..วิถีประชาธิปไตย..ในโรงเรียน..


วิถีประชาธิปไตย

     หมายถึง  การนำเอาหลักการประชาธิปไตยมาใช้ในชีวิตประจำวัน จนเป็นนิสัยในชีวิต

       เน้น

1.    คารวธรรม

2.  สามัคคีธรรม

3.  ปัญญาธรรม

  

 พฤติกรรมที่แสดงถึงการมีวิถีชีวิตประชาธิปไตย

            1.ด้านคารวธรรม มีพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี้

            1.1 เคารพในสถาบันพระมหากษัตริย์

- การแสดงความเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาส

- การร่วมกิจกรรมต่างๆที่จัดเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ

- การไปรับเสด็จเมื่อพระมหากษัตริย์   หรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปในถิ่นที่อยู่ หรือบริเวณใกล้เคียง

- การปฏิบัติต่อสัญลักษณ์ที่แสดงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์          เช่น  ธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ เพลงสรรเสริญพระบารมี ฯลฯ ด้วยความเคารพ  เมื่อได้ยิน  หรือเห็นบุคคลใดแสดงกิริยาวาจา หรือมีการกระทำอันไม่สมควรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ต้องกล่าวตักเตือนและห้ามไม่ให้ปฏิบัติเช่นนั้นอีก

1.2                   เคารพซึ่งกันและกันทางกาย

- การทักทาย

- การให้เกียรติผู้อื่น

- การแสดงความเคารพแก่บุคคลซึ่งอาวุโสกว่า

- การให้การต้อนรับแก่บุคคล

- การแสดงความเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน

 

 

 

1.3         เคารพกันทางวาจา

  - การพูดให้เมาะสมกับกาลเทศะ

    - การใช้คำพูดเหมาะสมตามฐานะของบุคคล

    - การพูดจาสุภาพ ไม่ก้าวร้าว ส่อเสียด

    - การไม่พูดในสิ่งที่จะทำให้ผู้อื่น เกิดความเดือดร้อน

    - ไม่นำความลับของบุคคลอื่นไปเปิดเผย

    - ไม่พูดนินทาหรือโกหกหลอกลวง

 

 

 

1.4         เคารพสิทธิของผู้อื่น

- การไม่ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น ทั้งทางกายหรือวาจา

- การรู้จักเคารพในสิทธิของคนที่มาก่อนหลัง

- การเคารพในความเป็นเจ้าของ สิ่งของเครื่องใช้

     - การรู้จักขออนุญาต เมื่อล่วงล้ำเข้าไปในที่อยู่อาศัยของบุคคลอื่น

 1.5          เคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น

- การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เมื่อมีผู้พูดเสนอความคิดเห็น ควรฟังด้วยความตั้งใจและใคร่ครวญด้วยวิจารญาณ      หากเห็นว่าเป็นการเสนอแนวความคิดที่ดี มีประโยชน์มากกว่าความคิดเห็นของตนเองก็ควรยอมรับและปฏิบัติตาม

  

 1.6          เคารพในกฎระเบียบของสังคม

 - การยึดมั่นในกฎระเบียบของสังคม เช่น  วัฒนธรรมประเพณี กฎเกณฑ์ของสังคม  และกฎหมายของประเทศ

 1.7          มีเสรีภาพและใช้เสรีภาพในขอบเขตของกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี

  

 2     ด้านสามัคคีธรรม  มีพฤติกรรมที่แสดงออกดังนี้

2.1         การรู้จักประสานประโยชน์ โดยถือประโยชน์ของส่วนรวม หรือประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้ง  ได้แก่

    - การทำงานร่วมกันอย่างสันติวิธี

    - การรู้จักประนีประนอม โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ส่วนรวมเป็นใหญ่

    - การเสียสละความสุขส่วนตน หรือหมู่คณะ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมหรือของชาติ

 

 2.2       ร่วมมือกันในการทำงาน หรือทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด

ร่วมกัน โดยมีบุคคลผู้ร่วมงาน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  ในการทำงานร่วมกันนี้ จะต้องมีการวางแผนในการทำงานร่วมกัน เมื่อถึงขั้นตอนของการทำงานก็ช่วยเหลือกันอย่างตั้งใจ จริงจัง  ไม่หลีกเลี่ยงหรือทำแบบเอาเปรียบผู้อื่น

2.3       เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

2.4       รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากส่วนรวมและหน้าที่ต่อสังคม

2.5        ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในกลุ่ม ในหน่วยงานและสังคม

  

 3. ด้านปัญญาธรรม มีพฤติกรรมที่แสดงออก ดังนี้

3.1  การไม่ถือตนเป็นใหญ่

-      การรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

-      การยอมรับฟัง และปฏิบัติตามมติของเสียงส่วนมากในที่ประชุมหรือในการทำงานต่างๆ

-      การรู้จักเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

 

 3.2       เน้นการใช้ปัญญา ใช้เหตุผลและความถูกต้อง ในการตัดสินปัญหาทั้งปวง ไม่ใช่ใช้เสียงข้างมาก ในการตัดสินปัญหาเสมอไป

3.3       เมื่อมีปัญหาใดเกิดขึ้น หรือเมื่อมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจ ทุกคนต้องร่วมกันคิดและร่วมกัน  ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล

3.4       ในกรณีที่มีปัญหาโต้แย้งในหมู่คณะ  จะต้องพยายามอภิปราย จนกระทั่งสามารถชักจูงให้ทุกคนเห็นคล้อยตาม เมื่อเกิดกรณีที่ต่างก็มีเหตุผลที่ดีด้วยกัน และไม่อาจชักจูงให้กลุ่มหันไปทางใดทางหนึ่งเท่านั้น  จึงจะใช้วิธีการออกเสียง

 

หมายเลขบันทึก: 219678เขียนเมื่อ 30 ตุลาคม 2008 09:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 19:47 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (26)

เรียนกับมาเป็นสิบปี  เรียนจบโตขึ้นกับมาทะเลาะกันสร้างปัญหาทำบ้านเมืองล่มจม  ต้องทบทวนวิธีสอนคน  เรื่องของบันทึกนี้เป็นหลักสูตรกิจกรรมสำคัญในการสอนคนที่ชัดเจนดีมาก  น่าจะเป็นกิจกรรมให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างจริงจังตั้งแต่เด็กๆ อย่างต่อเนื่อง  ดีมากครับ ไม่เคยเห็นที่ชัดเจนแบบนี้เป็นรูปธรรมทำได้จริงๆ ขอบคุณ

     หลักการของประชาธิปไตยเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับ

 นำไปใช้ได้ทุกเรื่อง  ทุกวงการ ทุกอาชีพ ทุกกลุ่มอายุ

   

สวัสดีค่ะ แวะมาเยี่ยมค่ะ สบายดีไม๊คะ ฝนตกมากไม๊ มหาชัยตกทุกวัน เช้าคำค่ะ

ขอบคุณท่าน ผอ.Pที่แวะมาเยี่ยมเยียน

 เรื่องของบันทึกนี้เป็นหลักสูตรกิจกรรมสำคัญในการสอนคนที่ชัดเจนดีมาก 

ขอบคุณค่ะ

ถ้านำไปใช้จะเป็นประโยชน์มากๆค่ะ

สุขภาพแข็งแรง นะคะ

หลักการประชาธิปไตยP

นำไปใช้ได้ทุกสถานการณ์

ขอบคุณค่ะ

ขอท่านรองฯ  สุขภาพแข็งแรง นะคะ

 

พี่P

 krutoi

สบายดีค่ะ

ฝนตก  2 วันติดต่อกันแล้วค่ะ

มีความสุขมากมายนะคะ

สุขภาพแข็งแรง 


  • สวัสดีค่ะคุณสายธาร
  • มาเยี่ยมชมกิจกรรมดีๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการดำเนินชีวิตในอนาคตของสังคม ประเทศชาติค่ะ
  • ขอบคุณค่ะ

Pขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะ

มีแต่สิ่งดีๆในทุกๆวัน  นะคะ

ไม่มีรูป ขอบคุณค่ะ คุณนัด ค่ะ

มีสิ่งดีๆในทุกๆวัน นะคะ

Take care

จะหาประโยชน์นะ ไม่ได้อยากรู้เรื่องนี้เลยอ่ะ ถ้าหากเนื้อหามันไม่มีสาระแบบนี้งั้นจะมีเน็ตไว้เพื่อไรอ่ะ ขอโทษนะเเต่เป็นคนพูดตรงอ่ะ ปรับปรุงด้วยล่ะกัน

เออนี่ ม่ายต้องปรับปรุงแล้วนะ เว็บนี้อ่ะดีแล้ว

30
พำพด
ขอบคุณที่แวะมาทักทายค่ะ
มีความสุขในทุกๆวัน นะคะ
30
บิ๋ม
ขอบคุณที่แวะมาทักทาย
มีสิ่งดีๆเสมอๆนะคะ
30
คนรักกานต์
ทุกอย่างมีคุณค่าในตัวเองค่ะ
30
คนรักกานต์
ขอบคุณนะคะ..ที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่นำเสนอ
มีความสุข  ในทุกๆวัน นะคะ

ทอ ปิสาดืดก้ทาส่ะร้ะส่

30

ขอบคุณค่ะที่แวะมาทักทาย

มีความสุขในทุกๆวัน นะคะ

ขอบคุณท่ให้ความรู้ดี ๆ นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกวันนะคะ

ครู นว

คนเราเกิดมาแค่ตาย สิ่งที่ฝากไว้คือความดี และฝันอยากมีความสุขทุกวัน ขอให้ทุกคนมีความสุขอย่าทุกข์กับมันมากชีวิตนี้ มำดีก็พอ ใครจะเด่น จะดัง ข่างเขา เราพอใจกับสิ่งที่มีอยู่ก็พอนะครับ

ครูนครสวรรค์ มน.

Ico32
ไม่แสดงตน [IP: 203.172.199.250] 
เมื่อ 24 ตุลาคม 2553 17:49 

 

ขอบคุณค่ะ

มีสิ่งดีๆเสมอๆนะคะ

Ico32

ไม่แสดงตน [IP: 203.172.199.250] 
เมื่อ 24 ตุลาคม 2553 17:56 

 

 

ขอบคุณความคิดเห็นดีๆ

เป็นศิษย์มน.เหมือนกันเหรอคะ  

รักษาสุขภาพนะคะ

Take care


สวัสดีค่ะพี่สายธาร

เห็นข่าวทางชัยภูมิ แล้วคิดถึงเลยค่ะ โทรคุยกับคุณอาฝั่งโน้น เค้าบอกว่าเป็นบางงพื้นที่ แล้วบ้านพี่กระทบไหมคะ ส่งกำลังใจ คิดถึงๆ ฝันดีนะคะ

Ico32
poo 

 

ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ

ที่บ้าน   น้ำไม่ท่วมค่ะ

ท่วมบางอำเภอ  แต่อ.เมืองหนักเอาการค่ะ

รักษาสุขภาพนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท