การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

 

จุดประสงค์

                เพื่อให้นักศึกษาสามารถแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสองได้

 

สาระสำคัญ

                การแยกตัวประกอบของพหุนามใด คือการเขียนพหุนามในรูปการคูณของพหุนามที่มีดีกรี      ต่ำกว่า   อาจใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งวิธีจากวิธีการเหล่านี้

                ตัวประกอบร่วม                   เช่น        3x2+ 6x      =  3x(x + 2)

                ผลต่างกำลังสอง                                  เช่น        4x2 – y2       =  (2x – y)(2x + y)

                แยกพหุนามดีกรีสองเป็นสองวงเล็บเช่น       x2 + 5x +4   =  (x + 4)(x + 1)

รายละเอียดเพิ่มเติม