เช้าวันนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับท่านผู้รู้.."คุณชายขอบ" ในประเด็น การวิเคราะห์องค์กร.."สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี" ว่าน่าจะสื่อออกมาในลักษณะไหนดี ...เพราะโดยทั่วไปในองค์กรหากสรุป..ผลการดำเนินงาน มักเป็นเรื่องความเรียงและเป็นการนำเอาข้อมูลมาเรียงต่อกัน หากแต่ขาดการมองอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์สิ่งที่เราทำหรือปฏิบัติ

 

จาก..โจทย์ดังกล่าว..ที่เรามอง..สรุปในแนวที่.."กลุ่มงานจิตเวช รพ.ยโสธร"..นำมาใช้ ณ ตอนนี้คือ นำเอา CIPP Model มาเป็นกรอบในการประเมินผล โดยลึกลงไป..มองในเชิงระบบที่เป็น


INPUT --------->>>>----> PROCESS ------>>>>------> OUT COME

ให้มองไปที่                        นำ KM มาใช้                            ง่ายๆ คือ งานที่เป็นชิ้น
แผน/โครงการ                    เป็น Tool ในการ                    เป็นอันมีอะไรบ้าง..มองใน
อาจนำหลักการ                   ขับเคลื่อนในการ                     แง่ Product/Out put
4 M มาใช้  ทำงาน              โดยที่พวกเรา
- Man                              มารู้ทีหลังว่าสิ่งที่ทำ
- material                         คือกระบวนการ KM
- Money
- Management

 

น่าจะเป็น "นวัตกรรม" ใหม่..ของกลุ่มงานเรา..ในการดำเนินงานมายาวนานประมาณ 16 ปี..ที่เราพยายามมองโอกาสการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา..และดูก้าวหน้า..ไม่ท้อในการทำงาน ที่มี ลปรร. กันก็ประมาณ 1 ปีกว่า..ที่ผ่านมานี่แหละ