห้องสมุดคณะ

 Cmuloutside