จากการเฝ้าติดตามการดำเนินไปในสังคม  Blog GotoKnow.org จากบทบาทการเป็นผู้อ่าน ตามติดมาเป็นผู้ให้ คห. (ความเห็น) ในประเด็นที่ get และทุกชักชวนบ่อยครั้ง ซึ่งคนหนึ่งละที่เอื้อนเอ่ย...อย่างเจตนานั้นคือ ท่านอาจารย์ ดร.จันทวรรณ น้อยวัน ผ่าน B2B ของคุณชายขอบ..เพื่อนที่รักที่ดีคนหนึ่ง ที่เฝ้ารอการตัดสินใจของเพื่อนเพื่อมาแลกเปลี่ยน ในชุมชนนี้อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยมิตรภาพที่แสนงดงามครบ 1 เดือน ที่มี Blog ที่อยากเขียน เขียนเพื่อเตือนตน คือ ความ  "ในใจ" และ คนเล่าเรื่อง "จิตเวช" และมีชุมชนที่ตนเองดูแลอยู่ 1 ชุมชนคือ "ชุมชนคนเล่าเรื่อง "จิต" และมีชุมชนที่ดูแลร่วมกับคุณชายขอบคือ "ชุมชนการทำวิจัยเพื่อพัฒนาในงานประจำ"

 

 

 

และในวันนี้ 1 เดือนที่ผ่านมา "ชุมชนคนเล่าเรื่อง "จิต" มี Blog ที่เข้าร่วมทั้งสิ้น 7  Blog ได้แก่


1. คนเล่าเรื่อง "จิตเวช"


2. ความ "ในใจ"


3. สังคมที่ไว้วางใจกันและกัน


4. "ตุมปัง" ที่พักผู้รักเรียน


5. จิตแพทย์สุขใจ


6. kmvergin in bangkok

 

7.learning&research

 

 

          "ชุมชนคนเล่าเรื่อง "จิต" คาดหวังและยินดีว่าจะมีสมาชิกที่เป็น Blog มากขึ้น เพื่อที่จะได้ร่วม ลปรร.กัน ในเรื่องถ่ายทอดเรื่องราว บันทึก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การทำงาน"..สำหรับ"คน"..."จิตวิทยา" - "จิตเวช"  และอารมณ์ ความคิด ความรู้สึก ตลอดจนถึง "การจัดการ" ภายใน "จิต" ตนเอง...เพื่อก่อเกิดความเจริญงอกงาม (Growth)ในจิตใจ "ตน"

 

UPDATE

8. Occupational Therapy & Leisure Management (Update 06/04/49)

9. เรื่องเล่าจากพ่อ (Update 12/04/49)

10. Blog's นายเขียน (Update 12/04/49)

11. เกร็ดชีวิตจากการทำงานของหมออนามัย (Update 12/04/49)

12. ขจิต ฝอยทอง (Update 12/04/49)

13. thaibannok (Update 12/04/49)