พุทธสังเวชนียสถาน (ตอนที่ ๑) สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า


พุทธสังเวชนียสถาน สถานที่อันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า

อินเดียมีพุทธสถานที่ยิ่งใหญ่นาลันทามหาวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งแรกของโลก มหาเจดีย์พุทธคยา โพธิ์มณฑลที่ตรัสรู้ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี ที่แสดงธรรมจักร กุสินารา แดนปรินิพานลุมพินี แผ่นดินรองรับพระบาทวันประสูติมหาวิหารเชตวันพระอารามหลวง ศูนย์รวมพระอรหันต์ พระสิวลี พระโมคคัลลานะพระสารีบุตร พระองคุลีมาล พระอานนท์ พระราหุล สังฆสภามูลคันธกุฎี ธรรมสภา หากได้พบเห็นด้วยตา และกราบไหว้ด้วยตนเอง เข้าถึงพุทธศาสนา ยิ่งกว่าพันคำบอกหมื่นตำราเรียน 

แม้ครั้งหนึ่งในชีวิตแห่งความเป็นชาวพุทธ ยกมืออธิษฐานขอให้ประสบโอกาสทองได้ไปกราบไหว้บูชา ทำบุญสุนทาน เจริญภาวนา ตามพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบลแดนศักดิ์สิทธิ์ คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่พระองค์ตรัสยืนยันไว้ว่า"ชนเหล่าใด ได้ไปจาริก ไปนมัสการสังเวช-นียสถาน กราบไหว้ด้วยความศรัทธาเลื่อมใส ฯลฯ เบื้องหน้า จักถึงสุคติโลกสวรรค์"

อินเดีย ถือว่าเป็นแดนดินถิ่นกำเนิดของพระพุทธศาสนา อินเดีย ในสมัยพุทธกาล เรียกว่า “ชมพูทวีป” ซึ่งแปลว่า “ทวีปแห่งไม้หว้า” เพราะมีต้นหว้าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในดินแดนแห่งนี้

 อินเดีย(India) มาจากคำว่า “สินธุ(Sindhu)” ในภาษาสันสกฤต สินธุเป็นชื่อแม่น้ำสายสำคัญทางตะวันตกเฉียงเหนือของอนุทวีปอินเดีย ปัจจุบันอยู่ในประเทศปากีสถาน แต่เดิมชาวเปอร์เซียเรียกคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุว่า ชาวฮินดู(Hindu) ซึ่งมาจากคำว่าสินธุนั่นเอง และเรียกดินแดนแถบนี้ว่าฮินดูสถาน(Hindustan) หมายถึงอาณาจักรที่ตั้งอยู่ในบริเวณลุ่มแม่น้ำสินธุ ต่อมาชาวกรีกซึ่งเข้ามาปกครองดินแดนแถบนี้ได้เรียกชาวฮินดูว่า อินโดส(Indos) และเรียกแม่น้ำสินธุว่า อินดุส(Indus) และเป็นอินเดียในที่สุด 

  อาณาจักรที่เรียกว่า ชมพูทวีป ซึ่งรวมเขตประเทศเนปาล อินเดีย ภูฏาน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน บังคลาเทศ และอาณาเขตของชมพูทวีปหลายแห่งล้วนเต็มไปด้วยรอยพระพุทธบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธองค์ทรงประทับรอยพระบาทอันเป็นสิริไว้ทั่วภาคพื้นแห่งชมพูทวีป ขณะเดียวกันก็ทรงประทับรอยพระบาทคือพระธรรม ไว้ในใจของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ยังสายธาราแห่งพระธรรมอันชุ่มชื่นราดรดดับไฟแห่งกองทุกข์ของมหาชน และแผ่ออกมานอกเหนือเขตชมพูทวีป มายังประเทศต่างๆมากมายในปัจจุบัน

  กาลเวลาต่อมา สถานที่อันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า อันมีสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และสถานที่ดับขันธ์ปรินิพพาน มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนในฐานะที่เป็น "สังเวชนียสถาน" คือสถานที่อันพึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าและสถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช ในความเปลี่ยนแปลงแห่งสังขารธรรม ดังที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระอานนท์ เมื่อคราวใกล้จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานว่า 

  "ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่งเหล่านี้ เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา สังเวชนียสถาน 4 เป็นไฉน. 

  - สังเวชนียสถานเป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธาด้วยระลึกว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้ 1  

  - ..... พระตถาคตตรัสรู้ อนุตตร สัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้ 1 

  - ..... พระตถาคตยังธรรมจักรอันยวดยิ่งให้เป็นไปแล้วในที่นี้ 1

  - ..... พระตถาคตเสด็จปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้ 1 

  อานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่งเหล่านั้นแล เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ผู้มีศรัทธาจักมาด้วยระลึกถึงว่า พระตถาคตประสูติในที่นี้บ้าง พระตถาคตตรัสรู้ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในที่นี้บ้าง พระตถาคตยังธรรมจักรอันยวดยิ่งให้เป็นไปในที่นี้บ้าง พระตถาคตเสร็จปรินิพพานแล้ว ด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในที่นี้บ้าง  

ดูก่อนอานนท์ ชนเหล่าใดเที่ยวจาริกไปยังเจดีย์ มีจิตเลื่อมใสจักกระทำกาละ ชนเหล่านั้นทั้งหมด เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก จักเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ "

  ดังนั้น พุทธศาสนิกชนชาวไทยหรือชาวพุทธจากนานาประเทศ ต่างถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะได้จาริกเดินทางมายังสถานที่สำคัญเหล่านี้ เพราะเขาทั้งหลายเหล่านั้นเกิดมาภายหลังไม่ทันได้เห็น ไม่ทันได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดา แต่ก็สามารถเข้าเฝ้าพระองค์ได้ทางใจ และได้มาทำความสังเวชให้เกิดขึ้น เพื่อดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท ดังพระดำรัสสุดท้ายของพระศาสดาที่ว่า "สังขารทั้งหลายย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงกระทำประโยชน์ตน และประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมเถิด"


โปรดติดตามตอนต่อไป

หมายเลขบันทึก: 238751เขียนเมื่อ 31 มกราคม 2009 12:42 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:14 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (6)

“ชมพูทวีป” ซึ่งแปลว่า “ทวีปแห่งไม้หว้า” เพราะมีต้นหว้าเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในดินแดนแห่งนี้

""" มาทักทายท่านอ. วันเสาร์สบายๆ ค่ะ มีความสุข นะคะ ... ขอบคุณค่ะ ...

 

 

สวัสดีครับ สบายดีในวันเสาร์ หลายคนหยุดงานแต่ผมไม่หยุดน่ะครับ ติดตามอ่านชมพูทวีปนะครับ

พาหนะพร้อมนำชมอินเดียแล้วครับ  เชิญนั่งครับ

สวัสดีค่ะ

มาตามอ่าน

และสุขใจเหมือนได้ไปยังสถานที่นั้นๆอีกครั้ง

ขอบคุณนะคะ

ขอบคุณครับตันติราพันธ์ ที่ติดตามอ่านครับ

ดีมากค่ะ ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ที่เว็บธรรมะ เว็บใบไม้นอกกำมือ เว็บสัจจธรรมเพื่อชีวิต เว็บธรรมะสัจจธรรม และเว็บธรรมะอื่นๆค่ะ

http://fws.cc/leavesofeden/index.php?topic=1560.0

http://truthoflife.fix.gs/

http://dharmatruth.fix.gs/

สวัสดีครับ nan
ด้วยความยินดีครับ สำหรับท่านที่สนใจสามารถตามไปอ่านได้เลยน่ะครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท