กองทัพเรือมีวิวัฒาการมายาวนานนับ 100 ปี การปฏิบัติราชการ การฝึก การทหาร การแต่งกาย ขนบธรรมเนียม ประเพณีปฏิบัติของกองทัพเรือ จะมีรูปแบบและแบบแผนเหมือนกับกองทัพเรือนานาชาติ จนมีการกล่าวกันว่า กองทัพเรือเป็นกองทัพ GO INTER แต่ประชาชนโดยทั่วไปก็ยังมีข้อสงสัยหรืออยากรู้เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือมากมาย ในวันนี้จักรีนฤเบศรขอเสนอเรื่องยศทางทหารเรือเป็นตอนที่ 1

ยศทหารเรือ                 คำย่อ                      คำแปล

จอมพลเรือ                                                 Admiral of the Fleet

พลเรือเอก                  พล.ร.อ.                     Admiral (Adm.)

พลเรือโท                    พล.ร.ท.                    Vice Admiral (VAdm.)

พลเรือตรี                   พล.ร.ต.                     Rear Admiral (RAdm.)

นาวาเอก                    น.อ.                          Captain (Capt.)

นาวาโท                     น.ท.                          Commander (Cdr.)

นาวาตรี                     น.ต.                          Lieutenant Commander (LCdr.)

เรือเอก                       ร.อ.                           Lieutenant (Lt.)

เรือโท                         ร.ท.                          Lieutenant  Junior Grade (Lt.JG)

เรือตรี                       ร.ต.                            Sub - Lieutenant (Sub.Lt)

พันจ่าเอก                   พ.จ.อ.                       Chief Petty Officer 1st class (CPO 1)

พันจ่าโท                    พ.จ.ท.                       Chief Petty Officer 2nd class (CPO 2)

พันจ่าตรี                     พ.จ.ต.                       Chief Petty Officer 1rd class (CPO 3)

จ่าเอก                         จ.อ.                          Petty Officer 1st class (PO 1)

จ่าโท                          จ.ท.                          Petty Officer 2nd class (PO 2)

จ่าตรี                           จ.ต.                          Petty Officer 3rd class (PO 3)

พลทหาร                    พลฯ                            Seaman