http://gotoknow.org/blog/grapyanee11-gron8/205688

 

บท คัดย่อ

ชื่ อเรื่อง  รายงาน การพัฒนาการเรียนการสอนโดยนวัตกรรม  แบบฝึกพัฒนาทักษะ
            การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด

ผู้จัดทำ  นางจันทรรัตน์  วัฒนศิริ 

          รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด  วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ๖  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) ผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

           ๑. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
           ๒. เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
           ๓. เพื่อพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
           ๔. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อ นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด

ผลการศึกษาพบว่า

           ๑. ผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า หลังการเรียนการสอนโดยใช้แบบพัฒนาฝึกษักษะแล้ว ผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้นวัตกรรมทุกชุด  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕
           ๒. นักเรียนมีการพัฒนาในการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด หลังใช้นวัตกรรม     แบบฝึกพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทย ได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๐
           ๓. ประสิทธิภาพนวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะ การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  E๑/E๒ ทุกชุด มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ ๘๐/๘๐
           ๔. ผลการศึกษาพบว่าครูมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่ง กาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก