มาตรฐานอุดมศึกษา(๕)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
บริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่ง

มาตรฐานที่ ๕

 การบริการวิชาการ/การบริการวิสาหกิจ

 การให้บริการวิชาการ / บริการวิสาหกิจ ที่เป็นประโยชน์ เป็นที่พึ่ง เป็นแหล่งอ้างอิง ทางวิชาการ

 การให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม เสริมสร้างความเข้มแข็งของ สังคม ประเทศชาติ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม เพื่อให้สังคมไทย เป็น สังคม แห่งภูมิปัญญา และ มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 ตัวบ่งชี้

 ๕.๑ สถาบันฯ มีนโยบาย ยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน ด้านบริการวิชาการแก่ ชุมชน/สังคม ให้ชัดเจน สามารถตอบสนองความต้องการของ ชุมชน/สังคมได้

 ๕.๒ สถาบันฯ มีระเบียบเกี่ยวกับการเจรจา และ สัญญาการให้บริการวิชาการ ทั้งที่เป็นการบริการ "แบบให้เปล่า" และ การคิด ค่าใช้จ่าย " ที่เป็นธรรม โปร่งใส และ ตรวจสอบได้"

 ๕.๓ สถาบันฯ มีการ พัฒนามาตรฐาน และ ควบคุม กำกับคุณภาพ การให้บริการวิชาการแก่ ชุมชน/สังคม

 ๕.๔ จำนวนกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการ/บริการวิสาหกิจ ตอบสนองความต้องการของ ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษเต็มเวลาเทียบเท่า

 ๕.๕ ร้อยละอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษเต็มเวลาเทียบเท่า ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ/บริการวิสาหกิจ แก่ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ

 ๕.๗ ค่าใช้จ่าย มูลค่าทรัพยากร และ รายรับ ของสถาบัน ในการบริการวิชาการ/บริการวิสาหกิจ เพื่อ"ชุมชน สังคม และ ประเทศ" ต่อจำนวนอาจารย์ฯ

 ๕.๘ ร้อยละของอาจารย์ ที่นำ "ความรู้ และ ประสบการณ์ จากการบริการวิชาการ/บริการวิสาหกิจ มาใช้ในการเรียน การสอน และ การวิจัย"

 ๕.๙ การเป็นแหล่งให้ "บริการวิชาการ/บริการวิสาหกิจ" ที่ได้รับการยอมรับ "ระดับชาตื หรือ ระดับนานาชาติ"

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)