ผอ.พอเพียง
ผอ. วิชัย วิชัย จันทร์ส่อง

เทคนิคการนำเสนอผลงาน


ผลงานที่ดี....ถ้ามีการนำเสนอดี ก็จะมีคุณค่าเพิ่มมากมาย....

      ก็อีกนั่นแหละครับ ผมได้อ่านแนวทางการเสนอผลงานที่ดี ก็อยากนำมาฝากเพื่อน ๆ อีก เพื่อเป็นการเปรียบเทียบการนำเสนอผลงานของเราในปัจจุบัน บางคนก็มีลีลาเทคนิคต่าง ๆ กันมากมาย บางคนก็ยังติด ๆ ขัด ๆ อยู่ เพื่อน ๆ ลองอ่านเทคนิคต่อไปนี้ซิครับ

              เทคนิคการนำเสนอผลงาน

                                                                                                               โดย  ชัด  บุญญา

             เมื่อนักกีฬาชนะการแข่งขันแล้ว   สิ่งที่มักจะตามมาก็คือ  การเลี้ยงฉลองชัยชนะ และในกรณีที่ประสบความพ่ายแพ้  ก็มักจะมีการกลับมาทบทวนความพ่ายแพ้ เพื่อเก็บไว้เป็นบทเรียนสำหรับการปรับปรุงตนเองในโอกาสต่อ ๆ การทำงานที่ดีก็ควรจะเป็นไปในทำนองเดียวกัน  ไม่ว่าจะงานที่ทำจะประสบความสำเร็จหรือ  ล้มเหลว  หรือ ไม่ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนด       กล่าวคือ  เมื่อทำงานเสร็จประสบความสำเร็จแล้ว  ก็ควรจะมีการฉลองความสำเร็จด้วย     แต่การฉลองความสำจากการทำงาน  ควรจะมีวิธีการอื่น ๆ  ที่นอกเหนือจากการเลี้ยงฉลอง  นั่นคือ   การเผยแพร่ผลงาน        ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีรวมทั้งการนำเสนอผลงานในที่ประชุมของผู้ที่สนใจ  ที่เหมาะสมจะเข้ารับฟัง รับชม

               เป้าหมายสำคัญของการเสนอผลงานเพื่อฉลองความสำเร็จ  ด้วยการเผยแพร่ผลงานให้ผู้อื่นได้ข้อคิด ในการทำงานที่ดี  หรือนำไปเป็นแบบอย่าง ด้วยองค์ประกอบในการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ  ดังน

               1.       บทเสนอ (script) หรือเนื้อหาสาระที่นำเสนอ

               2.       ระยะเวลาที่นำเสนอ  ไม่เกิน  20  นาที

               3.       ผู้นำเสนอ 2-3  คน  ที่มีหน้าที่  ดังนี้

                         3.1   นำเสนอ  2  คน  (ชาย 1  คน  หญิง  1  คน)

                         3.2   แสดงภาพสไลด์/แผ่นโปร่งใส ประกอบการนำเสนอของคนที่ 1   1  คน

               4.       อุปกรณ์ประกอบการนำเสนอ  เช่น เครื่องฉายสไลด์  เครื่องฉายภาพข้าศีรษะหรือ คอมพิวเตอร์และเครื่องฉายภาพ  ฯลฯ

                5.       การฝึกซ้อมนำเสนอตามบทนำเสนอ 

                 ในการนำเสนอเนื้อหาสาระซึ่งปรากฏ  อยู่ในบทนำเสนอ  มีขั้นตอน  ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนและลักษณะของภาพประกอบในการนำเสนอ   ดังนี้ 

                ขั้นตอนการแนะนำ

ระยะเวลา

   ลักษณะภาพประกอบ

           หมายเหตุ

1.       แนะนำโรงเรียน หรือหน่วยงาน 

      ของผู้นำเสนอ

      - ชื่อโรงเรียน

      - ชื่อผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน

      - ความดีเด่นของโรงเรียน

30 วินาที

- ภาพผู้บริหารโรงเรียน

- ภาพที่บ่งบอกถึงความดี 

  เด่นของโรงเรียน

 

 

               ขั้นตอนการแนะนำ

ระยะเวลา

   ลักษณะภาพประกอบ

           หมายเหตุ

2. แนะนำตัวผู้นำเสนอ

         - ชื่อ

         - วุฒิทางการศึกษา

         - ตำแหน่ง  และหน้าที่

30  วินาที

ภาพถ่ายของแต่ละคน

 

3. บอกชื่อโครงการที่นำมาเสนอ

 

       ภาพชื่อโครงการ

ควรใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ให้สะดุดตาสะดุดใจ

4. บอกสภาพปัญหาซึ่งเป็นที่มาของ

    โครงการ

-          ปัญหาที่พบ

-          ความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น /

ผลเสียต่อผู้เกี่ยวข้อง

-          ผลการศึกษาสภาพปัญหา

ที่เป็นข้อมูลสถิติบ่งชี้ถึงสภาพ

      ปัญหา

 

 

 

 

 

   4  นาที

 

 

ภาพที่บ่งบอกถึงปัญหา

ความเดือดร้อน/ผลเสีย

 

    กราฟแสดงข้อมูล

 

5. บอกหลักการ แนวคิด ทฤษฎี 

    ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา

 

     ภาพชื่อทฤษฎี

เพื่อชี้ให้เห็นหลักปฏิบัติ

ที่ถูกต้อง เป็นที่ยอมรับ

6. ขั้นตอนการดำเนินงาน  ในการแก้

    ปัญหาบอกทีละขั้นตอน ไปตามลำดับ

    โดยในแต่ละขั้นตอน  จะมีประเด็น

    ย่อย ๆ  ดังนี้

          - ขั้นตอนที่         

          - สิ่งที่ทำ

          - วันเดือนปี ที่ทำ

          - ปัจจัย (สื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ) ที่ใช้

          - ผู้รับผิดชอบ

          - ผลที่ได้รับจากขั้นตอนนี้

9  นาที

 

 

 

 

 

    ตามความเหมาะสม

 

 

 

   ตามความเหมาะสม                                                                 

การบอกวิธีการแก้ปัญหา

และผลที่ได้รับเฉพาะขั้นตอน          จะทำให้ผู้ฟัง  เข้าใจได้ง่าย     มองเห็น ภาพการแก้ปัญหา

ได้ชัดเจน

 

7. ผลที่ได้รับ

          - ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

          - ผลกระทบหรือผลพลอยได้ 

  3  นาที

   กราฟเปรียบเทียบ

   สภาพปัญหาระหว่าง 

   ก่อน/หลังการแก้ปัญหา

 

 

                ขั้นตอนการแนะนำ

ระยะเวลา

   ลักษณะภาพประกอบ

           หมายเหตุ

8. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  และ วิธีการ 

    แก้ปัญหาในระหว่างการดำเนินการ

   

 

    ตามความเหมาะสม

 

9.       - บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงาน

- การพัฒนาการดำเนินงานในระยะ   

  ต่อไป

    3  นาที

    ตามความเหมาะสม

 

10.   คำลงท้ายที่น่าประทับใจของผู้ฟังและผู้ชม

 

    ตามความเหมาะสม

อาจเป็นคำกลอน

ที่เชิญชวนให้ผู้ฟัง

นำวิธีการแก้ปัญหา

ที่นำเสนอไปใช้

                เมื่อเขียนบทนำเสนอโดยใช้ข้อมูลจากการดำเนินงานตามโครงการ ดังแบ

หมายเลขบันทึก: 205691เขียนเมื่อ 4 กันยายน 2008 16:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 พฤษภาคม 2012 23:46 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

ขอบคุณมากครับจะลองนำไปใช้บ้างครับ

ครูวิชัย นานๆจะโผล่มาสักครั้ง แต่ก็นำสิ่งดีดีมาฝาก..ดีนะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี