งานที่เรา "รัก" ที่จะทำ

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลยโสธร ดำเนินงานการให้บริการบำบัดรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูด้านสุขภาพจิต

กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลยโสธร ดำเนินงานการให้บริการบำบัดรักษา ส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูด้านสุขภาพจิต มีรูปแบบการบริการ ดังนี้


 งานด้านการบำบัดรักษา: กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาล ได้ดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา ได้แก่ การทำจิตบำบัด การทำกลุ่มบำบัด การให้คำปรึกษารายกลุ่ม การให้คำปรึกษารายบุคคล การคลายเครียด การกระตุ้นพัฒนาการ การบำบัดยาเสพติด การบำบัดบุหรี่ การบำบัดสุรา การตรวจและบำบัดทางด้านจิตวิทยาทั้งในคลินิกบริการกลุ่มงานจิตเวชแบบผู้ป่วยนอก และรับปรึกษา (Counseling) จากแผนกต่างๆ ในโรงพยาบาลยโสธรทั้งในแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 


 งานด้านการส่งเสริมป้องกัน: แบ่งการดำเนินงานออกเป็น ดังนี้
  1 งานส่งเสริมสุขภาพจิตในวัยเด็ก
   - ส่งเสริม IQ, EQ ในหญิงตั้งครรภ์
   - ส่งเสริม IQ, EQ ในคลินิกเด็กดี
   - ส่งเสริม IQ, EQ ในตึกเด็ก/สูติกรรม
   - ประเมินพัฒนาการเด็กในคลินิกเด็กดี
   - คัดกรองออทิสติกในคลินิกเด็กดี
   - จัดทำค่ายสร้างสรรค์เด็กยุคใหม่
  2 งานส่งเสริมป้องกันสุขภาพจิตในผู้ใหญ่
   - ส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มงานจิตเวช
   - ส่งเสริมสุขภาพจิตในแผนกผู้ป่วยนอกและคลินิกพิเศษ
   - ส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มวัยทอง
   - ส่งเสริมสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง
   - ส่งเสริมสุขภาพจิตในหญิงตั้งครรภ์
   - ส่งเสริมสุขภาพจิตในหอผู้ป่วยใน
   - ส่งเสริมสุขภาพจิตในชุมชน
   - ส่งเสริมสุขภาพจิตญาติผู้ป่วย


  งานด้านการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพจิต
  - ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงและผู้ประสบภาวะวิกฤติทางจิต (OSCC & MCC)
  - การจัดบริการออทิสติก และส่งเสริมพัฒนาการ
  - กิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วยลมชัก
  - พัฒนาระบบการติดตามผู้รับบริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวชในพื้นที่
  - ดำเนินงานด้านฟื้นฟูสุขภาพจิตร่วมกันระหว่างเครือข่าย
  - ดำเนินงานร่วมกับชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสุขภาพจิต (Appreciation Influence Control: AIC)

 

 

 


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน In Mindความเห็น (2)

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

     การดำเนินงานร่วมกับชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสุขภาพจิต (Appreciation Influence Control: AIC) คืออะไร สนใจนะครับ พอจะย่อ ๆ ให้ฟังได้ไหมครับ

พี่เบิร์ด
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 

AIC = การดำเนินงานโดยให้ชุมชน " เกิดความตระหนักในปัญหา ( Appreciate ) - เกิดแนวทางในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ( Influence ) -  เกิดการแบ่งงานและควบคุมการทำงานเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนั้นคงอยู่โดยชุมชน ( Control ) " ซึ่งกระบวนการต่างๆทั้ง 3 ขั้นตอนนี้ จะผ่านขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ( Participating Learning ) โดยผุ้นำชุมชน + ผุ้ที่มีส่วนร่วมในชุมชนนั้นๆเป็นผู้ตัดสินใจกำหนดแนวทางในการดำเนินงานด้วยตนเอง " เรา " มีส่วนเพียงกระตุ้นให้เกิดขั้นตอนต่างๆและสรุปผลการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นเอง