บันทึกผลหลังการสอน

 

1. ต้องบันทึกหลังการสอน ให้ครบทุกด้าน

   1.1  ด้านความรู้  นำจุดประสงค์มาเลยว่าได้เรียนรู้อะไร

    1.2  ด้านทักษะ ทางไหน ทดลอง คำนวณ สืบเสาะ

     1.3 ด้านจิตพิสัย

 

  ตัวอย่าง

1.สรุปผลการสอนด้านความรู้

   1.1  นักเรียนชั้นม 4/1 ทุกคนสามารถ.อธิบายความหมายของระยะทางกับการกระจัดของวัตถุได้

  1.2 นักเรียนชั้น ม 4/1 ทุกคนสามารถ  ทดลองการหาระยะทาง  การกระจัดได้ถูกต้อง

นักเรียนชั้น ม 4/1 ทุกคนสามารถ คำนวณระยะทางกับการกระจัดของวัตถุได้ถูกต้อง

  1.3 นักเรียนมีค่าคะแนนร้อยละของ  E1/E2  มีค่า 80.88   / 85.26  สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80

2.สรุปผลการสอนด้านทักษะ

   2.1 นักเรียนมีทักษะการทดลอง ระดับเฉลี่ย ดีมาก

3. สรุปผลการสอนด้านคุณลักษณะ

   3.1 นักเรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนด้านพฤติกรรมรายบุคคล  ระดับดีมาก

4. ปัญหา/ข้อเสนอแนะ

  ครูเสนอแนะการคำนวณจากการทดลอง.