ภาษาอินเดีย

RITTICHAI
ภาษาอินเดีย

 

       อินเดียเป็นประเทศที่น่าสนใจ มีหลายสิ่งหลายอย่างน่าศึกษา วันนี้ขอนำเสนอเรื่องภาษาอินเดีย

 ภาษาที่สำคัญในอินเดียแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

          1. กลุ่มภาษาอินโด-อารยัน (Indo- Aryan) เป็นกลุ่มภาษาที่มีจำนวนผู้พูดมากที่สุด คือทั่วทั้งภาคเหนือและภาคกลางของอนุทวีปอินเดียลงไปจนถึงที่ราบสูงเดดคาน นอกจากนี้ ยังใช้พูดในบริเวณฝั่งตะวันตกเลยไปถึงเมืองกัว ภาษาอินโดอารยัน แบ่งออกได้เป็น 3 สมัย ตามพัฒนาการในประวัติศาสตร์คือ

         ก.ภาษาสมัยเก่า ได้แก่ ภาษาพระเวทซึ่งใช้เขียนคัมภีร์พระเวท เมื่อประมาณ 2,000 - 1,000 ปีก่อนคริสต์กาล ได้มีผู้เรวบรวมหลักเกณฑ์ต่างๆของภาษาที่มีอยู่ในคัมภีร์พระเวทให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมทั้งไวยากรณ์ เรียกว่า ภาษาสันสกฤต

              ข.ภาษาสมัยกลาง ได้แก่ ภาษาปากฤต คือ ภาษาของชาวบ้าน หรือภาษาถิ่นของชาวอารยันเผ่าต่างๆ ในพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงใช้ภาษาบาลี ซึ่งเป็นหนึ่งในภาษาปรากฤตหรือภาษาถิ่นเหล่านี้เพื่อเผยแพร่คำสั่งสอน ต่อมาเมื่อมีการรวบรวมคำสั่งสอนของพระพระพุทธเจ้าเป็นลายลักษณ์อักษร ภาษาบาลีจึงกลายเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับภาษาสันสกฤต

            ค.ภาษาสมัยใหม่ ได้แก่ภาษาต่างๆในปัจจุบัน เป็นต้นว่า ภาษาฮินดี กัศมีร์ สินธี ปัญจาบี กุจราตี มาราตี โอริยา และเบงกาลี ภาษาเหล่านี้เข้าใจว่าสืบมาจากภาษาปรากฤต ซึ่งนานเข้าก็มีการเพี้ยนหรือเปลี่ยนปลงไป เพราะมีภาษาตระกูลอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอินโด-อารยันเข้ามาผสมผสานปะปนมากน้อยตามกาลเวลาที่ผ่านไป แต่ยังมีเค้าของความใกล้เคียงอยู่มาก ต่อมาเมื่อพวกเตอรก์ได้ชัยชนะทางแถบภาคเหนือของอินเดียในคริสต์ศตวรรษที่ 11 พวกนี้ได้นำภาษาของตนเข้ามาใช้ และต่อมาได้ปะปนกับภาษาของอินเดีย ที่สำคัญคือ การที่พวกเตอร์กยกย่องเทิทูนวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองของของเปอร์เซียกำหนดให้ภาษาเปอร์เซียเป็นภาษาสำหรับดนตรี กวีนิพนธ์และในสังคมชั้นสูง ภาษาเปอร์เซียจึงกลายเป็นภาษาที่สำคัญอันดับสองในหมู่ผู้ทรงความรู้ในอินเดีย จนกระทั่งถึงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ขณะเดียวกันก็มีการปะปนกันระหว่างภาษาฮินดีเก่ากับภาษาเปอร์เซีย เกิดเป็นภาษาอูรดี(Urdu) ซึ่งใช้กันในภาคเหนือของอินเดีย โดยเฉพาะในหมู่พวกมุสลิม

           ในศริสต์ศตวรรษที่ 19 นักการศึกษาชาวอังกฤษได้นำภาษาอูรดูกับภาษาฮินดีซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกันอยู่แล้วมาทำให้เกิดเป็นภาษใหม่ คือ ภาษาฮินดูสตานี(Hindustani) แต่หลังจากอินเดียได้รับเอกราชภาษาฮินดูสตานีก็หมดความสำคัญลง ภาษาที่สัญอันดับสามในอินเดียภาคเหนือ ได้แก่ ภาษาปัญจาบี(Panjabi) ซึ่งเป็นภาษาของชาวสิกซ์ในรัฐปัญจาบ

           2.กลุ่มภาษาดราวิเดียน(Dravidian) เป็นกลุ่มภาษาที่มีผ4พูดมากเป็นอันดับสองรองจากภาษาอินโดขอารยัน คือประมาณ 1 ใน 4 ของประชาชนอินเดียปัจจุบัน ใช้พูดในบริเวณตอนใต้ของกลุ่มภาษาอินโด-อารยัน โดยเฉพาะด้านตะวันออกของอินเดียภาคเหนือ ภาษาที่สำคัญในกลุ่มดราวิเดียนมีอยู่ 4 ภาษา คือ ภาษาทมิฬ(Tamil) ซึ่งเป็นภาษเก่าแก่และสำคัญที่สุดในบรรดาภาษาดราวิเดียนด้วยกัน ปัจจุบันเป็นภาษาหลักของรัฐทมิฬนาดู(Tamil Nadu) ภาษาที่สำคัญรองลงมาได้แก่ ภาษาเตลุกุ(Telugu) ซึ่งเป็นภาษาของรัฐอันธระประเทศ(Andhra Pradesh)รองลงมาเป็นภาษาคานารีส(Kanarese)ในรัฐไมซอร์(Mysore) และภาษามะละยัม(Malaylam)ในรัฐเคราลา(Kerala) แม้ว่าภาษาทั้งสี่นี้จะได้หยิบยืนคำต่างๆ มาจากภาษสันสกฤต แต่มีโครงสร้างที่แตกต่างไปจากภาษาในกลุ่มอินโด-อารยัน

         3. กลุ่มภาษามุนดา(Munda) ได้แก่ภาษาของชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ ซึงยังคงมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ภาษานี้กระกระจายอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตท่ใช้ภาษาอินโด-อารยัน ภาษามุนดาจัดอยู่ตามท้องถิ่นต่างๆ ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเขตที่ใช้ภาษาอินโด-อารยัน ภาษามุนดาจัดอยู่ในกลุ่มภาษามอญ-เขมร หรือกลุ่มภาษาออสโตร-เอเชียตริค

                อินเดีย มีภาษาพูดหรือภาษาถิ่น1652 ภาษา และมี 33 ภาษาที่มีประชากรพูดเกิน1 ล้านคน กฎมายอินเดียรับรองภาษาที่สำคัญในประเทศ 15 ภาษา ให้เป็นภาษาของรัฐต่างๆ 28 รัฐ(ส่วนการติดต่อกับรัฐบาลกลางยังคงใช้ภาษาอังกฤษและภาษา ฮินดี) ภาษาฮินดีมีคนพูดมากที่สุดถึง39.85 %(337.27 ล้านคน)ของประชากรทั่วประเทศ มีการพูดภาษาฮินดีกันมากในรัฐอุตตรประเทศ รัฐพิหาร และเดลลี ภาษาฮินดีนี้ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงรูปมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต

        ในสมัยโบราณ ราชสำนักอินเดีย ใช้ภาษาสันสกฤต เป็นภาษาราชการ 

         ในสมัยราชวงศ์เตอร์กปกครองอินเดียใช้ ภาษาเปอร์เซีย เป็นภาษาราชการ

      ต่อมาในสมัยราชวงศ์มูฆฆัลอันเป็นอิสลาม ใช้ภาษาอูรดู(คือภาษเปอร์เซียผสมภาษาฮินดี)เป็นภาษาราชการ

         ในสมัยอังกฤษปกครองอินเดีย ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการนี้ ทำให้ชนเผ่าต่างๆในอินเดียสามารถติดต่อกันได้สะดวกมากขึ้น ในปัจจุบันรัฐบาลใช้ภาษาฮินดี เป็นภาษาราชการ เพราะประชากรส่วนใหญ่ของประเทศพูดภาษาฮินดี แต่ภาษาอังกฤษก็ยังใช้ภาษาราชการอยู่เช่นกัน เพราะพวกทมิฬตอนใต้ไม่ยอมใช้ภาษาฮินดี เนื่องจากพวกเขาใช้ภาษาทมิฬอยู่เป็นประจำ และใช้ภาษาอังกฤษมากกว่า

ตารางแสดงจำนวนประชากรและภาษาที่ใช้พูดในประเทศอินเดีย(ข้อมูลปี 1991) 

ภาษา            จำนวนประชากร(ล้าน)       เปอร์เซ็นต์

ฮินดี(Hindi)       337272114             39.85

เนปาลี(Nepali)      2076645            0.25

เบงกาลี(Bengali) 6959738             8.22

อัสสัมมีส(Assamese) 13079696    1.55

อูรดู (Urdu)           43406932            5.13

ปัญจาบี (Punjabi)   23378744       2.76

เตลุกู(Telugu)       66017615        7.80

แคชมีรี (Kashmiri)(1881) 3176975  0.46

ทมิฬ(Tamil)         53006368         6.26

โกนกานี(Konkani) 1760607          0.21

มาราธี (Marathi)   62481681        7.38

กุจราตี(Gujarati)  40673814         4.81

คานารีส(Kanarese) 32753676       3.87

มะละยาลัม(Malayalam) 30377176   3.59

โอริยา(Oriya)          2806131          3.32

สินธี(Sindhi)          2122848          0.25

มานิปูรี(Manipuri)  1270216          0.15

สันสกฤต(Sanskrit)   49736        0.01

ภาษาฮินดีและตัวเลขที่ควรที่ควรจดจำ

 อาป ไกแส แฮ ? คุณสบายดีหรือ ?

 แมํ ฐีก ฮู- สบายดี

อัจฉา แฮ สบายดี

 ธันยะวาท ขอบคุณ

 กิตนา ไปแส แฮ? ราคาเท่าไร ?

 จะโล, ไปแส นะฮี ไป, ไม่มีเงิน

 นะฮี จิฮิเย ไม่เอา,ไม่ต้องการ

 คะรัม ปานี น้ำร้อน

 ฐัณฑา ปานี น้ำเย็น

  คะรัม จาย น้ำชาร้อนๆ

 เยห กยา แฮ ? นี้คืออะไร? 

 เอก ออร ขอเพิ่มอีกอันหนึ่ง  

จำนวนเลข

  ศูนย 0                เอก 1

  โด 2                   ตีน 3

  จาร 4                 ปา-จ 5

  ฉห 6                  สาต 7

  อาฐ 8                นอ 9 

  ดัส 10             คยารห 11

  บารห 12             เตระห 13

  เจาดะห 14          ปันดระห 15

  โสละห 16           สัตระห 17

  อะฐาระห 18         อุนนีส 19 

  บีส 20               อิกกีส 21

  บาอีส 22         เตอีส 23

  เจาบีส 24         ปัจจีส 25

ฉับบีส 26          สัตตาอีส 27

  อัฏฐาอีส 28         อุนตีส 29

  ตีส 30           จาลีส 40 

ปะจาส 50      สาฐ 60

  สัตตัร 70      อัสสี 80 

  นับเบ 90      สอ 100

ฮะซาร 1000   ลาข 100,000

อ่านภาษาฮินดีเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน हिन्दी भाषाऐं सीखना การเรียนภาษาฮินดี

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาอินเดีย

หมายเลขบันทึก: 236493, เขียน: 21 Jan 2009 @ 13:36 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:44 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 144, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ แอน

ไม่ทราบว่าแอนเรียนหรือทำงานอะไร และอยู่จังหวัดอะไร ถ้าอยู่ กทม. ก็ไปซื้อหนังสือได้ที่ จุฬาบรรณาคาร ของดร.จำลอง หรือ ดร.บำรุง มีหนังสือเกี่ยวภาษาสันสกฤตขายครับ

ส่วนคัมภีร์นั้นลองสอบถามได้ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรครับ โดยที่ศุนย์ตลิ่งชัน มีคัมภีร์หลายเล่มให้ศึกษาครับ

มีอะไรสอบถามได้ที่[email protected] ครับ

แอน
IP: xxx.172.54.103
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้เรียนวิศวโยธาที่เชียงใหม่ แต่สนใจเรื่องเกื่ยวกับศาสนาพราหมฮินดูก็เลยอยากศึกษาเกี่ยวกับคัมภีร์พระเวทและอยากจะอ่านออก ตอนนี้ได้หนังสือมาเล่มหนึ่งเป็นแบบการเรียนภาษาฮินดีเบื้องต้น ไม่ทราบว่าถ้าเข้าใจภาษาฮินดีแล้วจะทำให้เข้าใจภาษา

สันสกฤษง่ายขึ้นไหมค่ะ แล้วถ้าอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่จะหาหนังสือภาษาสันสกฤตและคัมภีร์ได้ที่ไหนค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ แอน

ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า ภาษาฮินดีและภาษาสันสกฤต นั้นมีความแตกต่างกัน ในเรื่องหลักทางไวยกรณ์ ที่ประเทศไทยนำมาศึกษาคือใช้อักษรเทวนาคี จึงทำให้มีความเข้าใจผิด ว่าทั้งสองภาษาเหมือนกัน ผมเองเรียนภาษาฮินดี ไม่เข้าใจภาษาสันกฤต ซึ่งมีโครงสร้างทางไวยกรณ์ที่แตกต่างกัน

ถ้าอยู่เชียงใหม่ ลองติดต่อที่มจร. เชียงใหม่ วัดพระสิงห์ น่าจะมีครับ

nattapakun
IP: xxx.47.91.64
เขียนเมื่อ 

ผมอยากได้คำเขียนที่เป็นภาษาฮินดูน่ะครับ คือคำว่า ผู้เจริญแล้วซึ่งปัญญา เขียนแบบฮินดู แล้วคำนี้ नारायण อ่านว่า นารายะนะใช่ป่าวครับ คือตอนนี้ผมศึกษา คัมภีร์ ภควัทคีตา อยู่น่ะครับ สนใจมานานแล้วแต่อ่านไม่เป็น ได้แต่โหลดทางเน็ตมาอ่านสระ พยัญชนะเอง เลยงงๆิอ่ะครับ แล้วถ้าอาจารย์มีคำดีแนะนำก็บอกด้วยนะครับผมจะเอามาใส่ไว้ในห้องสวดมนต์น่ะครับ ขอบคุณมากครับ และพอดีผมมีข้อสงสัยพอสมควรจะได้มาขอรบกวนอาจารย์ใหม่ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ nattapakun

คัมภีร์ ภควัทคีตา เป็นคัมภีร์ที่เขียนด้วยภาษาสันสกฤต ผมเองก็อ่านได้แต่แปลไม่ได้เพราะคำศัพท์มีคว่มหมายแตกต่างกัน

ส่วนพยัญชนะที่ใช้เขียนเป็นตัวเทวนาครี เหมือน ทำให้หลายคนคิดว่าผู้ที่เรียนภาษาฮินดีแล้จะเข้าใจภาษาภาษาสันสกฤต แต่คนที่เข้าใจภาษาสันสกฤตจะรู้ภาษาฮินดีด้วย เนื่องจากเรียนด้วยกัน แต่คนที่เรียนภาษาฮินดี ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนภาษาสันสกฤต

ถ้ามีอะไรสงสัยที่ผมพอจะช่วยได้ก็ยินดีครับ

ผู้เจริญแล้วซึ่งปัญญา เขียนเป็นภาษาฮินดีว่า समृद्धि और बौद्धिक. (แต่ผมไม่ค่อยใจเท่าไรครับ)

nattapakun
IP: xxx.128.4.35
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับอาจารย์ .. ผมจะได้เอาไปติดที่ห้องสวดมนต์ ถ้าอาจารย์มีคำดีๆรบกวนช่วยส่งมาอีกนะครับ

ตอนนี้ผมก็กำลังจัดทำหนังสือสวดมนต์ ซึ่งกำลังเรียบเรียงข้อมูลอยู่ รวมถึงบทความเกี่ยวกับศาสนาฮินดู องค์เทพต่างๆ มีวิธีบูชาประวัติ และก็บทสวด อันนี้ทำแจกน่ะครับ อยากให้คนมาสนใจปฏิบัติธรรม และก็คนที่อยากจะบูชาเทพต่างๆได้เข้าใจและทำให้ถูกวิธี

กะว่าเล่มเดียวมีครบ

ขอบคุณอีกและครับและก็รบกวนด้วยครับ

nattapakun
IP: xxx.128.4.35
เขียนเมื่อ 

รบกวนอีกครั้งนะครับ....น้องชายผมเค้าอยากได้คำที่เกี่ยวกับความสำเร็จน่ะครับ คือตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยดีเลยอยากมีคำที่เป็นมงคลน่ะครับ อย่างเช่น ธารแห่งความสำเร็จ อะไรประมาณนี้น่ะครับ...

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับnattapakun

ก่อนอื่นต้องขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่ได้จัดพิมพืหนังสือสวดมนต์และคำบูชาเทพต่าง นับว่าเป็นการสร้างกุศลที่แท้จริงครับ

การทำอะไรเป็นมงคลนั้น คำใดๆก็ไม่ประเสริฐเท่ากับการสวดมนต์และนั่งสมาธิและกวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรครับ

nattapakun
IP: xxx.123.174.240
เขียนเมื่อ 

ตอนนี้ใกล้ทำหนังสือสวดมนต์เสร็จแล้ว เหลือแค่เรียบเรียงกับจัดหมวดหมู่ ก็ร้อยกว่าหน้าเล่มหนาพอสมควร

หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ได้อ่าน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับnattapakun

ขออนุโมทนาบุญครับ ที่มีเจตนาดีสำหรับกับทุกคนในโลกนี้ การสวดมนต์จะทำให้ทุกคนมีจิตใจที่สดใสและสวยงาม โลกก็จะสงบและร่มเย็นได้ครับ

ขอบคุณด้วยความจริงใจ

หดหกด
IP: xxx.183.4.52
เขียนเมื่อ 

วยววววปวแวแวป

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่มาทักหดหกด

คงได้ประโยชน์จากการศึกษาไม่มากก็น้อยครับ

เด้อนางเด่อเอ่อเอ่อดื่อดือดื้งอะอาโย๊โอโออะอาอ๊อดอ๊อด
IP: xxx.122.95.166
เขียนเมื่อ 

อยากจะรู้ เรื่องภาษาฮินดี แต่ ผมไม่รูเรื่องอะไรเลยอะครับ อ่านแต่ภาษาไทยได้ ภาษาฮินดี อ่านไม่ออกเลยครับ

อยากจะรู้เรื่อง ภาษฮินดี ต้องทำยังไงเหรอครับ ช่วยสอนผมทีนะครับ

ขอบคุณครับ . . . . . .

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

การเรียนภาษาฮินดีต้องใช้ความพยายามหน่อยครับ

สามารถศึกษาได้จากบล็อคहिन्दी भाषाऐं सीखना การเรียนภาษาฮินดี

จะบอกเว็ปที่เรียนภาษาฮินดีให้ศึกษา

ชวนพิศ
IP: xxx.183.225.174
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

อยากจะทราบว่า พอจะหาตารางเทียบสระพยัญชนะ ภาษาอินเดีย กับ ไทย ได้ที่ไหนคะ หาใน net ไม่มีเลย คือทำงานเกี่ยวกับการแปลเอกสารค่ะ หลาย ๆ ครั้งชื่อ บริษัท หรือ ชื่อบุคคล ที่เขาเขียนมาเป็นชื่ออินเดีย (แต่เขาเขียนเป็นภาษาอังกฤษมานะคะ) หนูก็ไม่ทราบว่า ถ้าให้อ่านออกเสียงแบบอินเดีย ออกยังงัย ก็จะอ่านออกเสียงเป็นแบบอังกฤษหมด

ตัวอย่างเช่น pooja, krishnan, raja narayana คือหนูรู้ว่า มันไม่ใช่ภาษาอังกฤษแน่นอน แต่จะอ่านแบบอินเดีย ก็อ่านไม่ได้ ถ้ามีตารางเทียบอักษรคงดี

รบกวนด้วยนะคะ

น้ำฝน
IP: xxx.26.11.22
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ หนูอยากเขียนและพูดภาษาอินเดียได้มากๆเลยคะ อาจารย์ช่วยสอนหน่อยนะคะ หนูอยากเขียนผสมคำเป็น หนูชอบอินเดียมากจริงๆ รบกวนอาจารย์ช่วยหน่อยนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับชวนพิศ

ตารางเทียบสระพยัญชนะ ภาษาอินเดีย กับ ไทย มีอยู่ในหนังสือเรียนภาษาฮินดีของ ดร.จำลอง สารพัดนึก

และผศ.ดร.บำรุง คำเอก

สามารถหาซื้อได้ที่ ร้านจุฬาบรรณาคาร

อักษรภาษาฮินดี ต้องพิมพ์ด้วย front พิเศษ ถ้าพิมพ์ลงในอินเตอร์เน็ต เครื่องจะอ่านไม่ได้ครับผม

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับน้ำฝน

การที่หนูอยากเขียนและพูดภาษาอินเดียได้มากๆเลยคะ

ขอแนะนำหนังสือเรียนภาษาฮินดีของผศ.ดร.บำรุง คำเอก มีซีดีให้ฟังบทสนทนาด้วยครับ

สามารหาซื้อได้มหาจุฬาบรรณาคาร วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับชวนพิศ

สามารถเปรียบภาษาอังกฤษกับภาษาฮินดีได้ที่นี้

วันสงกรานต์
IP: xxx.157.149.45
เขียนเมื่อ 

เจ๋งจริงๆคร๊าฟ

ภาษาเทพ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ วันสงกรานต์

ภาษาฮินดี เป็นภาษาของคนอินเดีย

เป็นภาษาเทวนาครี ภาษาเทพครับ

น้ำฝน
IP: xxx.26.15.33
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ ที่กรุณาช่วยแนะนำหนู แต่เสียดาย ที่หนูเปิดอ่าน ข้อความของอาจารย์ช้าไป อาจารย์อุตส่าห์เมตตาหนู

ตอบกลับข้อความของหนู มาตั้งหลายเดือนแล้ว แต่หนูพึ่งจะมาเปิดอ่าน ขอโทษจริงๆคะ เพราะหนูต้องไปขายของ ทุกวัน

มีเวลาว่างน้อย เลยไม่ได้เปิดดู แต่วันนี้หยุดขายของคะ ก็เลยลองลองเปิดดู พอเห็นข้อความ ตอบกลับของอาจารย์

หนูดีใจมากเลยนะคะ นึกเสียดายจัง ที่หนูมาเปิดข้อความนี้ ช้าไปตั้งหลายเดือน

อาจารย์คะ มหาจุฬาบรรณาคาร วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ ที่อาจารย์พูดถึง มันอยู่แถวคะ หนูไม่รู้จัก รบกวนอาจารย์ช่วย

บอกรายละเอียด อีกซักหน่อยนึงเถอะค่ะ หนูไม่รู้จักจริงๆ และหนูก็ไม่รู้ว่า หนูจะมีโอกาศ ไปหาซื้อได้เมื่อไร เพราะหนูต้องขายของ

ทุกวัน และที่สำคัญอีกอย่างนึง ก็คือ แฟนหนูชอบว่าหนู ทุกทีที่หนูฟังเพลงอินเดีย อะไรก็ตามแต่ ที่เกี่ยวกับเรื่องของ อินเดีย

เค้ามักจะว่าหนูเสมอเลย หนูอึดอัดจัง มันไม่สะดวกเลย แต่อาจารย์ช่วยบอก รายละเอียด ของ มหาจุฬาบรรณาคาร วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ อีกซักหน่อยนะคะ เอาไว้มีโอกาศเมื่อไร หนูจะรีบไปทันทีเลยค่ะ อาจารย์มีอะไร จะแนะนำหนูเกี่ยวกับ การสนทนา

ภาษาอินเดีย เกี่ยวกับการทักทายกัน กับคนอินเดียบ้างใหมคะ อย่างเช่น นมัสเต แปลว่า สวัสดี แล้วถ้าหากจะพูดว่า ขอให้คุณ

โชคดี ,ขอให้คุณมีความสุข,คุณกินข้าวหรือยัง,คุณเหนื่อยใหม หรืออะไรที่เป็น คำถาม คำตอบ ทั่วๆไปจะต้องพูดอย่างไร บ้าง

รบกวนอาจารย์ช่วยแนะนำหนูด้วยนะคะ ขอบคณค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ น้ำฝน

  น้ำฝน อยู่จังหวัดอะไรครับ

   มหาจุฬาบรรณาคาร วัดมหาธาตุท่าพระจันทร์ อยู่ติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใกล้สนามหลวง

  ขอบคุณที่สนใจภาษาฮินดี การเรียนต้องอดทน ฝึกหัดฟังบ่อยๆครับ

   ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่บล็อคนี้ ลองเลือกเรื่องที่สนใจครับ

น้ำฝน
IP: xxx.26.15.33
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ ที่กรุณาตอบกลับ หนูอยู่จังหวัด อ่างทองค่ะ นานนานถึงจะมีโอกาส ไปกรุงเทพซักที แต่ไม่เป็นไรค่ะ

สนามหลวงคงไม่ไกลเกินเอื้อม หนูจะต้องหาทางไปจนได้ ตอนนี้หนูสามารถร้องเพลง ชาติ ของอินเดียได้ค่ะ ตอนแรกหนูก็ไม่รู้หลอกนะ ว่าเพลงไหนคือเพลงชาติ อินเดีย หนูฟังได้ทุกเพลงของอินเดีย แต่บังเอิญได้ฟังเพลง เพลงนึง จากหนัง อินเดีย เรื่องนึง ตอนนั้น หนูรู้สึกตื้นตันยังไงก็ไม่รู้ ก็เลยอัดเพลงนั้นเอาไว้ แล้วหนูเอาไปลองเปิดให้คนอินเดีย ที่พูดภาษาไทยได้ ลองฟังดู หนูถามเขา ว่า เพลงนี้เพลงอะไรหรอ ทำไมฟังแล้วรู้สึกแปลกๆ

เค้าตอบหนูว่า เป็นเพลง ชาติอินเดีย จากนั้นหนูพยายามหา เนื้อเพลง และการร้องที่ถูกต้อง จนตอนนี้ หนูสามารถ ร้องได้คล่อง

หนูรักทุกอย่างที่เป็นอินเดียค่ะ ทุกอย่างมันซึมเข้าไปในหัวใจ ขอบคุณนะคะที่ช่วยเหลือหนู เอาไว้มีปัญหาอะไร หนูจะเขียนไปขอความช่วยเหลือ จากอาจารย์อีกนะคะ ขอบคุณคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับน้ำฝน

ทำไมนะ ถึงซึบซาบอินเดีย ไม่ทราบเคยไปเที่ยวอินเดียบ้างแล้วหรือยัง ถ้ามีโอกาสลองไปสัมผัสบรรยากาศของอินเดียนะครับ

อินเดียเป็นประเทศที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

น้ำฝน
IP: xxx.26.1.60
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์ หนูยังไม่เคยไปประเทศอินเดียเลยค่ะ หนูพึ่งหลงรักและหลงใหลในวัฒนธรรมของอินเดีย เมื่อตอนที่หนูอายุ21 ปีค่ะ ตอนนี้หนูอายุ24ปีแล้วค่ะ ความรักที่มีอยู่กับคำว่า อินเดีย มันไม่เคยหายไป แต่การไปอินเดียของหนูมันไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ

ในบ้านมีแต่หนูคนเดียวที่รักอินเดีย พ่อกับแม่และญาติพี่น้องคนอื่น เค้าพอทำใจกันได้แล้ว แต่แฟนหนูคนเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นเรื่องยากมากๆค่ะ ที่เค้าจะมาเห็นดีเห็นงามด้วย เมื่อก่อนตอนแรกๆ บ่อยครั้งมากเลยค่ะ ที่เวลามีธุระต้องไปกรุงเทพ หนูจะอาสาไปคนเดียว หนูจะแอบไปซื้อของ จำพวก เสื้อผ้า ซีดี รองเท้า กำไร ที่พาหุรัดค่ะ ทั้งๆที่หนูไม่เคยไปไหนมาไหนคนเดียวเลยนะคะ แต่หนูก็ดั้นด้นไปจนได้ กลับบ้านมาโดนดุด้วย แต่หนูก็ยังไหวคนะคะ เพราะหนูมีความสุขมากค่ะ ที่ได้อยู่ในอาณาจักร ของพาหุรัด หนูเช่า พระพิฆเณศและ พระแม่ลักษมี มาบูชาที่บ้านค่ะ นี่ก็ทะเลาะกับแฟนเหมือนกัน จุดธูปแขกสีดำบูชาที่มีกลิ่นแรงๆ ก็โดนดุ อุปสรรคหนูมีเยอะค่ะ หนูเคยท้อเคยอยากจะละทิ้งไป แต่หนูทำไม่ได้ ทำไม่ได้จริงๆค่ะ เมื่อก่อน หนูเคยกินเนื้อวัว นะคะ แต่ตั้งแต่รักอินเดียมา หนูก็เลิกกินเนื้อค่ะ เพราะคนอินเดีย เค้าดื่มนมวัว เปรียบวัวเป็นเหมือนแม่ เค้าจึงไม่กินเนื้อแม่กันค่ะ ข้อมูลนี้ทราบมาจากอินเดียที่เป็นซิก คนนึง มีอีกหลายเรื่องค่ะ ที่หนูพยายามหาข้อมูลมา มันมีความสุขค่ะ อบอุ่นใจ อาจารย์คะ หนูอาจพูดมากไปซักหน่อยเพราะมันอึดอัด หนูอยากระบายมันออกมา เผื่ออาจารย์ จะมีอะไรดีดี มานำเสนอ เปิดหูเปิดตา ให้หนูได้รู้บ้าง หนูดีใจนะคะ ที่ได้รู้จักกับอาจารย์เท่านี้ก่อนนะค่ะ แล้วหนูจะมาเปิดดูทุกวันเลยค่ะ สวัสดีค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับน้ำฝน

หรือว่าอดีตชาติ น้ำฝนจะเป็นคนเดีย การนับถือพระพิฆเณศและ พระแม่ลักษมี ไม่ใช่สิ่งที่ผิดปกติ เพราะไม่ได้สร้างเดือดร้อนให้กับคนในสังคม

แต่อาจจะดูแปลกไปบ้าง สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคย น้องน้ำฝนคงต้องต่อสู้กับคนรอบด้านพอสมควร ก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วกัน อาจเป็นเรื่องยากสำหรับที่ไม่เข้าใจ เรื่องเรานับถือเรื่องราวเกี่ยวกับอินเดีย

และเป็นสิ่งที่ดีที่น้ำฝนไม่รับประทานเนื้อ ไม่เป็นการเบียนเบียดชีวิตสัตว์เป็นการสร้างกุศลอย่างยิ่ง

อดทนและอดทน สักวัน คงมีคนเข้าใจ

IP: xxx.26.6.171
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ อย่างน้อย ก็มีอาจารย์ ที่ฟังหนู

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ขอเป็นกำลังใจ ให้ในความฝันของเธอ

ทุกคนมีสิทธิ์ที่รักและชอบในทุกตนต้องการ

 อย่าท้อน่ะครับ

IP: xxx.26.6.171
เขียนเมื่อ 

นี่อาจารย์ยังอยู่ตรงหน้าคอมหรอค่ะ หนูคุยกับอาจารย์แล้วหนูมีความสุข ยิ้มได้ทุกที ที่เห็นข้อความตอบกลับมา ขอบคุณนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

เนื่องทำงานด้านเอกสารอยู่เลยต้องเปิดคอม และต่ออินเตอร์เน็ตไว้ทั้งวันครับ

ขอบคุณ ที่อ่านข้อความผมแล้ว ทำให้มีความสุข

น้ำฝน
IP: xxx.26.17.4
เขียนเมื่อ 

เก่งจังนะคะ ทำงานไปด้วย คุยกับลูกศิษย์ไปด้วย

น้ำฝน
IP: xxx.26.17.4
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ มีข้อความของหนูที่ลืมแสดงตน และอาจารย์ทราบได้อย่างไรคะ ว่าเป็นหนู สงสัยหนูจะดีใจมากเกินไป

รีบพิมพ์ตอบกลับไป จนลืมแสดงตนเลย แต่ก็ยังดีที่อาจารย์ทราบว่าเป็นหนู

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ น้ำฝน

ก็เปิดทิ้งไว้ ถ้าว่างก็ไปเปิด อีเมล์

เวลามีคนโฟสในg2k จะไปแจ้งไปทีอีเมล์ผมจะมาเปิดข้อความแล้วตอบครับ

น้ำฝน
IP: xxx.26.5.212
เขียนเมื่อ 

อ๋อ เข้าใจแล้วค่ะ

KITTI
IP: xxx.25.131.113
เขียนเมื่อ 

อาป ไกแส แฮ ?

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ขอมาเรียนรู้ด้วยนะคะ

KITTI
IP: xxx.25.131.113
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ ผมรบกวนขอภาษาฮินดี คำว่า a daimond of the first water หรือ คำว่า daimond ที่แปลว่า เพชร จากพี่ๆหน่อยครับ

KITTI
IP: xxx.25.131.113
เขียนเมื่อ 

ในภาษาฮินดี จิงๆแล้วอยากขอคำว่า เพชรน้ำหนึ่ง ครับ ขอรบกวนอาจารย์ เขียนเป็นภาษาฮินดี ได้ไหมครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับน้ำฝน

มีอะไรก็สอบถามได้น่ะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ KITTI

อาป ไกแส แฮ ?

แม ฐีกฮู (ฉัน สบายดี)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับณัฐรดา

ภาษาฮินดีเป็นภาษาที่มีเสน่ห์ มาก และน่าเรียนรู้

โปรดติดตามต่อไปครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับKITTI

เพชร ภาษาฮินดี ว่า हीरा

เพชรน้ำหนึ่ง ภาษาฮินดี ว่า प्रतिद्वंद्वी

น้ำฝน
IP: xxx.26.4.42
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์

สบายดีคะ ช่วงนี้ หนูไปขายของค่ะ

เลยไม่ได้เขียนมาหา

IP: xxx.26.4.42
เขียนเมื่อ 

หนูจะถามว่า อาจารย์สบายดีมั้ยค้ะ รีบเขียน เลยพิมพ์ผิด

nid
IP: xxx.67.243.165
เขียนเมื่อ 

สวัสดี คะ อาจารย์

ดีใจจังเรยที่ได้ รู้จักเวบนี้

อาจารย์ ได้ ช่วยใครหลายๆๆคนในการสอนภาษา การบอกเล่า ต่างๆๆของอินเดีย

มีประโยชน์ มากเรย หนูเองก็สนใจ อยุ่ แต่ว่า อาจารย์พอจะรู้ ภาษา Telugu บ้างรึป่าว

อยากศึกษา มากๆๆเรย เพราะ มีแฟนใช้ภาษานี้คะ แล้ววอยากจะรู้ วัฒนธรรมให้มากกว่านี้ด้วย

อาจารย์พอจะแนะนำ สื่อการเรียน บ้างไหมคะ จะเริ่ม ตั้งแต่ การหัดเขียน ตัวอักษร และ การออกเสียง

ขอบพระคุณอย่างสุง คะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ น้ำฝน

ขอบคุณที่ยังติดตามอ่านเว็ปนี้อยู่เสมอ

ขอให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิต และร่ำรวยจากการค้าขายน่ะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับnid

ขอบคุณที่เห็นประโยชน์จากเว็ปนี้ มีเวลาจะนำมาล่งให้ศึกษาอีกครับ

สำหรับภาษา Telugu ผมไม่มีความรู้ทางด้านนี้ครับ

แต่ลองศึกษาจากเว็ปนี้ดูน่ะครับhttp://www.polyglot-learn-language.com/translate/language/souscat_id/127/thai-index-128.html

nid
IP: xxx.84.87.71
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคะ อาจารย์

จะลองศึกษาดู แต่ดูแล้วค่อนข้างจะยากพอสมควรเรยนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีnid

ไม่มีอะไรยากเกินความพยายามของเราครับ

IP: xxx.26.17.197
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์

สบายดีใช่มั้ยค้ะ

อาจารย์ ทำงานทุกวัน

เหนื่อยมั้ยค่ะ

หนูเปิดดูเว็บของอาจารย์บ่อยนะคะ

แต่ไม่ได้เขียนมาคุยด้วย

ช่วงนี้

หนูก็เหมือนเดิมค่ะ

ทำงานอยู่ทุกวัน

ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาตำราอินเดียเลย

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับน้ำฝน

การทำงาน ถ้าสนุกกับงานก็ไม่เหนื่อยหรอกครับ

ขอบคุณสำหรับการติดตามอ่านบล็อคนี้

น้ำฝน
IP: xxx.26.1.76
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์

อยากทราบว่า อาจารย์เป็นคนที่ใหนคะ

และตอนนี้อาศัยอยู่ที่ใหน

ที่หนูถาม เพราะแปลกใจ

ถ้าอาจารย์เป็นคนไทย

แล้วทำไม ถึงเก่งภาษาอินเดียคะ

และถ้าเป็นคนไทย

ทำไม ถึงเป็นอาจารย์สอนภาษาอินเดียได้

หรือว่า อาจารย์มีเชื้อสายอินเดียมาด้วย

เขียนเมื่อ 
30
สวัสดีครับน้ำฝน
  ผมเป็นคนไทย๑๐๐% ครับ อยู่ที่จังหวัดเชียงราย
ผมไม่สอนภาษาฮินดีหรอกครับ  เป็นความชอบส่วนตัวครับ
หาเหตุผลไม่ได้ครับ
เหมือนน้ำฝน ชอบอินเดีย ทำไมถึงชอบอินเดีย เป็นคำถามที่ตอบยาก ใช่หรือเปล่าครับ
น้ำฝน
IP: xxx.26.14.202
เขียนเมื่อ 

อ้าว

อย่างนั้นหรอกรึคะ

ก็หนูเห็นมีคนสอบถามอาจารย์

และอาจารย์ก็ตอบเค้า

หนูก็เลยเข้าใจ ว่า อาจารย์สอนด้วย

แล้วข้อมูลที่ปรากฏในบล็อกนี้

มันก็เหมือนเป็นการสอนอยู่แล้วนี่คะ

แล้วทำไม อาจารย์ถึงบอกว่า

ผมไม่สอนภาษาฮินดีหรอกครับ

แต่การที่อาจารย์ทำเว็บนี้ขึ้นมา

มันก็ทำให้หนู ได้ความรู้ เยอะแยะเหมือนกัน

เขียนเมื่อ 

สวัสดี น้ำฝน

ที่ผมตอบว่าไม่สอนภาษาฮินดีนั้น

 

ผมหมายถึง ผมไม่ได้สอนในชั้นเรียนครับ

เมื่อก่อนสอน แต่ตอนนี้มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกวิชานี้ไปแล้ว

ภีมะ
IP: xxx.60.207.111
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ ผมขอความอนุเคราะห์หน่อยครับ กำลังแกะตำราโบราณจากอินเดีย แปลเป็นภาษาอังกฤษมา แต่มีอักษรและสระภาษาสันสกฤตที่ใช้อักษรโรมันแทน อยากถอดเป็นอักษรและสระไทยครับ ขอรบกวนอาจารย์ฤทธิชัยด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูง

OO A Wa Ka Ha Da Ma TTA Pa Ra Ta Re Na Ya Ba Ja Kha Ree Ga Sa Da Cha LA LE Lee Ae An Aah O Ow

AA I II

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับภีมะ

สำหรับคำถาม ว่า มีอักษรและสระภาษาสันสกฤตที่ใช้อักษรโรมันแทน อยากถอดเป็นอักษรและสระไทย ดังนี้ OO A Wa Ka Ha Da Ma TTA Pa Ra Ta Re Na Ya Ba Ja Kha Ree Ga Sa Da Cha LA LE Lee Ae An Aah O Ow

AA I II

ผมต้องขออภัยผมเรียนภาษาฮินดีมา ซึ่งแตกต่างภาษาสันสกฤต แต่ใช้อักษรโรมัน และอักษรเทวนาครี หลายแปลต่างกัน

ผมจะเอาคำถามส่งไปให้อาจารย์ที่นเชียวชาญเกี่ยวภาษาสันสกฤตนะครับ

ภีมะ
IP: xxx.60.207.111
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อาจารย์ ผมนึกว่าฮินดีกับสันสกฤตเหมือนกันซะอีก ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีภีมะ

ภาษาสันสกฤต (สันสกฤต : संस्कृता वाक्, สํสฺกฤตา วากฺ) เป็นภาษาที่เก่าแก่ที่สุดภาษาหนึ่งในภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปียน(หรืออินเดีย-ยุโรป) สาขาย่อยอินโด-อิเรเนียน (อินเดีย-อิหร่าน) และอยู่ในกลุ่มย่อยอินโด-อารยัน (อินเดีย-อารยะ) โดยมีระดับวิวัฒนาการในระดับใกล้เคียงกับภาษาละตินและภาษากรีก เป็นต้น โดยทั่วไปถือว่าเป็นภาษาที่ตายแล้ว ทว่ายังมีผู้ใช้ภาษาสันสกฤตอยู่บ้างในแวดวงที่จำกัดในประเทศอินเดีย โดยมีการคิดคำศัพท์ใหม่ ๆ ขึ้นมาด้วย ในศาสนาฮินดูเชื่อว่า ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาสื่อที่เทพเจ้าใช้สื่อสารกับมวลมนุษย์ เพื่อถ่ายทอดความรู้แจ้งและปัญญาญาณแก่เหล่าฤษีทั้งหลายแต่ครั้งดึกดำบรรพ์

         ภาษาฮินดีเป็นภาษาที่พูด ส่วนใหญ่ในประเทศอินเดียหนือและกลาง เป็นภาษากลุ่มอินโด-ยูโรเปียนอยู่ในกลุ่มย่อย อินโด-อิหร่าน มีวิวัฒนาการมาจากภาษาปรากฤต ในสาขาอินโด-อารยันกลาง ของยุคกลางและมีวิวัฒนาการทางอ้อมจากภาษาสันสกฤต ภาษาฮินดีได้นำคำศัพท์ชั้นสูงส่วนใหญ่มาจากภาษาสันสกฤต นอกจากนี้ เนื่องจากอิทธิพลของชาวมุสลิมในอินเดียเหนือ ภาษาฮินดียังมีคำที่ยืมมาจากภาษาเปอร์เซียภาษาอาหรับ และ ภาษาตุรกี เป็นจำนวนมาก และในที่สุดได้ก่อให้เกิดภาษาอูรดูขึ้น สำหรับภาษา"ฮินดีมาตรฐาน" หรือ "ฮินดีแท้" นั้น มีใช้เฉพะการสื่อสารที่เป็นทางการ ขณะที่ภาษาซึ่งใช้ในชีวิตประจำวันในพื้นที่ส่วนใหญ่นั้น ถือว่าเป็นหนึ่งในภาษาถิ่นย่อย ของภาษาฮินดูสตานี

    ในแง่ความสัมพันธ์ทางภาษาศาสตร์นั้น ภาษาฮินดีและภาษาอูรดู ถือว่าเป็นภาษาเดียวกัน แตกต่างตรงที่ ภาษาฮินดีนั้นเขียนด้วยอักษรเทวนาครี (Devanāgarī) ขณะที่ภาษาอูรดูนั้น เขียนด้วยอักษรเปอร์เซียและอาหรับ

หนุ่ม
IP: xxx.120.149.103
เขียนเมื่อ 

ผมอยากทราบว่า ชื่อ จุฬาลักษณ์ เขียนเป็นภาษาฮินดู แบบไหนถึงจะถูกต้องครับ ผมไม่มีความรู้เลย ใครพอมีความรู้ช่วยเขียนให้จะขอบพระคุณอย่างสูง จะเอาตัวอักษรมาทำของขวัญให้แฟนในวันเกิดครับ ขอบคุณครับ ส่งมาที่เมลล์ผมได้เลย [email protected].com

โยษิตา นิธิโอภาส
IP: xxx.46.90.198
เขียนเมื่อ 

คนที่รู้จักกันส่งข้อความนี้มาให้ใน face book ไม่เข้าใจเลย

รบกวนขอความหมายหรือคำแปลให้หน่อยได้มั๊ยคะ

भगवान गणपति का पूजन किए बगैर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं होता। विघ्न हरण करने वाले देवता के रूप में पूज्य गणेश जी सभी बाधाओं को दूर करने तथा मनोकामना को पूरा करने वाले देवता हैं। श्री गणेश निष्कपटता, विवेकशीलता, अबोधिता एवं निष्कलंकता प्रदान कर...ने वाले देवता हैं।

उनके ध्यानमात्र से व्यक्ति उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होता है। गणपति विवेकशीलता के परिचायक है

ของคุณค่ะ

โยษิตา

ดาว
IP: xxx.173.202.255
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อ. หนูอยากศึกษาภาษาอินเดีย หั้ยมากกว่านี้ อ่ะค่ะ

ปู่หนูเปนคนอินเดีย หนูเกิดมาหน้าตาก็ให้ อินเดี เลยอ่ค่ะ

แต่หนูพูดได้นิดหน่อย อ่ะค่ะ นู๋ อยากเรียนให้มากกว่านี้ ถ้าไม่รบกวน หนูขอเมล อ. หน่อย ได้ไหมค่ะ

คือว่า หนู สนจัย ในเรื่องนี้มากเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ อาจารย์...พอดีว่าดิฉันอยากศึกษาเกี่ยวกับภาษาอินเดียเบื้องต้นนี่ค่ะ ไม่ทราบว่าต้องเริ่มจากไหนก่อนค่ะ

และเราสามารถเทียบตัวอักษรเป้นภาษาอังกฤษได้หรือไม่ค่ะ ... แล้ว ฟร้อนนี่ต้องไปโหลดได้ที่ไหนค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

Napatcha
IP: xxx.121.203.74
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามอาจารย์ฤทธิชัยหน่อยนะคะ อาจารย์พอจะทราบมั๊ยคะว่าจะหาบทสวดมนต์ (ภาษาฮินดี) เพื่อใช้ในการสวดบูชาเทพฮินดูได้ที่ไหนบ้างคะ เนื่องจากดิฉันพยายามค้นหาใน website ต่างๆ แล้วแต่ไม่พบ ส่วนมากที่พบมักเป็นภาษาสันสกฤตน่ะค่ะ ขอบพระคุณอาจารย์อย่างสูงนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับNapatcha

บทสวดบูชาเทพฮินดู นั้นจะใช้ภาษาสันสกฤต เป็นหลัก ซึ่งพรามหณ์ เป็นผู้กำหนด

ภาษาฮินดีใช้ในการพูด ในชีวิตประจำวันครับ

แต่ทั้งสองภาษาจะใช้อักษรเทวนาครีครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับโยษิตา นิธิโอภาส

ที่สอบถามมาพอจะแปลได้ดังนี้ครับ

भगवान गणपति का पूजन किए बगैर कोई कार्य प्रारम्भ नहीं होता। विघ्न हरण करने वाले देवता के रूप में पूज्य गणेश जी सभी बाधाओं को दूर करने तथा मनोकामना को पूरा करने वाले देवता हैं। श्री गणेश निष्कपटता, विवेकशीलता, अबोधिता एवं निष्कलंकता प्रदान कर...ने वाले देवता हैं।

उनके ध्यानमात्र से व्यक्ति उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर होता है। गणपति विवेकशीलता के परिचायक है

พระเจ้าไม่ได้เริ่มต้นทำงานได้โดยไม่ต้องบูชา Ganapati ใด ๆ การลักพาตัวรบกวน venerated เป็นพระพิฆเนตรพระเจ้าเพื่อลบอุปสรรคและพระเจ้าต้องการที่จะตอบสนอง ความจริงใจ Shri Ganesh, Avivekashilato, Abodhita และ impeccability โดยการให้ ... พระเจ้า

บุคคล Dhyaanmatra ของพระองค์มีแนวโน้มอนาคตที่สดใส Ganapati เป็นภาพสะท้อนของ Avivekashilato

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับดาว

ถ้าสนใจภาษาฮินดี ก็แวะมาทักทายทางmsnได้ที่ [email protected]

เท่าที่จะตอบได้ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับnungning

 ตามที่ nungning อยากศึกษาเกี่ยวกับภาษาอินเดียเบื้องต้นนั้น ลองหาหนังสือของ ดร. บำรุง คำเอกมาศึกษา มี่เทปให้ฝึกฟังเสียงด้วยครับลองสอบถามที่ร้านหนังสือมหาจุฬา วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์

พงศกร เหมนาค
IP: xxx.232.116.197
เขียนเมื่อ 

สวัสดิ์ดีครับ คืออยากรบกวนให้อาจารย์ช่วยเขียนคำว่า กุลธิดา เป็นภาษาอินเดียให้หน่อยจะได้มั้ยครับเป็นชื่อลูกสาวนะครับพอดีผมจะเอาไปสักนะครับ รบกวนด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 
สวัสดีครับพงศกร เหมนาค
กุลธิดา เขียนเป็นภาษาอินเดียได้ดังนี้ครับ कुलधिद৷
พงศกร เหมนาค
IP: xxx.232.160.234
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับอาจราย์ แล้วไอ้ขีดที่เหมื่อนไม้เอก ที่มันอยู่ตัวสุดท้ายนะครับจำเป็นต้องมีมั้ยครับ รบกวนอีกครั้งนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพงศกร เหมนาค

कुलधिद৷ ไอ้ขีดที่เหมื่อนไม้เอก ที่มันอยู่ตัวสุดท้าย เป็นสระอา ให้เขียนติด द พอดีFonts ภาษาฮินดี|ในการพิมพ์มีปัญหาครับ

กนกอร
IP: xxx.180.9.230
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นครูเหมือนกัน แต่จะมีการจัดกิจกรรมวันเด็ก ในรูปแบบนานาชาิติ ซึ่งดิฉันได้ดูแลชาติอินเดีย จะต้องมีการพูดภาษาอินเดีย เช่นการทักทาย การแนะนำตัว กับผู้ปกครอง แต่ดิฉันไม่มีความรู้เรื่องภาษาอินเดีย จึงอยากรบกวนอาจารย์ช่วยบอกมาสักประโยคได้ไหมค่ะ พร้อมคำแปลด้วยนะค่ะ จะเป็นพระคุณอย่างสูง ขอบคุณล่วงหน้านะคุ่ะ

เขียนเมื่อ 
สวัสดีครูกนกอร

  ตามที่ครูต้องการคำพูดเรื่องการทักทาย การแนะนำตัว กับผู้ปกครอง อ่านได้ที่นี่ครับ

http://gotoknow.org/blog/hindi/296559

http://gotoknow.org/blog/hindi/296552

 

ขอบคุณที่สนใจ มีอะไรสงสัย สอบถามได้น่ะครับ

กนกอร
IP: xxx.53.88.20
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากนะค่ะ

เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดีครับคุณกนกอร

เขียนเมื่อ 

สวัสดิ์ดีครับ คืออยากรบกวนให้อาจารย์ช่วยเขียนคำว่า กิตติพงษ์ เป็นภาษาอินเดียให้หน่อยจะได้มั้ยครับ พอดีจะเอาไปสักเหมือนกันครับ >,.<

ขอบพระคุณอาจาร์ยด้วยครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ กิตติพงษ์

การเขียนชื่อต้องใช้ฟร้อนภาษาฮินดี ถ้าเครื่องที่ไม่รองรับก็จะไม่สามารอ่านได้ครับ

แต่จะพยายามเขียนให้ครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณล่วงหน้าครับอาจารย์ ผมก็เพิ่ง แอด front ภาษาฮินดีลงไว้ที่เครื่องแล้วครับ

เบิร์ดดี้
IP: xxx.49.91.30
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ ฉันเป็นคนนึงที่สนใจภาษา วัฒนธรรม และการเต้นของอินเดีย อย่างมาก ฉันเคยได้ยินคำว่า แขกเทศขี้หนู ไม่ทราบว่า มีใครรู้บ้างไหมคะ ว่าหมายถึง ชาวอินเดียหรือเปล่า หรือเป็นคนชาติพันธุ์อะไรกันแน่ ดิฉันอยากรู้มากๆและไม่สามารถถามใครที่รู้เรื่องพวกนี้ได้เลย เพราะกลัวจะเข้าใจผิดว่า เป็นชาวกลิงค์ ซึ่งฉันก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ว่า หมายถึงคนอินเดียตอนใต้ที่อพยพเข้าประเทศไทย ในสมัยโบราณหรือเปล่า ข้อมูลในกูเกิ้ล มีน้อยมากเลยค่ะ แถมยังไม่เข้าใจเลยด้วย

ปล.ฉันอยากทราบว่า การเต้นแบบอินเดีย สามารถจะเรียนได้ที่ไหนในกรุงเทพฯบ้างไหมคะ ขอบคุณค่ะ

มนตรา
IP: xxx.172.20.199
เขียนเมื่อ 

อาจารย์ค่ะ พอมีหนังสือการเรียนภาษาฮินดี ภาษาสิงหล และอักษรเยจา ขายที่ไหนบ้างค่ะ

พอดีหนูอยู่เชียงใหม่หาซื้อหนังสือพวกนี้ไม่ได้เลยช่วยแนะนำหนูหน่อยนะคะ พอดีต้องการใช้ด่วนเลยค่ะช่วยหาหน่อยนะคะ

lak
IP: xxx.183.107.243
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนภาษาฮินดี เรียนได้ที่ไหนครับ ช่วยบอกหน่อย 0868808991

ลูกหว้า
IP: xxx.93.155.72
เขียนเมื่อ 

หว้าอยากทราบว่า คำว่าธูป เทียน ของบูชาต่างๆเขา พูดว่าอย่างไรคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับกิตติพงษ์

ไม่ทราบว่าใช้ได้แล้วหรือยังครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับเบิร์ดดี้

ต้องขออภัย คำว่า แขกเทศขี้หนู ผมเองก็ไม่มีข้อมูลเหมือนกันครับ 

การเต้นแบบอินเดีย สามารถจะเรียนได้ที่ไหนในกรุงเทพฯ ลองติดต่อที่สถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคคลิกภาพ Center Stage Studio http://thecenterstage.plazathai.com/contact_us/

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับมนตรา

หนังสือการเรียนภาษาฮินดี ภาษาสิงหล และอักษรเยจา ที่เชียงใหม่ผมเองก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ลองหาท่ี่ ม. เชียงอาจหายืมได้น่ะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ lak

ตามที่ท่านอยากเรียนภาษาฮินดี ลองติดต่อที่[email protected]

ขอเชิญท่านที่สนใจ  เข้าอบรมภาษาฮินดี  และภาษารามัญ หลักสูตรประกาศนียบัตร  สนใจรายละเอียด ติดต่อที่ ผศ.ดร.บำรุง  คำเอก ได้ที่เมนูหน้าบุคลากร()

http://www.ssc.su.ac.th/index2.htm

กิตติพงษ์
IP: xxx.7.169.24
เขียนเมื่อ 

เครื่องผมใช้ฟ้อนได้แล้วครับ รออารย์ ทำชื่อให้อยู่ ครับ >,.<

ณัฐ
IP: xxx.200.134.89
เขียนเมื่อ 

http://www.facebook.com/#!/pages/Indian-Studies-Center-of-Chulalongkorn-University/156843177716078

ศูนย์เกิดใหม่ที่จุฬาฯ ฝากด้วยครับ

ประภาพร
IP: xxx.108.52.135
เขียนเมื่อ 

ขอโทษนะคะอาจารย์ หนูอยากได้ชื่อตัวเองเป็นภาษาอินเดีย จะมีไหมคะ ชื่อ ประภาพร ค่ะ

สุรินทร์
IP: xxx.122.22.173
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์ คืออยากเรียนถามว่าคณะอักษรศาสตร์ทุกสถาบัน ต้องเรียนภาษาฮินดีเบี้องต้นเป็นวิชาบังคับด้วยหรือไม่ครับ ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

มาทบทวนความหลังครับผม

นานมากแล้ว แต่ยังอยู่ในความทรงจำ

เบิร์ดดี้
IP: xxx.109.96.202
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์ที่เข้ามาช่วยตอบคำถาม คือที่ฟังแม่เล่ามานั้น ประมาณว่า เทศขี้หนูเนี่ยจะตัวดำๆ ตัวเล็ก ไม่สูง

มาก แม่บอกแค่นี้ แต่เบิร์ดดี้มีเชื้อจีนด้วยอ่ะค่ะ เลยไม่รู้ว่า เทศขี้หนูนั้น จริงๆแล้วเป็น แขกอินเดีย หรือปากีสถาน อะไรอย่างนั้นหรือเปล่า รู้เท่าที่แม่บอก แต่หลายคนก็ทักว่าหน้าเหมือนพวกอินเดียมาก แต่ก็ดูไม่น่าจะใช่อินเดีย ก็งงนะ บางคนที่เค้าถามแต่ก็บอกไรมากไม่ได้ คือเรารู้เท่าที่แม่บอก แต่ตอนนี้ยังอยากรู้อยู่ดีแหละค่ะ ยังไงก็จะพยายามหาข้อมูลต่อไป ใครมีข้อมูลดีๆ บอกหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

วราภรณ์
IP: xxx.9.138.227
เขียนเมื่อ 

อยากเรียนภาษาอูรดู ไม่ทราบว่าที่ไหนมีสอนบ้างค่ะ

รบกวนหน่อยน่ะค่ะ

หนุ่ยค่ะ

[email protected] ขอบคุณค่ะ

รรรรรร์
IP: xxx.207.218.111
เขียนเมื่อ 

ขอรบกวนหน่อยนะค่ะ ชือ รรรรรร์ ภาษาอินเดียมีความหมายว่าอะไรค่ะ

ภัทรีญา จันหา
IP: xxx.108.25.245
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับภาษาค่ะ

พอดีว่าเพื่อนเค้าเปนคนไทยเชื้อสายอินเดีย

เลยพิมภาษาอินเดียคุยกับเพื่อนได้รู้เรื่องมากขึ้นค่ะ

สมฤทัย
IP: xxx.183.232.121
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

หนูขอรบกวนอาจารย์ช่วยแปลถ้อยคำเป็นภาษาอินเดียให้ด้วยคะ

สวัสดีคะทุกท่าน วันนี้ฉันดีใจที่ได้ร่วมเป็นเกียรติกล่าวอวยพรครูโพธิ์เงินในโอกาสสอนครบ 25ปี

ขอให้ครูโพธ์เงินมีความสุข เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าค่ะ

โลโก
IP: xxx.55.96.124
เขียนเมื่อ 

ผมก็อยากเรียนภาษาฮินดีครับแต่คงไปเรียนที่กรุงเทพไม่ได้ เคยลองไปสอบถามและหาหนังสือที่มจร.นครศรีธรรรมราชมาแล้วครับ ได้แค่ถ่ายเอกสารหนังสือมา ผมว่าถ้าได้สนทนาจริงทางใดทางหนึ่งเช่นอินเตอร์เน็ตโดยคนที่ใช้ภาษานี้ได้แนะนำผู้หัดใช้จะได้ผลที่รวดเร็วดีขึ้นครับ

อนัญญา
IP: xxx.68.241.5
เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ คือหนูเป็นคนที่ชอบดูหนังอินเดียอ่ะคะ แต่ฟังไม่รู้เรื่อง คือไม่มีประสบการณ์เลยคะพูดก็ไม่เป็นไม่รู้เรื่องตัวอักษรของอินเดียด้วยควรที่จะเริ่มต้นยังไงก่อนคะ คือสนใจจริงๆอีกอย่างอยากจะฝึกอ่านฝึกฟังฝึกเขียนภาษาอินเดียด้วยคะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น