จากการสานต่อในโครงการวัยรุ่นสดใส..ก่อเกิดงานมากมายเชิงรูปธรรม และเป็นความเข้มแข็งในเครือข่าย..สิ่งที่เรามองว่าคือ รางวัลแห่งความสำเร็จ ในการทำงาน คือ..เราได้ "ใจ"..ของคนทำงาน...และ "ความเข้มแข็งของเครือข่าย"

สิ่งที่ก่อเกิดเป็นรูปธรรม

ระบบเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา 
- มีระบบเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและยาเสพติดในสถานศึกษาในเขต อ.เมืองยโสธร
- มีการประสานงานระหว่างสถานบริการสาธารณสุขและโรงเรียน
- เป็นหน่วยงานวิชาการที่ให้การสนับสนุนวิชาการและวิทยากรแก่หน่วยงานอื่น

 

โครงการวัยรุ่นสดใส ( Friend  Corner )มีเครือข่ายระดับเยาวชนในสถานศึกษา 4 แห่ง   ของ อ.เมืองยโสธร

 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในสถานศึกษา มีระบบการดูแล – ส่งต่อในโรงเรียน ( ครูที่ปรึกษา / ครูแนะแนว )

 

 

ระบบงานส่งเสริม ป้องกัน  -  โครงการวัยรุ่นสดใส ( To Be Number One Friend Corner ) ในสถานศึกษา 10 แห่งในเขต อ.เมืองยโสธร