การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning)

รูปแบบจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถจัดได้อย่างหลากหลาย แต่ทุกแบบมีลักษณะร่วมกัน คือ แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ประมาณ 2-6 คน โดยสมาชิกทุกคนช่วยเหลือกัน มีการฝึกฝนการทำงานกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม และการประเมินผลเป็นรายบุคคล

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ(Cooperative Learning) หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือมีข้อดีหลายประการ อาทิ

 • — ช่วยพัฒนาความเชื่อมั่นของนักเรียน
 • — ช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียน
 • — ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
 • — ช่วยส่งเสริมบรรยากาศในการเรียน
 • — ส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน
 • — ทำให้นักเรียนมีวิสัยทัศน์หรือมุมมองกว้างขึ้น
 • — ช่วยการปรับตัวในสังคมดีขึ้น

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ มีรูปแบบอย่างหลากหลาย ดังต่อไปนี้

1.คิดและคุยกัน(Think Pairs Share) , เพื่อนเรียน(Partners) , ผลัดกันพูด(Say and Switch)

ทั้ง 3 รูปแบบเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่คล้ายคลึงกัน ให้นักเรียนจับคู่กันในการตอบคำถาม อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นสถานการณ์ หรือทำความเข้าใจเนื้อหาที่เป็นความคิดรวบยอดที่กำหนดให้

2.กิจกรรมโต๊ะกลม(Roundtable หรือ Roundrobin)

ป็นรูปแบบการสอนที่จัดกลุ่มนักเรียนที่มีจำนวนมากกว่า 2 คนขึ้นไป เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคน เขียนความคิดเห็นของตน บอกเล่าประสบการณ์ความรู้ หรือสิ่งที่ตนกำลังศึกษาให้เพื่อนคนที่อยู่ถัดไปโดยเวียนไปทางด้านใดด้านหนึ่ง สมาชิกทุกคนจะใช้เวลาเท่าๆกันหรือใกล้เคียง

3.คู่ตรวจสอบ(Pairs Check) , มุมสนทนา(Corners) , ร่วมกันคิด(Numbered Heads together)

เป็นรูปแบบการสอนที่คล้ายคลึงกัน คือ เป็นการจัดการเรียนการสอนที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ให้ช่วยกันตอบคำถาม แก้โจทย์ปัญหา หรือทำแบบฝึกหัด เมื่อสมาชิกทุกคนในกลุ่มย่อยสามารถตอบปัญหา หรือแก้โจทย์ได้แล้ว ให้แลกเปลี่ยนกันตรวจสอบคำตอบ โดยการจับคู่ตรวจสอบ หรือจัดมุมสนทนา

4.การสัมภาษณ์แบบสามขั้นตอน(Three Step Interview)

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบนี้มี 3 ขั้นตอน โดยครูกำหนดคำถามหรือประเด็นโจทย์ปัญหาให้นักเรียนตอบ มีหลักการดังนี้

— นักเรียนจับคู่กัน คนที่ 1 เป็นผู้สัมภาษณ์โดยถามคำถามให้คนที่ 2 เป็นผู้ตอบ

— นักเรียนสลับบทบาทกัน จากผู้ถามเป็นผู้ตอบ และจากผู้ตอบเป็นผู้ถาม

— นักเรียนในแต่ละกลุ่มย่อย ผลัดกันเล่า สิ่งที่ตนรู้จากคู่ของตน ให้กลุ่มทราบ

5.การแข่งขันระหว่างกลุ่มด้วยเกม(Team Games Tournament หรือ TGT) , การแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์(Student Team Achievement Division หรือ STAD)

เป็นรูปแบบการสอนที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคล้ายคลึงกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 • — การนำเสนอบทเรียน(Class Presentation)
 • — การจัดทีม(Team)
 • — การแข่งขัน/การทดสอบ(TGTใช้การแข่งขัน ส่วน STADใช้การทดสอบ)
 • — การยอมรับความสำเร็จของทีม(Team Recognition)

6.ปริศนาความรู้(Jigsaw)

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ทุกกลุ่มจะได้รับมอบหมายให้ทำกิจกรรมเดียวกันโดยครูผู้สอนแบ่งเนื้อหาของเรื่องที่จะเรียน ออกเป็นหัวข้อย่อยเท่าจำนวนสมาชิกแต่ละกลุ่ม และมอบหมายให้นักเรียนแต่ละคนในกลุ่มค้นคว้าคนละหัวข้อย่อย โดยนักเรียนแต่ละคนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ที่ตนได้รับมอบหมายจากกลุ่ม สมาชิกต่างกลุ่มที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อเดียวกันจะร่วมกันศึกษา จากนั้นแต่ละคนจะกลับเข้ากลุ่มเดิมของตน เพื่ออธิบายหัวข้อที่ตนศึกษาให้เพื่อนร่วมกลุ่มฟัง

7.การสืบสอบเป็นกลุ่ม(Group Investigation)

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นบรรยากาศการทำงานร่วมกัน เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ ที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือ สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มจะเลือกหัวข้อย่อย และเลือกวิธีการแสวงหาคำตอบในเรื่องนั้นๆด้วยตัวเอง หลังจากนั้นสมาชิกแต่ละคน จะรายงานความก้าวหน้าและผลการทำงานให้กลุ่มตนเองทราบ

8.การเรียนรู้เป็นกลุ่มเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเป็นรายบุคคล(Team Assisted Individualization หรือ TAI)

เป็นการเรียนการสอนที่ผสมผสานระหว่างการจัดการเรียนแบบร่วมมือ และการเรียนการสอนแบบรายบุคคลเข้าด้วยกัน เน้นการสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ส่งเสริมความร่วมมือภายในกลุ่ม มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

9.การเรียนรู้แบบร่วมมือผสมผสานการอ่านและการเขียน(Cooperative Integrated Reading and Composition หรือ CIRC)

เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ที่มีองค์ประกอบน่าสนใจ ได้แก่ การสร้างกลุ่มอ่าน การจัดกลุ่มย่อย กิจกรรมการอ่านพื้นฐาน การหาเพื่อนช่วยตรวจสอบ การทดสอบ การสอนอ่าน การสอนเขียน เป็นต้น

รูปแบบจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ สามารถจัดได้อย่างหลากหลาย แต่ทุกแบบมีลักษณะร่วมกัน คือ แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆประมาณ 2-6 คน โดยสมาชิกทุกคนช่วยเหลือกัน มีการฝึกฝนการทำงานกลุ่ม กระบวนการกลุ่ม และการประเมินผลเป็นรายบุคคล

นอกจากนี้ ยังพบว่าไม่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบร่วมมือรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสามารถใช้ได้กับบทเรียนได้ทุกลักษณะ ในการเรียนการสอนเนื้อหาในบทหนึ่งๆ ครูผู้สอนอาจจะต้องใช้รูปแบบมากกว่าหนึ่งรูปแบบมาผสมผสาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

การเรียนรู้แบบร่วมมือโดยวิธีนิทรรศการ(Exhibition)

เชื่อเถอะ! การเรียนรู้แบบTGTและNumbered Heads together..สนุกแน่ๆ

หนังสืออ้างอิง

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. 2543. เอกสารชุดเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ. โรงพิมพ์การศาสนา กรมศาสนา.กรุงเทพฯ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูธนิตย์

คำสำคัญ (Tags)#cooperative learning#บ้านกร่างวิทยาคม#ธนิตย์ สุวรรณเจริญ

หมายเลขบันทึก: 209790, เขียน: 18 Sep 2008 @ 20:55 (), แก้ไข: 12 Sep 2015 @ 20:14 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 15, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (15)

เขียนเมื่อ 

มาอ่านแผนค่ะ  จะได้มีเรื่องเสวนากับครูวิทย์ที่โรงเรียน

ของพี่คิมเคยพบแบบนี้ค่ะ (วิจัยเล็กๆ)

1. ทำงานกลุ่ม ได้ความรัก ความเอื้ออาทร  แต่เด็กบริหารเวลาไม่เป็น

ทำให้เสร็จช้า

2. ทำงานเดี่ยว เสร็จเร็ว แต่ไม่เอื้ออาทร

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ กระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการสอนที่เยี่ยมมากค่ะ

ขอบคุณข้อคิดเห็นของครูคิมและครูสุนันทาครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

นานละไม่ได้อ่านบันทึกของคุณครู

พี่คิมมีเอกสาร  "กระบวนการเรียนรู้  82 นวัตกรรม"

ของ ดร. ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์

ถ่ายเอกสารยับหมดแล้วค่ะ  เคยเห็นไหมคะ

ที่ศูนย์จุฬา ในมน. มีขายค่ะ

 

ขอบคุณครูคิมครับ

มีโอกาสจะลองไปหาดู..

ranu sawapanongkul
IP: xxx.156.32.78
เขียนเมื่อ 

ครูธนิตย์ มีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง

ตรรกศาตร์ไหมคะ หรือเรื่องอื่น ๆ ในระดับม.ปลายก็ได้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 • เรียนคุณranu sawapanongkul
 • แผนคณิตศาสตร์ไม่มีครับ..
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะคะ อ.

ครูต้อยมาเรียนรูh เนื้อหาsนะลืมไปหมดแล้ว แต่สิ่งที่ได้คือความสบายตาที่อ.ใช้สีพื้นถนอมสายตา ครูต้อยอยากทำมั่งแต่ทำไม่เป็น

และชอบมากก็คือการนำวิธีการประเมินตามสภาพมาใช้ เพื่อการพัฒนาเด็กน้อน

ขอบคุณค่ะ

ตามครูต้อยเข้ามาจากอนุทิน

 • ขอบคุณมากครับ ผมเอาไปใช้ในการจัดอบรม หรือสอนนศ.ได้ด้วย
IP: xxx.122.51.11
เขียนเมื่อ 

ขอคำแนะนำหนังสือที่เกี่ยวกับการเรียนแบบ Cooperative Learning ที่เยี่ยม นะค่ะ

ขอบคุณครับจะนำไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่รับหน้าที่อยู่ครับ

เขียนเมื่อ 

นักเรียนมีความสุขมาก....คนเป็นครูเห็นแล้วสบายใจค่ะ

Sumonmart Sribuangam
IP: xxx.29.38.251
เขียนเมื่อ 

Thank you for your information. It is useful for the readers.

นักศึกษา
IP: xxx.172.143.78
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสำหรับความรู้ดีๆ นะคะ

กำัลงหาข้อมูลไปทำรานงานพอดีเลยค่ะ ^^"

IP: xxx.12.97.122
เขียนเมื่อ 

ขอบคูคนะคะ