ตารางนัดหมาย...ความคิดสร้างสรรค์เล็กแต่...คุณค่ายิ่งใหญ่

ความคิดสร้างสรรค์คุณภาพ

  ปัญหาของผู้ป่วยนอกคือการมาตามนัด มีทั้งที่ไม่มา มาก่อน มาหลัง ทำให้เกิดปัญหาในการติดตามความก้าวหน้าและความต่อเนื่องของการบำบัดรักษา ตลอดจนการรวมสถิติตัวชี้วัดของหน่วยงาน ดังนั้นศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกจึงมีการจัดทำตารางนัดหมายผู้ป่วยในแต่ละวัน โดยมีรายละเอียด ชื่อผู้ป่วย การวินิจฉัย วันที่นัด และ Checklist การมาไม่มาของผู้ป่วย กรณีมาก่อนหรือมาหลังการนัด ผู้ที่รับเรื่องจะเป็นผู้ดำเนินการเปลี่ยนวันนัดให้ตรงกับวันที่ผู้ป่วยจะมาเพื่อสะดวกกับการเช็คและเก็บสถิติตัวชี้วัด และตารางนัดหมายสามารถแยกชนิดของผู้ป่วยยาเสพติดแต่ละประเภทได้ ประโยชน์ที่ได้จากการทำตารางนัดหมายผู้ป่วยในครั้งนี้ ลงทุนน้อยแต่สามารถเก็บข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ที่ได้อย่างสูงสุด ซึ่งบอกถึงคุณค่าทางใจแล้วไม่สามารถประมาณค่าได้

   พวกเรารู้แต่เพียงว่า ทุกอย่างที่สามารถพัฒนาได้ เราจะร่วมใจกันทำเพื่อให้ผลรวมของการพัฒนาคุณภาพของสถาบันเป็นเลิศยิ่ง ๆ ขึ้นไป

   ถึงคำพูดของอาจารณ์อนุวัตน์ที่กล่าวไว้ว่า "การทำกิจกรรมคุณภาพเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าตั้งเป้าหมาย และวางแผนให้ดี จะมีผลกระทบอย่างกว่างขวางต่อทุกระบบที่เกี่ยวข้อง เกิดการประสานสอดคล้องเชื่อมโยง เป็นความงดงามที่น่าชื่นชม"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ฟื้นฟูผู้ป่วยนอกความเห็น (0)