เมื่อได้รับเชิญมาร่วม..ใน "โครงการไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน" ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้..ระหว่างผู้เชิญและผู้ถูกเชิญ...ในมุมมองที่หลากหลาย..ประเด็น และสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากหลายๆ...ประเด็น นั่นคือ..."ท่านชายขอบ" เสนอและร่วมกันวิเคราะห์...องค์กร และเกิดความคิดตรงกันว่า น่าจะเกิดโครงการ..บางอย่างเกิดขึ้น...ที่เป็นการต่อยอดในการขับเคลื่อนความรู้ให้มีเกิดขึ้นในชุมชน..องค์กร...จากสภาพบริบทที่เอื้ออำนวย..ต่อความพร้อมโดยเฉพาะ เรื่อง "ใจ"..ของผู้ที่อยากจะทำ "งาน"...และโจทย์ปัญหาทางการวิจัยที่เราต่างยึดเป็นเข็มทิศที่สำคัญในการมุ่งเป้าหาคำตอบ..จากการดำเนินงาน...ต่างๆ..

 

 

          เพื่อสอดรับในแนวคิดและหลักการ "ร่วม" ดังกล่าวเราจึงได้จัดตั้ง "ชุมชนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาในงานประจำ หรือ R2R (Routine to Research)" มีเป้าหมาย ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการทำวิจัยในงานประจำ เพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ชุมชนและสังคมแห่งการเรียนรู้

 

ณ หนึ่งเดือนกว่า..ที่เกิดชุมชน การทำวิจัยเพื่อพัฒนาในงานประจำนี้มี Blog ที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 11 Blog ดังนี้

 

1. ความ "ในใจ"


2. ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน


3. สถิติ ระเบียบ และการวิจัย


4. คนเล่าเรื่อง "จิตเวช"


5. วิจัยผ้าไหม


6. Hemato หรรษา


7. กล่องความรู้


8. เล้าข้าวศึกษา


9. Dr.SAYA-training


10. ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


11. learning&research

 

 

          "ชุมชน: การทำวิจัยเพื่อพัฒนาในงานประจำ (R2R) คาดหวังและยินดีว่าจะมีสมาชิกที่เป็น Blog มากขึ้น เพื่อที่จะได้ร่วม ลปรร.กัน ในเรื่องถ่ายทอดเรื่องราว บันทึก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

UPDATE

12. คุณภาพที่กำลังงอกเงยโรงพยาบาลไพศาลี  (Update 6/04/49)

13. thaibannok (Update 12/04/49)

14. สำนักงาน ก.พ.เครือข่าย มข. (Update 12/04/49)

15. NP-community (Update 12/04/49)