ฆราวาสผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์

อ่านทั้งหมด ที่เวป http://khunsamatha.com/

ฆราวาสผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์


ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินว่า  ผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว  ถ้าเป็นฆราวาสที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์จะต้องบวชภายใน ๗ วัน  หรือปรินิพานภายใน ๗ วัน  ก็พูดกันมานานแล้ว  ท่านทั้งหลายคงเคยได้ยิน  ตามหลักฐานในบาลีชั้นอรรถกถา  จะเป็นในวันนั้นทั้งนั้น...?  คือผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว  นิพพานหรือบวชอย่างใดอย่างหนึ่งในวันนั้น  


ถ้าเป็นพระโสดาบัน  พระสกทาคามี  พระอนาคามี  ก็อยู่ได้ในเพศคฤหัสถ์ได้ตลอดชีวิตขงตนเท่าชีวิตของตน  แต่ถ้าเป็นพระขีณาสพ  เป็นพระอรหันต์แล้ว  บรรลุอรหันตผลแล้ว  จะต้องนิพพานหรือบวชในวันนั้นท่านใช้คำว่า  ตํ  ทิวสเมว  ปพฺพชิตวา  ปรินิพฺพาติวา  บางแห่งก็ใช้คำว่า  ปรินิพฺพายิตพฺพํ  วา  ปพฺพชิตพพํ  วา  โหติ  คือพึงปรินิพพานหรือบวชในวันนั้น  ตํ  ทิวสเมว  ไม่ใช่ ๗ วัน  แต่ได้ยินได้ฟังมานานแล้วว่าจะต้องหรือนิพพานภายใน  ๗  วัน  พูดกันมาแต่ไม่มีหลักฐานที่อ้างอิง ไม่เคยพบหลักฐานที่ว่า ๗ วัน  แต่ได้พบหลักฐานที่ว่าต้องบวชหรือปรินิพพานในวันนั้น  เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจกันใหม่เพื่อความถูกต้อง


เรื่องแปลกอยู่อันหนึ่ง  พระพาหิยะสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นคฤหัสถ์  เมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงเล็กน้อย  ก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์  ขอบวช  ไปหาบริขารที่จะมาบวช  ปรากฏว่าถูกโคขวิดเสียชีวิต  ก็ปรินิพพาน  พระพุทธเจ้าท่านตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า  สพรหมฺจารี  โว  ภิกฺขเว  กาลกโต  ภิกษุทั้งหลายเพื่อนพรหมจรรย์ของเธอทำกาลแล้ว  ใช้คำว่าเพื่อนพรหมจรรย์ของเธอ สพรหมจารี  ซึ่งโดยปกติใช้กับพระด้วยกัน    แต่สำหรับท่านพาหิยะเมื่อบรรลุเป็นพระอรหันต์  แม้ยังไม่ได้บวช  เป็นฆราวาสอยู่  พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า... สพรหมฺจารี  โว  ภิกฺขเว  กาลกโต     เพื่อนพรหมจรรย์ของเธอสิ้นชีวิตแล้วและรับสั่งให้นำกระดูกไปบรรจุไว้  เป็นที่สักการบูชา  แล้วยังมาเป็นพระอสีติมหาสาวกที่เป็นเอตทัคคะ  เป็นผู้ตรัสรู้เร็ว  อยู่ในกลุ่มพระไม่อยู่ในกลุ่มของฆราวาส  ทั้งที่ยังไม่ได้บวช  เพราะสิ้นชีวิตเสียก่อนที่จะบวช  เรื่องนี้เป็นเรื่องแปลกที่ยกขึ้นมาเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาดูว่าเป็นอย่างไร  ถ้าพิจารณาตามนี้  พระพุทธเจ้าท่านเล็งเอาคุณสมบัติของบุคคล


มีอีกท่านหนึ่งคือ ท่านสันตติมหาอำมาตย์  ท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เป็นฆราวาส  ภิกษุทั้งหลายก็ทูลถามถึงเรื่องเหล่านี้  พระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเรียกว่าบรรพชิตก็ได้  จะเรียกว่าสมณะก็ได้  จะเรียกว่าภิกษุก็ได้  หมายถึงสันตติมหาอำมาตย์ก็ไม่ได้บวชเหมือนกัน  ขอยกขึ้นมาเพื่อเป็นการพิจารณา  และต้องการให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องเรื่องปรินิพพาน  คือบวชภายในวันนั้น  ไม่ใช่ภายใน ๗ วัน  สำหรับผู้ที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว


มีหลายคนที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นฆราวาส   พระเจ้าสุทโทธนะพระพุทธบิดา  ก็สำเร็จเป็นผู้หนึ่งเหมือนกันที่สำเร็จเป็นพระอรหันต์ตอนเป็นฆราวาส...


**************************************************************************


ข้อมูลจาก  :  "สิ่งที่ควรทำความเข้าใจกันใหม่ เพื่อความถูกต้อง"  โดย  วศิน  อินทสระ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้ทั่วไปในพุทธศาสนา

คำสำคัญ (Tags)#พุทธศาสนา#พระอรหันต์#ฆราวาส#ชมรมพัฒนาใจให้สว่างใส#ปราชญ์ขยะ

หมายเลขบันทึก: 215989, เขียน: 12 Oct 2008 @ 12:09 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 21, อ่าน: คลิก


ความเห็น (21)

atchara
IP: xxx.136.60.133
เขียนเมื่อ 

การที่บุคคลหนึ่งที่เข้าถึงการเป็นพระอรหันต์ทั้งที่ยังเป็นฆราวาสอยู่นั้นยากยิ่ง กิเลสในโลกของมนุษย์นั้นมากมายนัก ในสมัยของพุทธกาลนั้นก็เพราะบุญและบารมีเดิมของตน และบารมีธรรมแห่งองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า หากในปัจจุบันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงจิตที่ปราศจากแล้วซึ่งกิเลสทั้งมวลแล้วนั้นเอง

แฝงตัว
IP: xxx.120.147.165
เขียนเมื่อ 

สาธุ แก่ท่านที่บังเอินเข้ามาอ่าน ข้าพเจ้ามีความเห็นซึ่งต่างออกไปนิดหน่อยดังนี้ ปุถุชนผู้เข้าถึงแก่นแท้ย่อมมีนิพพานเป็นดังที่หมาย จะบวชหรือไม่บวชนั้นไม่ต่างกัน เพราะปุถุชนนั้นย่อมมีปัญญาอยู่ในแก่นแท้แห่งธรรมนั้นจึงเรียกว่าพระอรหันต์ เพราะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในแก่นแท้ของธรรมนั้น การบวชของผู้เข้าถึงแก่นแท้นั้นเป็นไปเพื่อยังประโยชน์แก้ผู้ที่ยังเข้าไม่ถึงที่หามองเห็นแก่นแท้ของธรรมนั้น ประการหนึ่งเพศบรรพชิตนั้นจึงพึงสอนสั่งเหตอันให้เห็นทุกข์ ถึงผู้ที่ยังอยูในเพศฆารวาสที่เข้าถึงแก่นแท้แล้วนั้นเมื่อแสดงเหตแห่งทุกข์นั้นย่อมมถูกปรามาสจึงตกเป็นบาปแก่ผู้ปรามาสนั้นเอง

คนคิดมาก
IP: xxx.8.173.2
เขียนเมื่อ 

หวัดดีทุกท่านครับ ตอนแรกผมก็กำลังวิตกว่า เอ ถ้าเราเกิดปฏิบติธรรมจนจะสำเร็จอยู่แล้ว(เป็นฆราวาส) แต่เกิดเป็นห่วงครอบครัว ว่าจะอยู่กันอย่างไร ถ้าเราจะไปบวชเป็นพระ แล้วเค้าว่าถ้าสำเร็จแล้วไม่บวชก็จะตายอีก แต่มาคิดดี ๆ อีกที ถ้าเรายังมีห่วงอยู่อย่างไรก็ไม่สำเร็จธรรม แต่ถ้าสำเร็จธรรมแล้ว ก็ไม่ใช่ปัญหาที่จะบวช เพราะฉนั้นหายฟุ้งซ่านแล้วครับ อิๆๆๆ

เด็กวัดลูกศิษย์ของครู
IP: xxx.173.227.24
เขียนเมื่อ 

เคยมีครูคนหนึ่งปฏิบัตธรรม นั่งสมาธิเคร่งมาก อยู่อาศรมท้ายนา ปฏิบัติแบบปลีกตัวออกจากหมู่คณะโดยสิ้นเชิง ระลึกชาติได้ เก่งมากเลย มีคนเคยบอกว่าครูท่านนี้บรรลุอรหันต์แล้ว แต่คุณครูก็ยังไม่ออกบวชเสียที คุณครูชอบทอดผ้าป่าตามวัดต่าง ๆ ในต่างจังหวัด แล้วช่วงนั้นครูเหมารถตู้เอาพระประธานไปถวายที่วัดแถวจังหวัดอิสาน ไม่น่าเชื่อว่าครูจะประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกะทันหัน เพราะครูปฏิบัติจนบรรลุพระอรหันต์ แต่ยังเป็นฆราวาสนั่นเอง

จากลูกศิษย์ของครู

คนธรรมดาที่ไม่ธรรมดา
IP: xxx.207.170.246
เขียนเมื่อ 

พระอรหันต์คือ ผู้ปฏิบัติจิตจนจิตเกิดความเป็นอรหันต์ พระอรหันต์ที่ใจไม่ใช่ที่กาย พระอรหันต์ไม่ใช่ผู้หมดสิ้นแล้วซึ่งกิเลสแต่เป็นเพียงผู้ปฏิบัติจิตจนจิตเกิดความเป็นอรหันต์เท่านั้นหลังจากนั้นก็เป็นคนธรรมดาปรกติแต่ไม่ต้องปฏิบัติอีกสิ้นสุดการปฏิบัติเพราะปัญญาเกิดรู้และรู้เฉพาะตัวเองเท่านั้นและผู้ที่จะสอนธรรมมะได้ก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้น พระอรหันต์มี 4 แบบ 1 สุขวิปัสโก 2 เตวิชโช 3 ฉฬภินโญ 4 ปติสัมภิธาญาณ เรียกว่าแบบมีฤทธิ์และไม่มีฤทธิ์ ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกทางปฏิบัติได้ในสภาพของฆราวาสหรือสภาพของสงฆ์ถ้าปฏิบัติตามขั้นตอนสามารถบรรลุธรรมได้ทั้ง2ทางและเมือจิตเป็นอรหันต์แล้วก็จะอยู่จนหมดอายุไขหรือตายจิตออกจากร่างไปอยู่พระนิพพานทันทีกายก็จะเป็นกายใหม่แต่จิตนึกคิดเป็นจิตเดิมกายจะเป็นแก้วแล้วไม่กลับมาเกิดอีก พระพุธทเจ้ามีจริงพระอรหันต์มีจริงพระนิพพานมีจริง พระพุธทเจ้าเป็นผู้ค้นพบพระอรหันต์เป็นผู้ทำตามและผู้ใดปฏิบัติธรรมจนบรรลุจะได้พบกับสิ่งวิเศษไม่ใช่ผู้วิเศษจะรู้ด้วยตัวเอง

Rosa
IP: xxx.51.224.161
เขียนเมื่อ 

การเข้าถึงการบรรลุต้องบวชนั้นไม่ได้กล่าวถึงสีกา ต้องบวชชีด้วยหรือค่ะ เข้าใจว่าถ้าบวชแล้วหมายถึงการที่จะป้องกันกระทบผู้ไม่รู้จะวุ่นวายเพราะไปกล้าส่อเสียด กระทบกระแทกพระอรหันต์โดยไม่รู้ตัว ภัยจะถึงตัวได้แบบทันที สังคมจะวุ่นวาย ถ้าพระอรหันต์ไม่มีระเบียบจัดการสังคมแล้ว ท่านก็จำกัดบริเวณท่านเองในการเข้าถึงเฉพาะกลุ่มใช่ไหม แต่ประเด็นผู้หญิงละค่ะจะต้องครอบด้วยชุดกายสีขาวใช่ไหม

คุณตานิพนธ์
IP: xxx.7.186.218
เขียนเมื่อ 

การบวชนั้น มีบวชโดยทางกายและบวชใจ แต่การบวชใจนั้นเราจะห่มผ้าเหลืองหรือไม่ห่มผ้าเหลืองนั้นก็ได้ แต่การปฏิบัติตัวนั้นต้องเป็นการปฏิบัติตัวของพระอริยะ ฆราวาสก็สามารถบรรลุนิพพานได้ และมีมากในปัจจุบัน ปลดปล่อยขันธ์ทั้ง5ได้ วิญญาณไม่มีอุปาทาน การรับรู้สิ่งใดในอายตนะทั้ง 6 เป็นเพียงสักแต่ว่าเท่านั้น จิตไม่มีความพุ้งซ่าน ว่างเป็นอสังขตลักษณะ มีอย่างเดียวคือเมตตาอยากให้ฆราวาสทั้งหลายปฏิบัติให้เห็นจริง เอาสังโยชน์ 10 เป็นตัวประเมินผลในการปฏิบัติของเรา อริยสัจ 4 เป็นทางเดิน อย่าออกนอกแนวเด๊๋ยวจะหลง. (คนตาดีพบหลอกไฟก็เห็นแสงสวางแล้ว แต่คนตาบอดแม้จะกอดหลอดไฟอยู่ก็มองไม่เห็นแสง ขอให้ทุกคนเจริญในธรรมเถิด)

ผู้ศึกษาธรรม
IP: xxx.1.196.56
เขียนเมื่อ 

ได้ความรู้มากจากความคิดเห็นทุกท่านครับ ขอบพระคุณครับ

จตุภาค
IP: xxx.99.240.237
เขียนเมื่อ 

ความรู้จริงคุ้มจริงที่เปิดอ่านกระทู้ต่างๆ ยิ้มเลย

ขอบคุณครับ

chai
IP: xxx.7.186.246
เขียนเมื่อ 

ไม่ตายครับอยู่แบบฆาราวาสมา3ปีกว่าแล้วหลังโกอินเตอร์ ชัวคับ สุขวิปัสสโกนะ

chai
IP: xxx.7.186.246
เขียนเมื่อ 

ยังนอนฝันอยู่บ้าง อารมณ์เพศมีตามธาตุขันทางกาย แต่ไม่แสวงหา โลภ โกรธ หลง ไม่มีอำนาจเหนือใจแต่แอบมีนะเพื่อให้มีรสชาติของชีวิต อิอิ

นึกอยากจะปรุงไปทางไหนก็ปรุงไปเหอะ

chokchai
IP: xxx.230.125.22
เขียนเมื่อ 

ความคิดของผมนั้น ผู้เป็นอรหันต์ ไม่มี มีเพียงจิตของผู้นั้นเท่านั้นเป็นอรหันต์ และไม่เกิด และไม่ตายอีกแล้วซึ่งกรรม ทั้งหลาย จึงหลุดพ้นกิเลสทั้งหลาย และใช้ชีวิตอย่างคนปกติ อย่างผู้รู้ความเป็นไปของธรรม


ต้อง
IP: xxx.49.241.73
เขียนเมื่อ 
  1. คนเรารู้อยู่แก่ใจว่าบรรลุอะไรผู้บรรลุแล้วย่อมรู้ตนเอง อรหันต์บรรลุได้แค่อึดใจเดียว ขอบคุณพระพุทธเจ้า
วัลล์ชิตา วัลล์ชานนท์
IP: xxx.158.166.177
เขียนเมื่อ 

ไม่จำเป็นต้องบวชและไม่ตายด้วย เพียงแต่จิตอรหันต์จะมีเมตตาและมีแรงขับของพระนิพพานให้ถ่ายทอดธรรมของจริงได้เพราะจะรู้แจ้งและรู้ได้เฉพาะตน บุญจากกรรมใสเปลี่ยนสกุลเป็นโลกุตรธรรมแล้วนั้นจะสงเคาะห์ เพื่อน เกิด แก่ เจ็บ ดาย ให้พ้นทุกข์และแก้ตาย ให้จบกิจไป จะสอนธรรมได้แม้นเป็นฆาราวาส ข้าพเจ้า เป็นฆราวาสหญิง ปฏิบัติธรรมได้ 7 เดือน บรรลุธรรม ได้เลื่อนและยกอริยะฐานะจิตเป็นอรหันต์ บรรลุมรรคผลนิพพานที่เป็นสิริมงคลวิเศษสูงสุดหรือมงคลสูงสุดหรือเป้าหมายสูงสุดในพระพุทธศาสนา จิตเลื่อนสกุลสู่โลกุตรธรรมปีพ.ศ.2555 ตรงกับวันที่มาเกิดบนโลก หรือเปลี่ยนเป็นอริยะได้ 6 ปีมีพระคุณครูบาอาจารย์ ในจังหวัดเป็นพระผู้ใหญ่หลายท่านในอุดรธานีและหนองคาย ให้ข้าพเจ้ารีบบวชเพราะ เกรงข้าพเจ้าจะเสียชีวิต แต่ องค์พระเบื้องสูงที่ไม่มีกายหยาบเป็นผู้ยกจิตและสอนธรรมคือพระบารมีคุณ พ่อพระตถาคตเจ้า พระพุทธเจ้าโคตม และ พระพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมครู เมตตากรุณาให้ทรงงานถวายโดยแนะนำคนเข้านิพพาน ไม่จำเป็นต้องบวช เพราะยังมีหน้าที่ทางโลกอยู่ ต้องดูแลคุณแม่ที่แก่มากและมีโรคประจำตัว และดูแลลูกทั้งสอง เพราะสามชีวิตยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้ และหน้าที่ของเราทั้งทางโลกและทางธรรมทำให้ดีที่สุด สลับกับการตอบแทนคุณของคุณพ่อพระรัตนตรัย หน้าที่ทางโลก ปล่อยให้วัตถุบนโลกทำงานแทนเรา มีอาคารให้คนเช่า พระองค์พระเบื้องสูงเมตตาให้ลาออกจากราชการ มีเงินก้อนหนึ่ง อยู่แบบพอเพียง เพราะจิตที่ฝึกมาดีแล้วต้องช่วยพระนิพพานฝึกฝนผู้อื่นต่อไป จิตจะสงบร่มเย็นตลอดเวลา ไม่มีกลุ้มอก กลุ้มใจ ไม่กระวนกระวายใจ ไม่กลัวตาย ไม่วิตกหวาดระแวงใดใด ไม่ทุรนทุรายไปตามกระแสโลก ไม่หงุดหงิด ร้องไห้ไม่เป็น เสียใจไม่มี ไม่อ่อนไหว เป็นอิสระ รักใครแบบหลงใหลไม่มี อยู่แบบเข้าใจ และให้อภัยว่าผู้ยังไม่บรรลุธรรมย่อมมีแรงผลักดันของแรงกรรมดี กรรมชั่ว ที่บันทึกมากับเบญจขันธ์ โดย รูป และ นาม ทำให้สะท้อนผลกรรมออกมากับความคิดและอารมณ์ คนทั่วไป มักเอากายไปทำกิจสนองความคิดที่แรงกรรมที่ผลักดันออกมาเลยเป็นทาสของแรงกรรม ขาดอิสระให้แรงผลักของความคิดคุม แต่ไม่ฝืกที่จะคุมความคิดและอารมณ์ ให้ความคิดแรงกรรมมาแรงดันให้ต้องขาดอิสระ จำเป็นต้องอย่าให้กายไปรับใช้ความคิดอารมณ์ที่เรียกร้องตลอด วางและปล่อยบ่อยอย่าสนองอารมณ์ของแรงผลักของกรรม จะชนะใจชนะความคิดด้วยการดึงพลังปัญญา ศีล สมาธิ และการเสียสละ ลดความขี้อวด ขี้อิจฉา มีสติรู้เอาธรรมลงสอนจิตให้รวดเร็ว ไวและทันต่อความคิดและอารมณ์ ที่เราดำเนินชีวิต ตลอดเวลา อย่าเผลอ อย่าประมาท ชนะความไม่น่ารักในตนได้ จึงจะได้จิตใจที่ไม่ต้องฝึกต้องระวังเพราะจะไม่ตกต่ำไปทางชั่วตลอด เย็นตลอด ไม่มีทุกข์หรือความโศกเศร้าหรือความโกธร ความคับแค้นใจ ความเสียดแทงใจ ไม่ปรุงแต่ง ไม่เสียใจ ไม่มีอาการอกหัก ไม่รัก ไม่คิดถึง จิตใจมีปัญญาและมีพลังอิสระไม่มีสิ่งใดครอบงำได้อีก เปรียญดั่งใบบัวที่น้ำซึมเข้าไม่ได้ ความทุกข์ความเศร้าจากผลบาปและผลบุญกรรมขาวไม่สามรถดึงจิตใจที่บรรลุธรรมไปรับทุกข์หรือสุขแบบคนบนโลกยึดติด องค์พระเบื้องสูงทรงสอนว่า มีเงินบนโลกมนุษย์ร้อยล้านซื้อจิตทิพย์นิพพานไม่ได้นะลูก ต้องให้มีธรรมระดับพระไตรสิกขาจึงจะแก้ตายได้ และผู้ได้จะรู้ด้วยตนเอง ข้าพเจ้าทำหน้าที่ภรรยาได้แต่อาการเสียวสยิว หรือ ออกัสซั่ม ที่หัวใจเต้นแรงเร็วเหนื่อยและมีน้ำกาม จะไม่มีหลังเลื่อนสกุลจิตปุถุชนเป็นจิตอรหันต์ ความประหลาดมหัศจรรย์ และวิเศษสุด ไม่โกธรไม่หงุดหงิด และไม่มีเรื่องต้องการระหว่างเพศ เพราะจิตที่ถูกเลื่อนเป็นจิตอรหันต์จะไม่เร่าร้อน จะเย็นอกเย็นใจ สามีเข้าใจและอยู่ด้วยความเข้าใจและให้อภัยที่เขายังไม่บรรลุธรรม ไม่ทะเลาะกัน ชอบความสงบในแต่ละวันหมดหน้าที่ทางโลกจะสำรวมกาย วาจา ใจ เข้าเฝ้าองค์พระเบื้องสูง พระองค์ท่านมีอยู่จริง มรรคผลนิพพานมีอยู่จริง ทำให้มาก และตั้งใจ จริงจังจริงใจ ที่จะมีความเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์ ละชั่ว เกรงกลัวและละอายต่อบาปทั้งต่อหน้าและลับหลังต่อเนื่อง พระองค์ท่านให้รู้ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ต้องแก้ด้วย พระไตรสิกขา และให้ ด้องรู้ อริยสัจสี่ รู้ว่าสามโลก นรก คน เทวดาพรหม ยังตายยังทุกข์ นิพพานคือบรมสุข ไม่ทุกข์เลย ทำให้ไต้ตั้งแต่มีลมหายใจอยู่รักและระลึกถึงพระนิพพานให้มากเพราะเห็นโลกมีแต่ความทุกข์มีแต่อุปสรรค์และปัญหาอยู่ลำบากเหน็ดเหนื่อยเพราะต้องอยู่ต้องเกี่ยวข้องกับดวงจิตไม่ถูกคักกรองว่าดีที่สุด อภิญญาอื่นมีจริงได้ตามความน่ารักและความดี ที่ได้ทำงานเพื่อพระนิพพานให้แนะนำคนเข้านิพพานสิ่งที่เกินปุถุชนทำได้ คือ อาสวขยญาณ คือ ญาณในการกำจัดกิเลสให้สิ้นไป และ ความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปัญญาหรือบำเพ็ญกรรมฐาน

สามารถสื่อสารภาษาจิตกับองค์พระเบื้องสูงได้ทันที พระองค์ให้พรนี้ตั้งแต่แรกที่พระองค์ทรงสอนธรรมและยกจิตและจิตที่สามารถสื่อสารกับพระจิตของพระรัตนตรัยผู้คุมกฎที่เป็นที่พึ่งของทุกสรรพสัตว์ ได้เพื่อเชิญความรู้และความเมตตากรุณาพระพุทธเจ้าสอนธรรม ระลึกชาติได้ รู้กรรมของตนและคนสัตว์ได้ และเชิญพลังทิพย์บุญบริสุทธิ์จากอริยะธรรมหมายเลข1 ช่วยให้เห็นกรรมของตนและบางครั้งผู้คุมกฎเมตตาให้ทราบคะแนนบุญคะแนนบาป องค์พระเบื้องสูงสามารถให้เห็นอดีตย้อนชาติได้ข้าพเจ้าไม่เคยรู้เรื่องธรรมมาก่อน แต่ของเดิมและของเก่าที่ข้ามภพข้ามชาติมาเคยฝึกธรรมและสอนธรรมมาก่อน ชาตินี้จึงได้มาต่อยอดเก่า ชาตินี้จึงตอบแทนหนี้บุญคุณของพระบิดาองค์ปฐมและคุณพ่อตถาคตพร้อมองค์รวมพระรัตนตรัย ผู้คุมกฎจักรวาล คุณพ่อคุณแม่บรรพชน คุณครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณในทุกชาติ และคู่บุตรสามีภรรยา และเทพเทวดาพรหม มอบกายถวายชีวิตต่องานแนะนำคนเข้าพระนิพพาน ขอให้เพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมเจริญทางโลกและทางธรรม มีปัญญาและดวงตาเห็นธรรมสัมผัสพระนิพพาน ได้วิมุตติญาณ แก้ตาย สู่ความเป็นอมตะ บรมสุขแบบถาวรเทอญ นิพพานะ สุขขัง หากข้าพเจ้าโกหกของให้มีนรกเป็นที่ไป พระรัตนตรัยเป็นพยานทิพย์ และให้อานิสงส์ที่เผยแพร่ธรรมเพื่อพระนิพพาน ให้บุญจากมหาอมตะทิพย์อริยะธรรมหมายเลข1 ให้พ้นทุกข์ถาวรเทอญ

วัลล์ชิตา วัลล์ชานนท์
IP: xxx.158.166.177
เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณทีมงานที่ได้บอกความรู้แจ้งเฉพาะ
วัลล์ชิตา วัลล์ชานนท์
IP: xxx.158.166.177
เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณทางทีมงานเป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสบอกความรู้แจ้งที่เกิดจากผลการรู้ปริยัติ ลงมือปฏิบัติด้วยความตั้งใจและจริงใจต้องการพ้นทุกข์อย่างถาวร มีมรรคผลนิพพานเป็นจุดหมาย จนเกิดปฏิเวธคือผลจากการปฏิบัติที่อาจจะถ่ายทอดความรู้แจ้งที่มีเฉพาะสำหรับจิตอรหันต์ เมื่อบรรลุธรรม เลื่อนสกุลเป็นโลกุตรธรรม ระดับจิตอรหันต์ จะมีลักษณะ อาสวักขยญาณ คือ ญาณในการกำจัดกิเลส เครื่องเศร้าหมอง และทุกข์ ที่เสียใจ ร้องไห้ เจ็บใจ ให้สิ้นไป และ ความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปัญญาหรือบำเพ็ญกรรมฐาน ไม่มีความยึดติด หรือ ความหลงใหลยินดีในคน บนโลก วัตถุทางโลก จนถึงสามโลก บุญบารมีพระนิพพานและองค์พระเบื้องสูงคือพระพุทธเจ้า พระบิดาองค์ปฐมบรมครู คุณพ่อพระตถาคตเจ้า และองค์รวมพระรัตนตรัย ผู้คุมกฎจักรวาล และบารมีธรรมของตนที่สร้างและสะสมความดี ที่มีมายาวนาน หลายแสนชาติ และมีปริมาณความดีที่มีมากพอ สมบูรณ์จากถือศีลและการบวชใจอย่างจริงจังจริงใจต่อเนื่อง จนบรรลุธรรมเป็นจิตอรหันต์ สัมผัสมรรคผลนิพพานได้แล้ว จิตไม่กลัวตายอยู่แล้ว สมัยนี้ เนื้อนาบุญ หายากยิ่งนัก พระนิพพานจึงต้องคุ้มครองสังขารและดูแลเป็นพิเศษ เมื่อพระองค์คุ้มครองจิตสังขารให้แล้ว จึงไม่ต้อง ครองจีวร คุณธรรมและคุณวิเศษจากพระนิพพานเป็นแสงบุญแห่งประทีปธรรม นำทางสว่างสดใส มีแต่สุขสงบ ไม่มีทุกข์แบบกลุ้มอกหนักใจ กระวนกระวายรุ่มร้อน แถมเย็นอกเย็นใจตลอดเวลา และจะเจริญทั้งทางโลก และทางธรรม ทำให้มากปฏิบัติให้มาก อย่าพึ่งเชื่อหรือปฏิเสธเลยนะ หากมีความลังเลสงสัยไม่เป็นไร ไม่ผิดหรอกนะ แต่ต้องปฏิบัติให้มาก ทำให้จริงอย่างจริงใจและต่อเนื่อง เพราะเมื่อสัมผัสได้แล้ว บรรลุแบบของจริงนะ จะปล่อยกระทั่งความรู้จากตำรา ปล่อยธรรม ไม่ยึดติดกระทั่งกายกับใจ ไม่กลัวตาย อาการอกหัก ขมขื่น จากพิษรักที่เคยประสบเรื่องทุกข์ผิดหวัง ความเจ็บแค้นที่ฝั่งลึกในใจ ก็หายสนิท ไม่กำเริบอีกเลย น่าประหลาด น่าทึ่ง น่าอัศจรรย์ใจอย่างที่สุด วิเศษสูงสุด จิตอรหันต์มีความพิเศษอีกหลายอย่างบรรยายไม่หมด เกิดมาเป็นคนก็พึ่งรู้ ว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่จริง และไม่เกินความสามารถ ทั้งเพศหญิงเพศชาย เพราะกิเลสและธรรมและพระนิพพาน ไม่มีเพศ หากสัมผัสหรือทำให้ปรากฏในขณะ ยังมีชีวิต ยัง หายใจ นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้เจริญได้ทุกทางเพราะ จิตอรหันต์จะตัดหรือดับ เรื่องราวที่เสร้าหมองให้ หมดไป แบบถาวรและสิ้นเชิง
ความฝั่งใจ ที่เคยเสียใจ เจ็บใจ ผิดหวัง เจ็บแค้นจากคนที่เราเคยรัก เคยทำร้าย เคยหลอกลวง หาย เป็นปลิดพริ้งไม่ทิ้งรากเหง้าของความทุกข์ระทมขมขื่นหรือเจ็บแค้นฝั่งใจ แถมจิตใจสงบร่มเย็น ไม่รักแบบยึดติด ไม่หลง ไม่คิดถึง นี่แหละ !! ของแท้ ของจริง!! และไม่ต้องการความต้องการระหว่างเพศ อินทรีย์แกร่งมาก จิตหนักแน่นมาก ไม่อิงไหวต่อสิ่งใดบนโลกและสามโลกมากระทบสิ่งเร้าใด ใด ไม่มีผล ทำให้จิตอรหันต์สะดุ้งสะเทือนใจ
เมื่อเลื่อนสกุลเป็นจิตอรหันต์ จะดับ จะหายขาด จากกามราคะ อาการเสียว สยิว สะดุ้ง สะเทือน เหนื่อย หอบใจเต้นเร็ว ไม่มี และการหายไปของน้ำรัก หรือ น้ำกามก็ไม่มีเลย แถมไม่หงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจ และ น้ำตาแห่งความเสียใจ ลืมว่าการร้องไห้แบบอกหักรักไม่สมหวังเป็นแบบไหน เพราะสิ่งเหล่านี้ดับไปหมด จิตทิพย์นิพพาน ดับทุกข์ ให้ได้ทุกอย่างจริง ที่เป็นทุกข์ทั้งหลายได้อย่างวิเศษอย่างยอดเยี่ยมมากมาก เพราะถอนราก ถอนโคน ทุกข์เศร้าหมองที่ส่วนสมองส่วนประสาทบันทึกมา อย่ากลัว ต่อการเลื่อนอริยะฐานะจิตเป็นอรหันต์เลย มีแต่ประโยชน์มากมายมหาศาล ประจักษ์แจ้ง สัมผัสได้ และ รู้ได้ ด้วยตนเองและเฉพาะตน
พระนิพพานจะใช้พลังบุญจากฉับพลันรังสีรัศมี 6 ประการ ระลึกชาติได้ หลายชาติมาก ทุกชาติมีแต่ทุกข์ เสียใจเลยเบื่อหน่าย
ไม่อยากเกิดอีกเลย พลังพระพุทธคุณ มีอานุภาพมาก ย้อนรอยอดีต สื่อจิตวิญญาณได้ รับการสอนธรรมจากพระพุทธเจ้าได้ แต่ต้อง ปฏิญาณตนก่อนนะ ว่ามอบกายมอบชีวิตให้พระนิพพาน ดูแลและควบคุม กาย วาจา ใจ และขอขมาที่เคยผิดมาในทุกชาติ ขอความเมตตาโปรดช่วยเหลืออย่ามีเชื้อ สืบสันดาน ในสามโลกที่ยังตายแถมบาปกรรมเล่นงานได้ และได้หน้าที่จากพระองค์ให้แนะนำคนเข้านิพพาน ทำงานเพื่อพระนิพพานสอนธรรมเพื่อดับทุกข์ถาวร เพราะผู้บรรลุจิตอรหันต์เท่านั้นจะรู้แท้ว่าของแท้เป็นเช่นไร และสอนแบบฆราวาสเข้าใจ ภาษาที่คนธรรมดาเข้าใจง่าย และ

ถ้าทำงานเพื่อพระนิพพานแล้ว อภิญญาอย่าอื่นหากพลังความดีมีคุณธรรมที่บริสุทธิ์พอ ต้องไม่มีน้ำรัก น้ำกาม และไม่ต้องการทางเพศแล้วและได้อภิญญาของอริยเจ้าขั้นสูงคือ ทำให้เรื่องเศร้าหมองใจทั้งหลายหมดไป อันนี้ จิตอรหันต์จะสามารถแสดงฤทธิ์เดชเหนือคนธรรมดาได้ ฟังธรรมจากเสียงทิพย์ได้ พูดคุยเป็นภาษาจิตได้ ถามอายุขัย หมดเมื่อไหร่พระองค์ก็บอก มีเมตตากรุณาแนะแนวให้ด้วยนะ ว่าอายุขัยต่อได้ นะ หากมีความดีมากพอ และ ทำงานเพื่อพระนิพพานมีประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ หากเรียนถามว่า คน สัตว์ ที่เสียชีวิตไปแล้ว ตอนนี้เป็นอย่างไร จิตวิญญานอยู่ที่ไหน นรก คน เทวดา พรหม พระองค์ก็ทรงบอก สื่อจิต เชิญวิญญาณ ได้หากผู้คุมกฎอนุญาต และใช้ อัญเชิญพลังบุญและธรรม ของพระนิพพานเปิดกรรมที่บันทึกมากับเบญจขันธ์ได้ จะใช้สิ่งที่นี้เมื่อจำเป็นจริง ไม่อวดอุตริ ไม่ผิดวินัยเพราะฆราวาสบรรลุธรรมมีมากและของเดิมบุญบารมีเก่าท่านเคยได้สิ่งนี้มาแล้ว ชาตินี้จึงนำมาใช้ได้ต่อ ไม่มีความผิด เพราะ ช่วยคนฟรี ไม่มีค่าครู และไม่ไม่ใช่พระสงฆ์ห่มจีวรด้วย หากข้าพเจ้าโกหกของให้มีนรกเป็นที่ไป พระรัตนตรัยเป็นพยานทิพย์ และให้อานิสงส์ที่เผยแพร่ธรรมเพื่อพระนิพพาน ให้บุญจากมหาอมตะทิพย์อริยะธรรมหมายเลข1หรือพระนิพพาน ให้ทุกดวงจิตพ้นทุกข์ถาวร เทอญ

วัลล์ชิตา วัลล์ชานนท์
IP: xxx.158.166.177
เขียนเมื่อ 

กราบขอบพระคุณ ที่เมตตาให้บอกความรู้แจ้งต่อมรรคผผลนิพพาน ที่มีเฉพาะตนและ อย่ากลัว ต่อการเลื่อนอริยะฐานะจิตเป็นอรหันต์เลย เพราะมีคุณวิเศษมากมายมหาศาลจริง จริง แต่อย่าหลงก็พอ จิตอรหันต์ มีพลังวิเศษสามารถแสดง อภิญญาแสดงฤทธิ์ได้จริง บอกได้นะเพราะไม่มีวินัยปรับให้ฆราวาสอวดอุตริ แถมมีไว้ช่วยคน ช่วยฟรี ไม่มีค่าครู ไม่เคยเรี่ยไร ไม่เคยแจกซองบอกบุญทุกชนิด เพราะคุณพระเบื้องสูงท่านสอนมาฟรีนั่นเอง

หมดหน้าที่ทางโลกจะสำรวมกาย วาจา ใจ เข้าเฝ้าองค์พระเบื้องสูง พระองค์ท่านมีอยู่จริง มรรคผลนิพพานมีอยู่จริง ทำให้มาก และตั้งใจ จริงจังจริงใจ ที่จะมีความเห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์ ละชั่ว เกรงกลัวและละอายต่อบาปทั้งต่อหน้าและลับหลังต่อเนื่อง พระองค์ท่านให้รู้ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ต้องแก้ด้วย พระไตรสิกขา และให้ ด้องรู้ อริยสัจสี่ รู้ว่าสามโลก นรก คน เทวดาพรหม ยังตายยังทุกข์ นิพพานคือบรมสุข ไม่ทุกข์เลย ทำให้ไต้ตั้งแต่มีลมหายใจอยู่ รักและระลึกถึงพระนิพพานให้มาก เพราะเห็นโลกมีแต่ความทุกข์มีแต่อุปสรรค์สารพันปัญหาวุ่นวายอยู่อย่างลำบากเหน็ดเหนื่อยเพราะ ต้องอยู่ ต้องเกี่ยวข้อง กับดวงจิตไม่ถูกคัดกรองว่าดีที่สุด ทำให้ทุกข์ได้จากการกระทบกระทั่ง ขัดแย้ง ทะเลาะ ไม่ลงรอยกัน

อภิญญาอื่นมีจริงได้ตามความน่ารักและความดี ที่ได้ทำงานเพื่อพระนิพพานให้แนะนำคนเข้านิพพาน สิ่งที่เกินปุถุชนทำได้ คือ

อาสวักขยญาณ คือ ญาณในการกำจัดกิเลส เรื่องเศร้าหมองที่มีอยู่ ให้สิ้นไป และ

ความรู้พิเศษที่เกิดขึ้นจากการอบรมจิตเจริญปัญญาหรือบำเพ็ญกรรมฐาน จนได้ ความรู้ความสามารถพิเศษเพื่อช่วยคน คือ

สามารถสื่อสารภาษาจิตกับองค์พระเบื้องสูงได้ตลอดเวลา พระองค์ให้พรนี้ตั้งแต่แรกที่พระองค์ทรงสอนธรรมและยกจิตและจิตที่สามารถสื่อสารกับพระจิตของพระรัตนตรัยผู้คุมกฎที่เป็นที่พึ่งของทุกสรรพสัตว์ ได้เพื่อ เชิญความรู้และความเมตตากรุณาพระพุทธเจ้าสอนธรรมได้

ระลึกชาติได้

ได้ยินเสียงทิพย์

พูดคุยสื่อสารเป็นภาษาใจได้

สื่อวิญญาณเชิญดวงจิตผู้ที่เสียไปได้

และรู้ว่าเมื่อตายแล้วไปอยู่ไหน รู้อายุขัยได้

ระลึกชาติได้

รู้กรรมของตนและคนสัตว์ได้

และบางครั้งผู้คุมกฎเมตตาให้ทราบคะแนนบุญคะแนนบาป

ระดับของคุณธรรมของตนว่าในขณะนี้ เข้าถืงกระแสนิพพานหรือยังและระดับไหนของการเป็นอาริยเจ้าทั้งแปดหรือพรหม เทวดา คน นรก

และผลกรรมที่บันทึกมากับเบญจขันธ์สามารถแสดงได้ ด้วยพลังบุญพระนิพพานเปิดโลกเปิดกรรม

องค์พระเบื้องสูงสามารถให้เห็นอดีตย้อนชาติได้

ไม่เคยรู้เรื่องธรรมมาก่อน แต่ของเดิมและของเก่าที่ข้ามภพข้ามชาติมาเคยฝึกธรรมและสอนธรรมมาก่อน

และเคยได้และใช้อภิญญาพระองค์ท่านเบื้องสูงจึงอนุญาตให้ใช้อภิญญาที่เคยได้ใช้มาแล้วในอดีต เพราะ ได้วิมุติญาณ แก้ตายได้ ท่านเมตตาให้ความพิเศษ ที่สามารถแสดงฤทธิ์ได้ บุญบารมีที่สะสมมาพร้อมกับพันธะสัญญาผูกพันจากอดีต ส่งผลให้ชาตินี้ มาต่อยอดเก่า และความเมตตาที่พระนิพพานให้เลื่อนสกุลเป็นจิตอรหันต์ จะรัก เคารพ เลื่อมใส ศรัทธา และขอตอบแทนหนี้บุญคุณของพระบิดาองค์ปฐมและคุณพ่อตถาคตพร้อมองค์รวมพระรัตนตรัย ผู้คุมกฎจักรวาล คุณพ่อคุณแม่บรรพชน คุณครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณในทุกชาติ และคู่บุตรสามีภรรยา และเทพเทวดาพรหม มอบกายถวายชีวิตต่องานแนะนำคนเข้าพระนิพพาน ขอให้เพื่อนทางจิตมิตรทางธรรม เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม มีปัญญาและดวงตาเห็นธรรมสัมผัสพระนิพพาน ได้วิมุตติญาณ แก้ตาย สู่ความเป็นอมตะ บรมสุขแบบถาวรเทอญ นิพพานะ สุขขัง

ตราบใดที่ยังมีผู้ประพฤติตามมรรค ตราบนั้นโลกนี้ก็จะไม่สิ้นสูญจากพระอรหันต์ ผู้บรรลุธรรมขณะเป็นฆราวาสได้เลื่อนอริยะฐานะทางจิตเป็น อรหัตน์ มีอยู่มาก ไม่ติดในเครื่องนุ่งห่มหรือสีของผ้าที่ปกคลุมร่างกายและฆราวาสที่ได้จิตอรหันต์ด้วยบุญบารมีที่เต็ม10ทัศน์ พลังปัญญา พลังศีล พลังสมาธิจะแข็งแรงและฉลาดด้วยการปราบอินทรีย์ทั้งหกได้ ท่านคงที่จะฉลาดหากอยู่กับคนหรือสงฆ์ที่ไม่สำเร็จธรรมย่อมอยู่ยากท่านไม่ชอบให้ตนเครียด และพลังทานที่มีพลังพรหมวิหาร4 จะมีบุญบารมีจากโลกุตรธรรมดูแลผู้มีทุกข์ที่อยู่นอกวัดอยู่รอบรอบใกล้ตัว วัดและพระสมัยนี้ แตกต่าง จากสมัยก่อน ที่มีกายเนื้อพ่อตถาคต พระพุทธเจ้าโคตม เป็นองค์พระศาสดาของศาสนาพุทธ ท่านสำเร็จ พุทธวิสัยรู้แจ้งโลก สามโลกและจักรวาล และญาณวิสัยที่เป็นอิทธิฤทธิ์แสงบุญฉับพลันรังสีรัศมี6ประการ ช่วยตัดสิ่งไม่น่ารัก เพื่อให้เข้าสู่ธรรม เข้าใจและน้อมไปปฏิบัติได้ทันที และบรรลุธรรมเร็ว แต่บางท่านช้าทั้งที่สร้างแต่กรรมดี

บุญบารมีก็มีมาก อาจเป็นเพราะ ผู้คุมกฎ หรือตัวกฎแห่งกรรม ยัง ไม่ปล่อย ให้เป็น อิสรเสรี ยังครอบงำไม่ปล่อย ให้ท่านเป็นจิตอรหันต์นั่นเอง อาจเป็นเพราะท่านยัง มีอนุสัยที่ยังบังเบียด หรือสอนให้ผู้อื่นเสียสละ แต่ท่าน กลับสะสม ไม่เกื้อประโยชน์ไปโดยส่วนรวมแต่เกื้อประโยชน์ส่วนกระเป๋าตนและพวกพ้องที่สนับสนุนตนเพื่อดูแลสำนักหรือลักธิของตน แรงกำหนัดยินดีในอนุสัยหรือกมลสันดานที่ไม่บริสุทธิ์จริงเหมือนกับรู้ธรรม รู้วินัย รู้ศีล ตามเพศตามฐานะ เที่ยวสั่งสอนผู้อื่นแต่ ตนยังทำไม่ได้ ก็ไม่มีการดูแลจากสกุลโลกุตรธรรม แต่ถ้าหาก ทำผิดเสียเอง เช็ดไม่ยาก หากรู้ว่ายังมีความต้องการทางเพศและมีน้ำกามหรือน้ำรักออกได้ ไม่ใช่พระอรหัตน์อย่างแน่นอน

เมื่อเลื่อนสกุลเป็นจิตอรหันต์ จะดับ จะหายขาด จากกามราคะ อาการเสียว สยิว สะดุ้ง สะเทือน เหนื่อย หอบใจเต้นเร็ว ไม่มี และการหายไปของน้ำรัก หรือ น้ำกามก็ไม่มีเลย แถมไม่หงุดหงิดฟุ้งซ่านรำคาญใจ และ น้ำตาแห่งความเสียใจ ลืมว่าการร้องไห้แบบอกหักรักไม่สมหวังเป็นแบบไหน เพราะสิ่งเหล่านี้ดับไปหมด จิตทิพย์นิพพาน ดับทุกข์ ให้ได้ทุกอย่างจริง ที่เป็นทุกข์ทั้งหลายได้อย่างวิเศษอย่างยอดเยี่ยมมากมาก เพราะถอนราก ถอนโคน ทุกข์เศร้าหมองที่ส่วนสมองส่วนประสาทบันทึกมา อย่ากลัว ต่อการเลื่อนอริยะฐานะจิตเป็นอรหันต์เลย มีแต่ประโยชน์มากมายมหาศาล ประจักษ์แจ้ง สัมผัสได้ และ รู้ได้ ด้วยตนเองและเฉพาะตน

พระนิพพานจะใช้พลังบุญจากฉับพลันรังสีรัศมี 6 ประการ ระลึกชาติได้ หลายชาติมาก ทุกชาติมีแต่ทุกข์ เสียใจเลยเบื่อหน่าย

ไม่อยากเกิดอีกเลย พลังพระพุทธคุณ มีอานุภาพมาก ย้อนรอยอดีต สื่อจิตวิญญาณได้ รับการสอนธรรมจากพระพุทธเจ้าได้ แต่ต้อง ปฏิญาณตนก่อนนะ ว่ามอบกายมอบชีวิตให้พระนิพพาน ดูแลและควบคุม กาย วาจา ใจ และขอขมาที่เคยผิดมาในทุกชาติ ขอความเมตตาโปรดช่วยเหลืออย่ามีเชื้อ สืบสันดาน ในสามโลกที่ยังตายแถมบาปกรรมเล่นงานได้

หากข้าพเจ้าโกหกของให้มีนรกเป็นที่ไป พระรัตนตรัยเป็นพยานทิพย์ และให้อานิสงส์ที่เผยแพร่ธรรมเพื่อพระนิพพานและกุศลจิตที่ดี ให้บุญพระนิพพาน หรือ มหาอมตะทิพย์อริยะธรรม หมายเลข1นำพาหนุนส่งให้เพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมเจริญทั้งทางโลก และทางธรรม มีดวงตาเห็นธรรมโดยสมบูรณ์ด้วยบุญบารมีที่สะสมมาในทุกชาติจน บรรลุอรหันต์ จิตพ้นทุกข์อย่างถาวรและส้นเชิงสัมผัส ได้มรรคผลนิพพานในขณะมีลมหายใจ เทอญ

วัลล์ชิตา วัลล์ชานนท์
IP: xxx.158.166.177
เขียนเมื่อ 

การสอนธรรมขององค์พระศาสดา ที่เมตตากรุณาต่อข้าพเจ้าจนได้เกิดมีดวงตาเห็นธรรม ย้อนไปในอดีต ในชาตินี้ ในปีพ.ศ. 2555

ได้เกิด สันทิฐิโก และ ปัจจัตตัง ในจิตใจอย่างอัศจรรย์ เพราะ ผู้ปฏิบัติจะพึง รู้ได้ด้วยตนเองและรู้ได้ เฉพาะตน เฉพาะ ของสภาวะของ ข้าพเจ้า ก็แล้วกัน

ก่อนนี้ จบพยาบาลวิชาชีพ เคยรับราชการ และลาออกตอนเป็น พยาบาลวิชาชีพ7 แบนเข็มไปทำธุรกิจส่วนตัว ปฏิบัติอยู่ที่บ้านและสามี เมื่อชีวิตฆราวาสทั่วไป มีกิจต้องทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัว ไม่มีเวลาไปวัด แต่ก็มีทำทาน อยู่มาวันหนึ่งอยากให้ชีวิตเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป ก็เพิ่ม สวดมนต์ และ นั่งสมาธิ สร้างบุญบารมีร่วมกันกับสามี เราทั้งคู่ แข็งแรงทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ และไม่มีโรคประจำตัว มีจุดหมายคือ เพื่อความสงบ และให้ชีวิตเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม สูงสุด เพี่อ ความสิ้นทุกข์ถาวร มีมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมาย พอเราสำเร็จธรรม เพื่อนที่ใกล้ชิดเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเราเพราะ เขาก็รู้ มาก่อน และมีเพื่อนที่ทำงานในโรงพยาบาลทั้ง คุณหมอ พยาบาล เภสัช ก็เริ่มมาขอให้บอกวิธี และมีเพื่อนร่วมทางสายธรรม อีกหลายต่อหลายอา ชีพ มาปฏิบัติธรรม ร่วมกันที่บ้านที่อยู่กับครอบครัวในเวลานี้ จนบ้านคับแคบ ต้องหาสถานที่ใหม่ และมีเจ้าอาวาสถึงสามวัด เอ่ยเชิญชวนและยินดีให้สถานที่วัด ด้วยความเมตตา แต่ขอให้ข้าพเจ้ามาช่วยสอนธรรมและชี้แนะเรื่องทำอย่างไรจึงมีการปรากฏแจ้งของการสัมผัสมรรคผล ทุกคนในกลุ่มมีจุดหมายคือ เพื่อความสิ้นทุกข์ถาวร มีมรรคผลนิพพานเป็นเป้าหมาย การตรวจสุขภาพ และดูแลสุขภาพจึงง่ายเพราะเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมมีทุกอาชีพ และเบญจขันธ์ที่ทำหน้าที่ตอบแทนพระนิพพานนี้ ยังไม่แสดงอาการเจ็บป่วย ยังแข็งแรงทั้งสุขภาพใจและสุขภาพจิต ไม่เคยป่วยเป็นโรคจิตเวช หรือโรคประสาทและ ไม่มีโรคประจำตัว และการหย่อนสมรรถภาพทางเพศของเราไม่มีมาก่อนอย่างแน่นอน

ข้าพเจ้ากับสามีรักกันมากผูกพันกันมาก ทางโลกมองว่าเราเหมาะสมกัน ไปไหนมีแต่เสียงชื่นชมว่าได้แฟนดีละหล่อมาก

หุ่นดี ยิ้มแย้มเป็นมิตร เข้ากับผู้อื่นง่าย มีหรือมนุษย์เพศเมียจะไม่ปลื้ม เรารักกันมาก เป็นเหมือนเงา ซึ่งกันและกัน อยู่ด้วยกันมานานและก็ ก็มีเพศสัมพันธ์ตามปกติ ของคู่ผัวคู่เมีย และ ก็มี ออกัสซั่ม ตามปกติ จบแบบ Happy Ending ทุกครั้ง ต่างคนก็ชำระขันธ์ของตน ต่างเพลีย ต่างหลับกันไป พอตีสองกว่า ข้าพเจ้าก็ตื่นขึ้นไปปัสสาวะ ไม่รู้สึกง่วงนอนเลย ห่มผ้าห่มให้สามี และเดินไปห่มผ้า ปรับแอให้ ลูก ที่อยู่อีกห้อง แล้วลงมานั่งข้างเตียง สวดมนต์ในใจ กลัวรบกวนสามี และนั่งสมาธิภาวนาจิตจนสงบ ก็พิจารณาธรรม ทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นในขณะนั้น และธรรมหรือความคิดเหล่านั้นก็ดับไป สลับไป สลับมา ไม่คงที่ ไม่ คงวา เห็นความไม่สามารถควบคุมความคิดได้ นาน อยู่กับลมหายใจก็อยู่ได้ไม่นาน เดี๋ยวเปลี่ยนไปรู้ ไปคิดเรื่องใหม่ ได้เรื่อย เรื่อย เริ่มเบื่อ รีบอธิฐานจิต น้อมไปหาคุณพ่อพระพุทธเจ้า ขอถวาย บุญกุศล และของบวงสรวงสักการบูชา พร้อมกับกราบทูลพระองค์ว่า หากพระองค์ทรงมีอยู่จริง โปรดเมตตากับลูกมีดวงตาเห็นธรรม และหากมรรคผลนิพพานมีอยู่จริง ขอให้ปรากฏ และต่อด้วย ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเราตถาคต ผู้ใดเห็นเราตถาคตผู้นั้นเห็นธรรม แล้วธรรมในความหมายของพระองค์ท่านคืออะไร ไม่เข้าใจจริง จริงเจ้าค่า หากลูกยังไม่เป็นบุคคลที่ท่านรังเกียจ หรือเกลียดชังและยังไม่ใช่คนชั่วที่จะขัดเกลาไม่ได้ โปรดข้ามมิติทิพย์มาสอนธรรมลูกด้วยเทอญ ลูกขอมอบกายถวายชีวิต เพื่อจะมีประโยชน์ต่องานโปรดคนบนโลกมนุษย์ของพระองค์ท่าน ที่ ท่านพ่อองคลีมาร หรือท่านพ่ออหิงสา ท่านยังให้ความเมตตาเป็นอย่างมาก แถมปกป้อง ไม่ให้ถูกฆ่า ให้บวชได้และสอนอบรม จนสำเร็จธรรม

ลูกเองก็พร้อมที่จะแก้ไข จุดบอด จุดด้อย จุดเสีย ของตนเอง และ การบวชใจ ปฏิบัติธรรมที่บ้าน และการรักษาศีล5 คิดว่าบริสุทธิ์อยู่นะคะ เมตตาลูกอีกสักครั้งเทอญเพราะพระองค์เป็นพระเบื้องสูงเป็นที่พึ่งของทุกสรรพสัตว์ ในสมัยจนพระองค์ท่านไม่เคย รังเกียจ และทรงเมตตาลูกที่เป็นมนุษย์บุญน้อย มีภาระมาก ไม่สามารถ ไปวัดได้ ด้วยเทอญ

เห็นว่าพอเบื่อเริ่มไม่ใคร่ครวญและพิจารณาธรรมแล้ว เริ่มโยงถึงความเมตตาที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพุทธสาวกในอดีตที่ท่านครองขันธ์5ของมนุษย์ ทันที เดี๋ยวจะเล่าต่อนะ ขอออกไปดูแลคุณแม่จัดอาหารให้ท่านก่อน

วัลล์ชิตา วัลล์ชานนท์
IP: xxx.158.166.177
เขียนเมื่อ 

นี่คือการ การข้ามมิติของเสียงทิพย์ที่ได้ยิน เป็นครั้งแรก เจริญพรลูก …. ชื่อ นามสกุล ตามบัตรประชาชน สุขสันต์วันเกิดลูกรัก ขอบใจที่ลูกตั้งใจส่งบุญและของไหว้ ไปถวายและจิตที่น้อมไปกราบทุกครั้ง เมื่อลูกเคารพศรัทธาต่อท่านผู้ใดก็ตาม ท่านผู้นั้นก็ย่อมจะรู้ และ จะส่งความเมตตากลับมา พ่อมาเพื่อช่วยยกจิตให้ และ ตัดวิบากกรรมบางอย่างออกให้แต่ต้องรับรู้ในวิบากกรรมนั่นบ้าง จะได้ สัมผัสนิพพานได้ จากนั้นก็ มีเหมือนแสงบางอย่างเข้าสู่ร่างจากศีรษะ ลงมาถึงขา เริ่มมีอาการ ขนลุก มือหนักมือชา ร่างสั่นโยก สักพัก ก็เห็นเหมือนมี คนสัตว์ มากมาย นับไม่ถ้วนอยู่รอบกายเรา ทั้งที่นั่งหลับตาในท่านั่งสมาธิ ปรากฏเห็นได้อย่างไร ทำไมเรามองเห็น คนสัตว์เหล่านี้ได้เยอะมากมาก และร้องไห้ เสียงตั่งมากจนแก้วหูแทบแตก ดวงตาทุกคู่ จ้องมองข้าพเจ้าอย่าง โกธรแค้น ตอนนั้นร่างที่มีอาการหนักชาและสั่นเล็กน้อยของข้าพเจ้า รู้สึกตกใจ และงุนงงพร้อมกับอาการกลัวร่วมด้วย และได้ยินเสียงทิพย์ อีกครั้งจากองค์พระเบื้องสูง นี่คือดวงจิตที่ลูกเคยทำร้ายโดยการ ฆ่า ทำร้าย และ เบียดเบียน ให้ได้รับความทุกข์ทรมาน จากการกระทำของลูกที่ทำกับเขามา ในทุกชาติทุกภพ และเขาเหล่านี้ ยังไม่ปล่อยให้ลูกเป็นอิสระจากผลบาป รีบขอขมาลาโทษต่อกันเถอะ ข้าพเจ้ามองหน้าเขาเหล่านั้น หากมองเจอหน้าใคร จะคนหรือสัตว์ ก็จะย้อนรอยอดีตให้เห็นได้ และเห็นน้ำตาของตน ไหลออกไม่หยุด ส่งเสียงสะอื้นดังมาก ตอนนั้นมองผู้ใดก็เห็นความเลวร้ายความชั่วที่เราทำกับดวงจิตเหล่านั้น บอกกับตัวเองว่า เราไม่สมควรจะได้รับการให้อภัยเลย เราทำบาปมามาก ชีวิตนี้สมควรตาย ทดแทนและชดเชย ให้กับทุกชีวิต จะได้หายแค้น เราขอยอมตาย อายที่จะขอร้องให้ปล่อยเราไป สักพักดวงจิตเหล่านั้นก็เริ่มทุบตีและจับข้าพเจ้าโคกศีรษะ กระแทกพื้น พร้อมตบ ตี แตะ ร่างข้าพเจ้าล้มลงอย่างแรง กระเด็นไปตามแรงตบตี หยิก เตะ สารพัด ที่เขาจะทำได้ จนสามีที่แอบตื่นมาได้ ถ่ายวีดีโอไว้ และพยายามพยุงข้าพเจ้าลุกด้วยความตกใจ ข้าพเจ้าเล่าให้สามีฟังพร้อมกับขอร้องว่า ใกล้เช้า หากข้าพเจ้าเป็นอะไร ฝากลูกด้วยนะ สามีรู้นิสัยความเด็ดเดี่ยวของข้าพเจ้า และเชื่อว่าเมียเป็นคนดี จึงยอม จากนั้น ข้าพเจ้าก็ย้อนชาติไปเห็นเรื่องราวในอดีต ร้องไห้กับสิ่งที่ทำไม่ดี ข้าพเจ้าขอองค์พระเบื้องสูงว่า ยอมตายแล้ว ขออย่าให้ลูกมาเกิดอีกเลย เข็ดแล้ว กลัวแล้ว อายจนไม่ขอชีวิต ทันใดนั้น ข้าพเจ้าได้ยินเสียงทิพย์จากคุณพ่อองค์ปฐมและคุณพ่อตถาคตบอกผู้คุมกฎและตัวกฎแห่งกรรมว่า ขอให้ร่างนี้ได้ทำงานเพื่อพระนิพพานเทอญนะ พอได้แล้วเพราะเขาสำนึกได้แล้ว จากนั้นรังสีแสงบางอย่าง ก็พุ่งลงร่างอีกครั้ง ข้าพเจ้าสว่างจ้าไปหมด จิตใจที่เสียใจ ร้องให้กับการเห็นอดีต หายอย่างปลิดพริ้ง ทั้งที่สองแก้มยังเปียกไปด้วยน้ำตา ตาแดงและบวมมาก ผ่านการร้องไห้อย่างหนักและการเอาคืน จากเจ้ากรรมนายเวร ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระคุณของทั้งสองพระองค์อย่างบอกไม่ถูก ก้มหมอบกราบกับเสียงทิพย์ที่ได้ยิน ช่วยแนะนำคนเข้านิพพานนะลูก ทำประโยชน์ให้ชาวโลกเป็นชาติสุดท้ายของลูก เป็นจิตอรหันต์แล้วต้องสอนคนให้เลือกความคงที่ ความถาวรเป็นอมตะ คือนิพพาน และให้ฉลาดรู้ว่าสามโลกเป็นทุกข์ บาปกรรมเล่นงานได้ เหมือนที่ลูก เพิ่งเจอมา จะได้บอกผู้อื่นได้ เมื่อด้องการที่จะรู้อะไร ให้ถามพ่อได้ตลอด ช่วยงานพ่อและช่วยคนบนโลกนะ พรที่ขอไว้สามข้อ ให้เป็นของขวัญวันเกิด จงสำเร็จมรรคผลนิพพานและมีอภิญญาไว้ช่วยคนสัตว์ อย่า มีค่าครู หรือ เรียกเก็บเงินนะลูก เพราะจะกลายเป็นธุรกิจ ไม่ใช่งานของเบื้องบน ต่อมา

วีดีโอที่สามีถ่ายไว้ ก็ถูกเพื่อนสนิท และในวงการโรงพยาบาลขอดู

ข้าพเจ้าเกิด ความเกรงกลัวและละอายต่อบาป เริ่มสำรวม กาย วาจา ใจ รักษาศีล และ ออกจากอาชีพ ที่ผิดศีลผิดธรรมทุกชนิด เช่น เลิกขายครีมและยาลดความอ้วนและการขายของทุกชนิดที่เสี่ยงต่อการผิดศีลทุกทุกอย่าง เพราะได้เจอกับของจริงจึงเชื่อและศรัทธา และเคารพพระองค์ท่านและพระรัตนตรัยเป็นอย่างสูงสุด หยุดการหาเงินที่ติดบาปทันที จึงปล่อยร้าน ให้คนเช่า และมาทางธรรมเพื่อพระนิพพาน กับกลุ่มเพื่อนเพื่อนที่มีเป้าหมายและแนวทางเดียวกัน ที่มีคนมากขึ้น อาจเป็นเพราะเพื่อนพยาบาลหายจากมะเร็ง เวลาท่านบอกช่วยไม่ได้เพราะไม่มีกรรมดีเลยต้อง หมดอายุขัย คนนั้นก็ตายตามที่บอก ถามถึงคนที่ตายไปตอนนี้อยู่ที่ไหนท่านก็เมตตาบอก มีมากมายที่พระองค์ต่ออายุให้ รอดตายแบบปาฏิหาริย์ แต่พื้นฐานต้องเป็นคนดี มีบุญบารมีสะสมมีปริมาณที่มากและยาวนานพอด้วย การบอกเรื่องราวที่มีบาปติดตัวและเป็นคนชั่วคนเลว คนไม่ดีมาก่อน หากเราหยุดทำชั่วได้เร็ว หันมาสร้างดี ฝึกทำใจให้บริสุทธิ์ ด้วยจิตภาวนา จิตจะเจอมรรคผลนิพพานในไม่นาน เพราะ คน สัตว์ สิ่งของบนโลก

แม้แต่ การศึกษาทางโลกนั้น ไม่ได้ช่วย ให้ข้าพเจ้าพ้นจากจิตที่เป็นทุกข์ได้เลย ข้าพเจ้าได้รับ ใบประกาศนียบัตร 5 ใบ

  1. จากหลักสูตร พยาบาลวิชาชีพและผดุงครรภ์ชั้นสูง
  2. หลักสูตรการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่

Mini Modern Public Management ( MMPM )

  1. หลักสูตร 9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ
  2. หลักสูตร การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
  3. หลักสูตร การบริหารจัดการธุรกิจแนวใหม่

Mini Modern Business Administration ( MMBA )

ได้ผ่านการอบรมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จบ4 หลักสูตร

จาก Virtual Academy of Public Management www.opdcacademy.com

สำนักงาน กพร.กลุ่มพัฒนา นวัฒกรรมการเรียนรู้ผ่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์

แต่ กลับไม่ได้ ทำตามสายงานที่เรียนเลย

ท้ายที่สุด เพราะต้องทำตามพันธะสัญญา กลับได้มรรคผลนิพพานทำให้ได้เจอสุขสงบเย็น ที่ปรากฏ และสัมผัสได้ตลอดเวลา

ต้องกราบขอบพระคุณทีมงาน และผู้บังเอิญได้มาอ่าน กับทุกความเมตตาจิต ที่อ่านด้วยใจเป็นกลาง อย่ายึดว่ามันดี หรือไม่ดีเลย ขอแค่อารมณ์ของท่านไม่เครียด เป็นกลาง นั่นและธรรมะของจริง ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

วัลล์ชิตา วัลล์ชานนท์
IP: xxx.158.166.177
เขียนเมื่อ 

พระนิพพานมี กฎเหล็ก ข้อใด ที่จะคัดกรองดวงจิต ให้ได้มรรคผลนิพพาน คงมีหลายท่านสงสัย และอารมณ์จิตผู้บรรลุเป็นอย่างไร ผู้ที่ได้เท่านั้นจึงจะรู้ เพราะผู้เกิดมาแล้วแต่ยังไม่บรรลุธรรมจะไม่รู้ธรรมที่ผุดขึ้นเองในจิต ไม่ใช่ธรรมจากตำราที่รู้หรือจดจำมา และแจงละเอียดไม่ได้ว่าจิตพระอรหันต์แท้เป็นอย่างไร เพราะท่านออกจากกามราคะได้แล้ว ท่านจึงไม่มีความต้องการระหว่างเพศ และไม่มีอาการเสียวสยิว หอบเหนื่อย หรือมีน้ำรัก น้ำใคร่ หรือน้ำกาม หรือแม้นแต่การอยากช่วยตนเองให้เสร็จกิจแบบมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาที่ยังต้องการและแสวงหา

ก่อนอื่น ต้องขอขอบพระคุณทีมงาน ที่ให้บอกต่อ ความรู้แจ้ง แห่งตน เกิดได้เฉพาะตน ,,,สันทิฏฐิโก ปัตจัตตัง ในจิตของข้าพเจ้าที่ได้ทำจริง จนได้ธรรมจริงเฉพาะตน อารมณ์จิตคุณธรรมระดับ อรหันต์ จะ มีน้ำตาไหลได้ ในกรณี ที่จิตเกิดการระลึกนึกถึง ผู้มีพระคุณ ที่ท่านมีจิตเมตตากรุณาต่อเรา และต้องการจะตอบแทนพระคุณของท่าน ต้องการทำให้ดีที่สุด บางตั้งท่านก็ไม่อยู่แล้วจากเราไปแล้ว เมื่อทำดีก็จะส่งบุญไปถวายกับน้ำตาของความซาบซึ้งใจที่ท่านให้อภัยในความที่เราเคยผิด เคยชั่วเคยเลว แต่ท่านกลับเมตตากรุณาเลี้ยงดูเรามา และผู้ที่เคยเมตตา อนุเคราะห์ สงเคราะห์ ให้มีทางออกในทุกเรื่อง และอารมณ์ความมีปิติสุขก็อาจมีน้ำตาไหลได้ แต่จะไม่มีน้ำตาให้กับผู้ที่เคยทำร้ายเรา หรือผู้มี หลอกลวง โกหก และยอมรับว่าเพราะเป็นกฎแห่งกรรมที่สนองคืนเรา ปล่อยวาง นี่เป็น สันทิฏฐิโก ปัจจัตตัง ที่รู้ได้เฉพาะตน อาจจะไม่ตรงกับท่านผู้ใด ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ เพราะเข้าใจ ว่า ไม่มีใคร รับรองหรือชี้วัดว่าใครเป็นผู้บรรลุธรรม และผู้บรรลุแล้วจะรู้ด้วยตนเอง เกิดขึ้นกับตนเอง สัมผัสได้แล้ว ยากที่ผู้ไม่เคยบรรลุจะรับรู้และสัมผัสได้ในธรรมเมื่อได้มรรคผลนิพพาน จึงจะเข้าใจ เพราะความเข้าถึงได้เกิดกับท่านแล้วนะเอง

องค์พระเบื้องสูง เมตตาสอนไว้ว่า หากยังอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม อย่าปรามาสธรรมของผู้อื่น โดยเอาความรู้ที่ตนมีว่าดีที่สุด เป็นกลาง โดย อย่าพึงรับรองหรือคัดค้าน เพราะลูกหรือผู้อื่นเขา ย่อมอาจมีความแตกต่างกัน ด้วยนิสัยจริตและความรู้ ความชอบ คนอื่นไม่เหมือนเรา เพราะกรรมทำให้คนแตกต่างกัน บางคนพร้อมทางโลก มาก น้อย ต่างกัน หากของเขาเป็นการปฏิบัติได้จริง บรรลุได้จริง ลูกอาจพลาด ติดบาป เข้าสู่ความหลุดพ้นทุกข์ ช้า ออกไป อานิสงส์ก็จะไม่บรรลุธรรมง่ายและไม่เจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรม อย่างเช่น ปรามาสธรรมของผู้บรรลุพระโสดาบันอาริยะเจ้าระดับต้น จะไม่บรรลุธรรมและไม่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เช่น ช้าไป1ปี หากปรามาสธรรมและติเตียนกล่าวว่าร้าย อาริยะเจ้าที่ระดับคุณธรรมสูงขึ้นมาอีก คือสกะหรือสกิทาคามี ก็จะถูกเลื่อนไม่ให้บรรลุธรรมและไม่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ออกไปอีก100เท่า และหากปรามาสธรรมผู้ทรงธรรมระดับอนาคามี ก็จะถูกเลื่อนการบรรลุมรรคผลนิพพานและไม่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ออกไปอีก100เท่า และหากปรามาสผู้บรรลุธรรมที่มีคุณธรรมระดับอรหันต์ ก็จะไม่บรรลุธรรมและเลื่อนความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม แต่จะมีมีเรื่องทุกข์วุ่นวาย มาสู่ตนตลอดชีวิตได้และจะมีอาการปวดศีรษะโดยไม่รู้สาเหตุ ข้าพเจ้ายอมรับว่ากลัวมาก แล้วจะทำอย่างไรเจ้าคะ.. ลูกต้องจะได้ไม่เข้าข่ายว่าปรามาส ไม่ตำนิ ติเตียน ธรรมของผู้ใด โดยไม่พึงรับรอง หรือคัดค้าน เพราะความดีต้องมาโดยรอบ หากทางเข้านิพพานมีรูที่เล็กมากเท่ากับรูเข็ม แล้วลูกทำตัวเองให้ใหญ่ ความคิดของตนเป็นใหญ่ ความรู้ที่มีแต่เข้ามรรคผลนิพพานไม่ได้ ยังวุ่นวายและเดือดร้อนอยู่ ถือว่ายังไม่พ้นทุกข์จริง อยากได้ของจริง ต้องอ่อนน้อมถ่อมตนกับทุกระดับจิตนะลูก และหากลูกอยากทำให้ พ้นทุกข์อย่างถาวร เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม พ่อจะเมตตาบอกคุณธรรมที่พระนิพพาน จะเมตตาให้ได้พบ ได้เจอ ได้สัมผัสพระนิพพาน ของจริง คือความดีต้องมาโดยรอบ ... และความดี ที่เรียกว่าเป็น มหาบุญ ที่หนุนส่งให้สามารถ บรรลุธรรม พ้นทุกข์ถาวร ได้มรรคผลนิพพานเร็ว แล้ว มีกินมีใช้ตลอดชีวิตถ้ายังเป็นฆราวาส ควรรู้ว่า ความดีโดยรอบและส่งผลตอบสนองให้ได้เร็วมีอะไรบ้าง นี่คื อการมาบอกวิธี ที่มิติเสียงทิพย์เพื่อให้ได้มรรคผลนิพพานเร็ว เพราะรู้จักเสียสละ เพื่อพระนิพพานจึงดูแลข้าพเจ้าอยู่ทุกเวลา ไม่วุ่นวายในจิตแล้ว แต่มาเพื่อบอกว่าจะนิพพานได้ด้วยวิธีไหน และพระนิพพานมีเกนณ์ หรือกฎเหล็ก ข้อใด ที่จะคัดกรองดวงจิตเข้ามรรคผลนิพพาน หน้าที่ นี่คือเสียงสอนธรรมจากมิติทิพย์ทั้งที่ไม่เคยเห็นพระองค์ท่าน แต่รู้ว่าท่านมีอยู่จริงข้าพเจ้าไม่มีเจตนา มาเพื่อให้ใครรู้จักข้าพเจ้าหรือหวังลาภ ยศ ตำแหน่ง เงินทองข้าวของจากท่านผู้บังเอิญและตั้งใจที่จะรู้ธรรม ที่ข้าพเจ้าทำแล้ว ได้จริง เพราะพระเบื้องบนท่านเมตตา ให้ความสำเร็จนี้มาแล้ว มีกินมีใช้ตลอดชีวิต เพราะรู้จักเสียสละเพื่อพระนิพพานจึงดูแลข้าพเจ้าอยู่ทุกเวลาสงบ สุขไม่วุ่นวายในจิตแล้ว จึงมาบอกต่อเพื่อจะมีประโยชน์แต่รับรองว่าไม่มีโทษอย่างแน่นอน เพราะธรรมจากเสียงทิพย์ เปลี่ยนชีวิตทางธรรมและ ทางโลกได้ด้วย หากข้าพเจ้าโกหก ขอให้มีนรกเป็นที่ไป เดี๋ยว จะบอกว่า ท่านบอกกฎบางอย่างที่พิจารณา คัดกรองดวงจิตเพื่อให้ได้ หรือเข้ามรรคผลนิพพาน และมีความหยั่งรู้เกินสามัญชนคนปกติไว้สร้างบุญช่วยคนสัตว์ สะสมบุญบารมีเพื่อการเกื้อหนุนให้มุ่งสู่ความเร็วต่อการบรรลุธรรม นะคะ ข้าพเจ้า มีตัวตน ใช้ชื่อจริงตามบัตรประชาชน เข้ามาในทีมงาน เพียงเพื่อถ่ายทอดธรรมที่พระนิพพานสอนข้าพเจ้ามา แค่คนคนหนึ่งที่ได้ ถวายงานที่น้อมจิตไปเพื่อทดแทนบุญคุณ ของพระนิพพานโดยแนะนำคนเข้านิพพาน เพราะเคยมีทุกข์เคยเสียใจ เคยขาดเงิน ขาดคนที่เมตตาและรักเราจริง เคยเจอสิ่งเลวร้าย หลอกให้รัก หลอกให้หาเงิน หลอกให้ทำงาน จนไม่มีเวลา หันหาธรรม วุ่นวายตลอดเวลา แต่วันนี้ ผ่านความทุกข์ความวุ่นวายได้แล้ว ไม่เหมือนแต่ก่อน ที่ยังไม่บรรลุธรรม เพราะความยึดเพราะความกลัวจนเพราะมีครอบครัวหน้าที่เป็นภาระที่ต้องแบกรับ ต้องรับผิดชอบทุกอย่างเหมือนกับทุกท่าน เดี๋ยวมาบอกว่าอธิฐานอย่างไร ใช้บุญอะไร ให้สำเร็จจะไม่ให้ติดขัดทางโลก มีกินมีใช้ตลอดชีวิตตามที่องค์พระเบื้องสูงที่มีเสียงทิพย์ เมตตา สอนมา ท่านจะได้ ไม่วุ่นวายทางโลก มีเวลาเจริญในธรรมยิ่ง ยิ่งขึ้นไป โมทนาสาธุ กับ คุณธรรมและความดีที่ทุกท่านมีเมตตาจิตต่อข้าพเจ้า ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีดวงตาเห็นธรรม เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ตลอดกาลและตลอดไปนะคะ

นกน้อยอินเตอร์
IP: xxx.194.136.227
เขียนเมื่อ 

สำหรับเพศฆราวาสนั้นโดยส่วนตัวคิดว่า ผู้ที่บรรลุอรหันต์สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องออกบวช แต่ผู้ที่บรรลุแล้วนั้นจะมีจิตรฝักไฝ่ในการอยู่อย่างสงบถ้าหากไม่มีภาระทางโลกก็จะสามารถออกบวชได้ แต่หากไม่บวชก็จะครองเพศฆราวาสได้จนสิ้นอายุขั