บันทึกนี้เขียนขึ้น...เมื่อ..คิดถึง "มิตร" ที่ดีคนหนึ่ง นึกถึงใน "คุณค่า"...ของความเป็น"มนุษย"...ที่มี "จิตใจที่งดงาม"...ทำให้นึกถึง "ดอกหญ้า" ที่มักมองว่า "ตน" นั้นด้อยค่า..เพราะอยู่ผืนดิน...หากแต่คุณค่าในความ "จริง" ตามธรรมชาติ..ไม่มีสิ่งใดที่มากค่าหรือน้อยค่า..หากแต่อยู่ที่ "จิต" และ "ใจ"...ที่เราจะให้ค่าต่อสิ่งนั้นๆ

 

"ดอกหญ้า"..เป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ...เฉกเช่น.."ธรรมชาติ"..โดยทั่วไป

เมื่อก่อเกิดจาก "ธรรมชาติ" จึงมีคุณค่า...

ทุกสิ่งก่อเกิดอย่างมี "คุณค่า"...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกภาพโดย "เพื่อนที่รักคนดีคนหนึ่ง" ณ ริมทางรถไฟข้าง "บ้านพ่อ"