นวัตกรรมหลักสูตร

หลักสูตร2544สู่หลักสูตร2551

ทำไม ต้องปรับ หลักสูตร 44  >>>> หลักสูตร 51

 

1. ขาดความชัดเจน

2. ความสับสนของผู้ปฎิบัติในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

3. หลักสูตรแน่น

4. เนื้อหาซ้ำซ้อน

5. สับสนกับมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานช่วงชั้น ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

6. มาตรฐานกว้าง ทำให้ยากในการกำหนดสาระเนื้อหาที่สอน

7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ไม่สะท้อนมาตรฐานแต่เน้นเนื้อหา

8.  ยุ่งยากในการเทียบโอนผลการเรียน

9. ปัญหาในการจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

10.  หลักสูตรสถานศึกษาเลียนแบบกัน > สอดคล้องกับบริบท

11. เปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย มากกว่าการปฎิบัติ

12. จากส่วนกลางสู่ผู้ปฏิบัติขาดความเข้าใจตรงกันในการสื่อสาร การถ่ายทอด

13. ไม่เน้นมาตรฐาน (Standard based Curriculum) แต่ยังคง เน้นเนื้อหา (Content based Curriculum)

จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544

            (กรอบหลักสูตรกว้าง : ยากในการปฏิบัติ)

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช  2551

            (แกนกลาง ปัจจุบันร่วมเป็นเอกภาพ : ง่ายในการปฏิบัติ)

 

 

 

 

 

 

หลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544

หลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

-

หลักการ

จุดมุ่งหมาย

-

-

กลุ่มสาระการเรียนรู้ (8)

- มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น

มาตรฐาน 76

วิสัยทัศน์

หลักการ

จุดหมาย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มาตรฐานการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระกาเรียนรู้

ตัวชี้วัดชั้นปี / ตัวชี้วัดช่วงชั้น

มาตรฐาน 67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับโครงสร้างเวลาเรียน เพิ่มสาระการเรียนรู้แกนกลาง

 

วิสัยทัศน์

หลักสูตร 44 สถานศึกษากำหนดวิสัยทัศน์เอง  หลักสูตรแกนกลาง 51 กำหนดวิสัยทัศน์ระดับชาติ เพื่อให้ เป้าหมายทิศทางของการจัดการศึกษามีความเป็นเอกภาพ ชัดเจน ตรงกัน

           

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่งสะท้อนมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม นำไปใช้ในการกำหนดเนื้อหา การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์สำหรับการวัดประเมินผลเพื่อตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน

1. ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษา

ภาคบังคับ (ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3)

            2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6)

รหัสกำกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

ว ๑.๑ ป.๑/๒

                                    ป๑/๒   ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อ ๒

                                    ๑.๑       สาระที่ ๑ มาตรฐานข้อที่ ๑

                                              กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

 

 

ต ๒.๓ ม.๔-๖/๓

                                 ม๔-๖/๓   ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ ๓

                                 ๒.๓             สาระที่ ๒ มาตรฐานข้อที่ ๓

                                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

 

 

ตัวชี้วัดเป็น minimum requirement ที่ผู้เรียนต้องพัฒนาให้ถึงคุณภาพ

            หลักสูตร 44 กำหนดมาตรฐานช่วงชั้นกว้าง ๆ แล้วให้สถานศึกษากำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ทำให้ซ้ำซ้อน และมีความแตกต่าง ระหว่างสถานศึกษาแต่ละแห่ง

หลักสูตรแกนกลาง 51 กำหนดตัวชี้วัดชั้นปี (ป.1 ม.3) ทำให้เกิดความเป็นเอกภาพ ชัดเจนในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลในแต่ละชั้นปี และแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่างสถานศึกษา

 

สาระการเรียนรู้แกนกลาง

หลักสูตร 44 - ส่วนกลางกำหนดเป็นผังมโนทัศน์ มีตัวอย่างเนื้อหาแน่นมาก  ซ้ำซ้อนกันในระหว่างชั้น

หลักสูตรแกนกลาง 51 - มีสาระการเรียนรู้แกนกลาง ซึ่งเป็นจุดร่วมที่ผู้เรียนทุกคน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเรียนรู้

เขตพื้นที่ - กำหนดสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

สถานศึกษา - กำหนดเพิ่มเติมตามความต้องการ

 

 

อ้างอิง

  การพัฒนา หลักสูตรสถานศึกษา :กระบวนการ จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนเพื่อบรรลุมาตรฐาน .   [ออนไลน์] . 

            เข้าถึงได้จาก  : http// maleam.com/school%20based%20curriculum.ppt

            . 2551

การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา . [ออนไลน์] .  เข้าถึงได้จาก  : http// www.curriculum.net. 2551

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#หลักสูตร

หมายเลขบันทึก: 238966, เขียน: 01 Feb 2009 @ 15:47 (), แก้ไข: 04 Jun 2012 @ 21:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ มากรุณา ทบทวนให้อีกค่ะ เรื่องหลักสูตร

เรียนเชิญอาจารย์ ไปโหวต ภาพประทับใจที่...โหวตได้แล้วค่ะ..ภาพคู่ประทับใจ