การพูดมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันเพราะเป็นการสื่อสารกันระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง   ผู้พูดจะพูดได้ดี  มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องผ่านการฝึกฝนทักษะอย่างถูกต้อง  เพราะการพูดมีหลายรูปแบบ
เช่น   การพูดสุนทรพจน์   การพูดอวยพร  การพูดพิธีกร    ฯลฯ
         การพูดพิธีกร   ผู้พูดจะต้องศึกษารูปแบบ  ขั้นตอนให้ละเอียดถูกต้องชัดเจน  และผู้พูดจะต้องออกเสียงให้ถูกต้อง  เช่น  ตัว  ร    คำควบกล้ำ  ร  ล  ว  หรือ  ช  ฉ   ซึ่งนักเรียนที่อยู่ทางภาคอีสานจะต้องฝึกเป็นพิเศษ   นอกจากนั้นผู้พูดเป็นพิธีกรจะต้องเตรียมตัว  บุคลิกภาพ  การแต่งกาย  เหมาะสมกับโอกาสที่พูด   ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง   ต้องถูกต้องชัดเจน   งานต่างๆจะราบรื่น  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย   พิธีกรในงานมีบทบาทมากที่สุด   (  ครูต้องสอนให้นักเรียนได้  ฝึกบ่อย ๆ และหาเวทีให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์จริง  )นักเรียนหากได้ฝึก  เขาจะพูดได้ดี และที่สำคัญครูผู้สอนภาษาไทยควรเป็นตัวอย่างให้แก่ครูที่สอนสาระอื่น ๆ  ให้ครูทุกคนสามารถพูดพิธีกรได้ยิ่งดี