อักษรซีริลลิกหรืออักษรรัสเซียจะมี 33 ตัวอักษรด้วยกัน

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии Йй Кк

Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу ФфХх

Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь Ээ Юю Яя   

ซึ่ง 33 ตัวอักษรนี้จะออกเสียงต่างๆ ดังนี้
     Аа จะออกเสียง อ หรือ สระอา และตัวอัษรอังกฤษ A
     Бб จะออกเสียง บ หรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว B
     Вв จะออกเสียง ว หรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว V
     Гг  จะออกเสียง ก หรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว G
     Дд จะออกเสียง ด หรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว D
     Ее  จะออกเสียงเป็นสระเอ หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว AY
     Ёё  จะออกเสียงเป็นสระโอ หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว O (ตัวนี้ไม่แน่ใจ)
     Жжจะออกเสียงเป็นอักษรภาษาอังกฤษควบตัว ZH (ไม่รู้ภาษาไทยอ่านยังไง)
     Зз   จะออกเสียง ซ หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว Z
     Ии  จะออกเสียงเป็นสระอี หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษ EE
     Йй  จะออกเสียง ย หรือ ตัวอัษรภาษาอังกฤษตัว Y
     Кк  จะออกเสียง ค หรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว K
     Лл  จะออกเสียง ล หรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว L
     Мм จะออกเสียง ม หรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว M
     Нн  จะออกเสียง น หรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว N
     Оо  จะออกเสียงสระโอะ หรือ ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว O (Short)
     Пп  จะออกเสียง พ หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว P
     Рр  จะออกเสียง ร หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว R (Scots)
     Сс  จะออกเสียง ส หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว S
     Тт   จะออกเสียง ท หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว T
     Уу   จะออกเสียงสระ อุ หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว OO (Short)
    Фф   จะออกเสียง ฟ หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว F
    Хх    จะออกเสียงภาษาอังกฤษตัว KH (Scot)
    Цц    จะออกเสียง ทส์ หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว Ts
    Чч     จะออกเสียง ช หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว CH
    Шш   จะออกเสียง ช หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว SH
    Щщ   จะออกเสียง ช และจะออกเหมือน Чч Шш
    Ъъ     ตัวนี้จะเน้นเสียงให้หนักขึ้น
    Ыы   จะออกเสียงสระ ไอ และ สระอู
    Ьь     จะปล่อยเสียงให้เบาลง
    Ээ     จะออกเสียงสระเอะ หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว Eh (Short)
    Юю   จะออกเสียงสระอู หรือตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว OO
    Яя     จะอ่านว่า ยา ภาษาอังกฤษ Ya