ผมได้รวบรวมหัวข้อวิจัย  เพื่อประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจพัฒนาการศึกษา

สุกัน  เทียนทอง  ร.ร.ศิริราษฎร์วิทยา (ขยายโอกาสฯ) อ.ลำดวน  จ.สุรินทร์

เว็บไซต์ ครูสุกัน- สมพร  เทียนทอง   sukan-somporn.com

ผลงาน  : บทความ  วิจัยในชั้นเรียนแบบหน้าเดียว  วารสารวิชาการ (มิ.ย. 2546)

http://school.obec.go.th/sup_br3/r_4.htm

http://www.moe.go.th/inspec 6/ Namo_research/rearch 01. htm

: บทความ  การสอนซ่อมเสริมโดยเพื่อนสอนเพื่อน : พี่สอนน้อง
               วารสารวิชาการ  (ม.ค.-มี.ค. 2549)

 

1. หัวข้อการวิจัยในชั้นเรียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

***********

1. ความยากง่ายในการเขียนพยัญชนะไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(วรรณี  โสมประยูร)

2. ขนาดของตัวอักษรไทยที่เหมาะสมสำหรับเด็กเริ่มเรียน (พราวพรรณ  เหลืองสุวรรณ)

3. การทดลองใช้อักษรไทยแบบตัวเหลี่ยมในการสอนคัดลายมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
    (พะยอม  สุขมาก)

4. บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง  คำคล้องจอง (ชาตรี  สำราญ . 3)

5. ชุดการสอนภาษาไทย เรื่อง คำพ้อง  (สุนันทา   สุนทรประเสริฐ (.3)

6. ชุดการสอนภาษาไทยเรื่อง มาตราตัวสะกด  (สุนันทา   สุนทรประเสริฐ (.3)

7. รายงานการผลิตชุดการสอนวิชาภาษาไทย ป.5 – 6 เรื่องคำพ้อง (สุนันทาสุนทรประเสริฐ (.3)

8. แบบฝึกหัด ท.051 ภาษากับวัฒนธรรม  (มยุรา  เพชรรัตน์  . 3)

9. หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง สำนวนไทย (ยิ่งลักษณ์  งามดี . 3)

10. หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง ยมโลกมีจริงหรือ (ยิ่งลักษณ์  งามดี . 3)

11. หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง เสือสำนึกบาป  (ยิ่งลักษณ์  งามดี . 3)

12. หนังสือส่งเสริมการอ่านนิทาน คำกลอน เล่ม 1 (เฉลียว  ยวงทอง . 3)

13. หนังสือส่งเสริมการอ่านเกี่ยวกับร้อยกรองเสริมกลุ่มประสบการณ์ (เฉลียว ยวงทอง อ. 3)

14. รายงานการวิจัยการทดลองใช้นิทานภาพและคู่มือการฝึกออกเสียงคำที่มีเสียง   และคำควบกล้ำ 
      
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนเสนสิริอนุสรณ์ (ลำพา   ชัชวาลย์พาณิชย์ . 3)

15. งานวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท.504 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
      ปีที่
5 (ทองเจียว  วงศ์สวาสดิ์ .3)

16. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกที่สร้างขึ้นกับแบบฝึกหัดของกรมวิชาการ (สมพร  ศรีพึ่ง อ.3)

17.รายงานการวิจัยเรื่อง การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านและการเขียนภาษาไทย  เรื่อง  ตัวสะกดมาตรา
       แม่ 
กก กด  กน  กบ  สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (สุรัตน์  ช่วงสูงเนิน .3)

       - จัดทำเป็นเล่ม  แต่ละเล่มแบ่งเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 การอ่านในใจ  ตอนที่ 2 คำศัพท์  ซึ่งแต่ละเล่มมีองค์ประกอบ ดังนี้

          1. คำนำ

          2. คำแนะนำการใช้

          3.แบบทดสอบก่อนเรียน  หลังเรียน แบ่ง 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 การอ่านในใจ เป็นการอ่านข้อความสั้นๆ  แล้วตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน จำนวน 2 – 4 ข้อความ  รวมตอบคำถาม 12  ข้อ  ตอนที่ 2  คำศัพท์ เป็นข้อสอบถามความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์  เช่น  การอ่าน  หลักภาษา  การเขียน  รวม 18  ข้อ

           4.แบบฝึก เป็นชุดๆ ตั้งแต่ชุดที่ 1  ถึงชุดที่ 5  แต่ละชุดมี 2  ตอน  ตอนที่ 1 การอ่านในใจข้อความสั้นๆ  แล้วตอบคำถาม 5  ข้อ  ตอนที่ 2 คำศัพท์  เป็นการนำคำศัพท์จากเรื่องที่อ่านในใจตอนที่ 1  มาทำเป็นแบบฝึกการเขียน  การหาความหมาย  การอ่าน การแต่งประโยค

          5.เฉลย  มีเฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน และเฉลยแบบฝึกเป็นชุดๆ ตั้งแต่ชุดที่ 1

        ชุดที่ 5  นักเรียนสามารถตรวจสอบด้วยตนเองได้ 

18. รายงานการวิจัยเรื่อง  การทดลองใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะในการอ่านและเขียนภาษาไทย  นักเรียน
      ชั้นประถมศึกษาปีที่
6 โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ (รัชนี รุ่งโรจน์ อ.3)

19. การใช้เกมในการสอนซ่อมเสริม วิชาภาษาไทย ชั้น ม. 3 (สุมาลี  รัตนโชติ .3)

20. รายงานการใช้แผนการสอนรายคาบโดยใช้กระบวนการในการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย  305 
      
และ ท 306  ชั้น ม. 3  (สุมาลี  รัตนโชติ  .3)

21. คู่มือวิชาภาษาไทย ท.605 ชุดภาษาพิจารณ์

22. รายงานผลการทดลองใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องประโยค  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  (สุวภรณ์  ภัยสูญสิ้น 
      
ศน
. สปช.)

23. การสร้างแบบฝึกซ่อมเสริมการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในการอ่านระดับประถมศึกษา
     
(พวงเล็ก อุตระ  สรภ.พระนคร)

24. การสร้างแบบฝึกทักษะการฟังภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  (สุจินดา  จันทวรรณ์  สปช.)

25. การทดลองสอนโดยใช้แบบฝึกสะกดคำยากในวิชาภาษาไทย กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
      (หน่วย ศน.ชัยภูมิ)

26. การใช้นิทานพื้นเมืองส่งเสริมทักษะการอ่าน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (สปจ. อุบลราชธานี)

27. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  จากการสอนโดยใช้หนังสือเล่มเล็ก 
     
(วัชราภรณ์  วัตรสุข  สปช.)

28. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่องการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โดยใช้
       เทคนิค
9  คำถาม  (เยาวรัตน์  แตงยิ้ม  สปช.)

29. แบบฝึกพัฒนาการอ่านสำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (สุพัตรา  พาหะมาก สปช.)

30. การศึกษาผลการใช้นวัตกรรมการสอนภาษาไทย  แบบมุ่งประสบการณ์ทางภาษา รูปแบบที่ 1 (ประสิทธิ์ 
     
กระทู้   สปช
.)

31. การสร้างชุดฝึกทักษะการฟัง  พูด  ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  สำหรับนักเรียนชนกลุ่มน้อยชาวยาง
      น้ำ จังหวัดเพชรบุรี
(สปจ.เพชรบุรี)

32. การสร้างและพัฒนาชุดการสอนซ่อมเสริมทักษะภาษาไทย  ด้านความสามารถในการอ่านในใจของนักเรียน
       ชั้นประถมศึกษาปีที่
6  (ฉลาด  จันทรสมบัติ  สปช.)

33. การใช้แบบฝึกเพิ่มทักษะความรู้  ความเข้าใจหลักเกณฑ์ทางภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เกี่ยวกับการอ่าน
       และเขียนคำควบกล้ำ  อักษรนำ  และตัวการันต์ 
(สปจ.พัทลุง)

34. การสอนซ่อมเสริมการอ่านของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โดยใช้เกมและแบบฝึกทักษะ (สปจ.ราชบุรี)

35. ผลการใช้ตำนานพื้นบ้านล้านนา  เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
     
(สปจ.พะเยา)

36. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
     
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์  กับการเรียนแบบปกติ (ประสิทธิสม  เพชรเรือง  สปช.)

37. การวิเคราะห์คำสะกดคำยากที่เขียนผิด  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (พัชรี  วรจรัสรังสี)

38. ความยากง่ายในการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
      
(ดวงเดือน  สุภีกิตย์)

39. การศึกษาความยากง่ายของคำ  ลักษณะคำยากและการใช้แบบฝึกสะกดคำยาก  ของนักเรียนชั้นประถม
       ศึกษาปีที่
4 ในอำเภอปากเกร็ด (รุจี  สุขเสมอ)

40. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สอนโดยวิธีสะกดแบบแจกลูก
      กับแบบเสียงไหล

41. การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชั้น ป. 3  ที่เรียนโดยการใช้แบบ
      ฝึก กับไม่ใช้แบบฝึก

42. การสร้างแบบฝึกเพื่อสอนซ่อมเสริมการออกเสียงเรื่อง  การผันวรรณยุกต์  ของนักเรียนชั้น ป.5

43. การสอนวิเคราะห์เรื่องเสภาขุนช้างขุนแผน  ตอนขุนแผนลุแก่โทษ  โดยการตั้งคำถามหมวกความคิด 6 ใบ
      สำหรับนักเรียนชั้น ม
. 6

                                                     ..............................