GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด ระดับ ป.๖

ทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด ระดับ ป.๖

http://gotoknow.org/blog/grapyanee11-gron8/205688

 

บท คัดย่อ

ชื่ อเรื่อง  รายงาน การพัฒนาการเรียนการสอนโดยนวัตกรรม  แบบฝึกพัฒนาทักษะ
            การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด

ผู้จัดทำ  นางจันทรรัตน์  วัฒนศิริ 

          รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด  วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ๖  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) ผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

           ๑. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
           ๒. เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย
           ๓. เพื่อพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน
           ๔. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อ นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด

ผลการศึกษาพบว่า

           ๑. ผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า หลังการเรียนการสอนโดยใช้แบบพัฒนาฝึกษักษะแล้ว ผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้นวัตกรรมทุกชุด  มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕
           ๒. นักเรียนมีการพัฒนาในการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด หลังใช้นวัตกรรม     แบบฝึกพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทย ได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๐
           ๓. ประสิทธิภาพนวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะ การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  E๑/E๒ ทุกชุด มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ ๘๐/๘๐
           ๔. ผลการศึกษาพบว่าครูมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่ง กาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 205688
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 38
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (38)

ขอขอบคุณมากค่ะที่ให้การแต่งกลอน

หนูามารถแต่งกลอนได้ไพเราะยิ่งกว่าเดิม

อยากได้กาพย์ยานี 11 เกี่ยวกับคุณครูหรือพระคุณแม่ก้อได้

อยากได้เรวๆๆ

ส่งพรุ่งนี้ขร๊ะๆๆ

ไพเราะมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

การเเต่งกลอน

หนูขอความกรุณาให้อาจารย์ส่งแบบฝึกการแต่งกาพย์ยานี 11 และกลอนสุภาพ มาให้หน่อยได้มั้ยคะ ส่งมาทางอีเมลล์ก็ได้ หนูหาข้อมูลไม่ค่อยเก่ง และหาตัวอย่างแบบฝึกของอาจารย์ไม่เป็น ขอบพระคุณล่วงหน้านะค

หนูอยากถามเกี่ยงกับการเเต่งกาพย์ยานี11และการแต่งกลอนแปดไม่ได้อยากดูหน้านี้

ขอบคุณมากครับสำหรับกาพย์ 11

ต้องการใช่ช่วยแต่งกาพย์ยานี11เกี่ยวกับโรงเรียนจำนวน2บท

(รีบๆๆๆๆๆๆๆหน่อยนะครับ)

แต่งกาพย์ยานียังงัยคะไม่เคยเข้าใจ

งง

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยนวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะ

การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด

ผู้จัดทำ นางจันทรรัตน์ วัฒนศิริ

รายงานการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ๖ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง (นาคอุปถัมภ์) ผู้รายงานได้ศึกษาค้นคว้า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ๖ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

๒. เพื่อพัฒนานักเรียนในด้านการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย

๓. เพื่อพัฒนาปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน วิชาภาษาไทย ให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

๔. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อ นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด

ผลการศึกษาพบว่า

๑. ผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาการเรียนการสอน โดยใช้นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ พบว่า หลังการเรียนการสอนโดยใช้แบบพัฒนาฝึกษักษะแล้ว ผลการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการใช้นวัตกรรมทุกชุด มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๕

๒. นักเรียนมีการพัฒนาในการแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด หลังใช้นวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะวิชาภาษาไทย ได้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย โดยภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๔๑.๙๐

๓. ประสิทธิภาพนวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะ การแต่งกาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ E๑/E๒ ทุกชุด มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ ๘๐/๘๐

๔. ผลการศึกษาพบว่าครูมีความพึงพอใจต่อนวัตกรรม แบบฝึกพัฒนาทักษะการแต่ง กาพย์ยานี ๑๑ และการแต่งกลอนแปด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

แจกๆๆๆรหัด sf iD NOOMZO พาส 010307432

1ดอก มี ทุกปีน

  • กฤษฎา แสงสุวรรณ์ ป.6/6 โรงเรียนเซนต์เทเรซา กทม.
    IP: xxx.24.242.224
    เขียนเมื่อ 

-ขอบคุณมากครับคุณครูต้อย ผมแต่งกาพย์ได้ดีขึ้นมากเลยครับ ขอบคุณมากครับ

ช่วยเเต่งกลอนแปดเกี่ยวกับนักเรียนให้หนอ่ยค่ะขอบคุณค่ะ

อย่าอ่านนะข้อร้อง

ความลับมาบอก เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

เคยมีเด็กถูดฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง

แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุคดีได้

จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่เดิม

ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญยาณของเด็กจึงล่องลอยจนเวียนอยู่ในรร.เป็นเวลาหลาย10ปี

จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มน.ร.หญิงเข้าไปในห้องนำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง

จึงได้พบวิญญาณของเด็กน้อยกำลังไต่ไปตามเพดาล พร้อมแสยะยิ้มให้

พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ

แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื้นเข้า

จึงได้ล้มแปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า

เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด

วิญยาณของเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป

จงส่งไปอีก20กระทู้ ภายใน 7 ๙ม.

ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น

คุณต้องอ่านให้ได้

สุดยอด

รฃรชชชจ

เนื้อหาดีมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

สุดยอดโค้ด 55555+

555+

*-*55*-*

++**-----

**--*/**-

-**/---****-*-**-*-*--

อย่าอ่านนะข้อร้อง

ความลับมาบอก เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

เคยมีเด็กถูดฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง

แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุคดีได้

จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่เดิม

ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญยาณของเด็กจึงล่องลอยจนเวียนอยู่ในรร.เป็นเวลาหลาย10ปี

จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มน.ร.หญิงเข้าไปในห้องนำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง

จึงได้พบวิญญาณของเด็กน้อยกำลังไต่ไปตามเพดาล พร้อมแสยะยิ้มให้

พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ

แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื้นเข้า

จึงได้ล้มแปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า

เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด

วิญยาณของเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป

จงส่งไปอีก20กระทู้ ภายใน 7 ๙ม.

ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น

อย่าอ่านนะข้อร้อง

ความลับมาบอก เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

เคยมีเด็กถูดฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง

แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุคดีได้

จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่เดิม

ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญยาณของเด็กจึงล่องลอยจนเวียนอยู่ในรร.เป็นเวลาหลาย10ปี

จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มน.ร.หญิงเข้าไปในห้องนำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง

จึงได้พบวิญญาณของเด็กน้อยกำลังไต่ไปตามเพดาล พร้อมแสยะยิ้มให้

พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ

แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื้นเข้า

จึงได้ล้มแปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า

เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด

วิญยาณของเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป

จงส่งไปอีก20กระทู้ ภายใน 7 ๙ม.

ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น

อย่าอ่านนะข้อร้อง

ความลับมาบอก เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

เคยมีเด็กถูดฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง

แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุคดีได้

จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่เดิม

ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญยาณของเด็กจึงล่องลอยจนเวียนอยู่ในรร.เป็นเวลาหลาย10ปี

จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มน.ร.หญิงเข้าไปในห้องนำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง

จึงได้พบวิญญาณของเด็กน้อยกำลังไต่ไปตามเพดาล พร้อมแสยะยิ้มให้

พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ

แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื้นเข้า

จึงได้ล้มแปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า

เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด

วิญยาณของเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป

จงส่งไปอีก20กระทู้ ภายใน 7 ๙ม.

ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น

อย่าอ่านนะข้อร้อง

ความลับมาบอก เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

เคยมีเด็กถูดฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง

แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุคดีได้

จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่เดิม

ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญยาณของเด็กจึงล่องลอยจนเวียนอยู่ในรร.เป็นเวลาหลาย10ปี

จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มน.ร.หญิงเข้าไปในห้องนำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง

จึงได้พบวิญญาณของเด็กน้อยกำลังไต่ไปตามเพดาล พร้อมแสยะยิ้มให้

พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ

แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื้นเข้า

จึงได้ล้มแปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า

เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด

วิญยาณของเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป

จงส่งไปอีก20กระทู้ ภายใน 7 ๙ม.

ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น

อย่าอ่านนะข้อร้อง

ความลับมาบอก เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้น

เคยมีเด็กถูดฆ่าตายที่ห้องน้ำของภารโรง

แต่ไม่สามารถหาต้นเหตุคดีได้

จึงได้ปล่อยร่างไร้วิญญาณของเด็กน้อยทิ้งไว้ ณ ที่เดิม

ไม่มีการทำพิธีอะไรทั้งสิ้น วิญยาณของเด็กจึงล่องลอยจนเวียนอยู่ในรร.เป็นเวลาหลาย10ปี

จนวันหนึ่งได้มีกลุ่มน.ร.หญิงเข้าไปในห้องนำนั้นเพื่อหวังจะแกล้งภารโรง

จึงได้พบวิญญาณของเด็กน้อยกำลังไต่ไปตามเพดาล พร้อมแสยะยิ้มให้

พวกเทอกลัวมากรีบวิ่งออกจากห้องน้ำ

แต่เพื่อนคนหนึ่งพลันไปเหยียบแอ่งน้ำที่พื้นเข้า

จึงได้ล้มแปสะดุดขาของเพื่อนอีกคนหนึ่งเข้า

เพื่อนคนนั้นได้จับแขนของอีกคนไว้จึงล้มกันมาเป็นทอดๆและหัวฟาดพื้นตายหมด

วิญยาณของเขาจึงวนเวียน ณ ที่แห่งนั้นตลอดไป

จงส่งไปอีก20กระทู้ ภายใน 7 ๙ม.

ตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่เพื่อนเราประสบอุบัติเหตุไปแล้ว 5คนตั้งแต่เราอ่าน

การถอดร่าง

1.ทำหลังเที่ยงคืนเท่านั้น

2.จุดธูปไว้หัวนอน3ดอก

3.นอนหลับตาแล้วตั้งสมาธิให้ดี

4.นึกถึงที่ๆเราจะไปเปนอันดับแรก

5.กลั้นหายใจ10วินาที

6.จาดนั้นคุณก้อจะไปในที่ที่คุณต้องการ

7.เมื่อคุณรูสึกว่ากลิ่นธูปเริ่มหายไปให้มองหาแสงสีขาวแล้วเดินเข้าไป

8.ถ้าคุณกลับไปไม่ทันคุณจะกลับไปไม่ได้อีกเลย

9.ถ้าทำเกิน2ครั้งอายุของคุณจะสั้นครั้งละไป99วัน

คำเตือน ผู้ใดที่อ่านแล้วต้องนำไปโพสต่ออีก5ครั้งไม่งั้นอีก7วันต่อไปคุณจะมีอันเป็น

เชื่ออยู่ว่ามีคนตายในห้องน้ำแต่บอกให้เขียนต้องอีก20ครั่งจะบ้าตาย

เคยเจออยู่เรื่องเเบบนี้นะก็อ่านแล้วก็บอกให้เขียนต่ออีก7กระทู้ก็ไม่ได้เขียนมันบอกว่าถ้าไม่เขียนจะเจออันตรายใน7วันต้อนแรกเรา

ก็กลัวมากๆคิดว่าจะเป็นอะไรแต่ก็ไม่เป็นนี้ผ่านมาเป็นเดือนๆเราก็อยู่ดีมีสุขมากๆด้วย

ไม่ได้ลบลู่นะจะเชื่อก็ได้แค่บอกเฉยๆ

ช่วยแต่งกาพย์ยานีให้หน่อย 12 บทอ่ะ

ยกย่องในความรู้

อยากรู้ว่ายานี11ต่างจากกอนแปดจะได

แล้วมันกลอนตรงไหนอ่ะเนี่ย

ได้เรื่องเลย

นคุยนถสสะ

ใครรู้บางว่า วัยเด็กเล็กแรกรุ่น  เราต่างกับการเรียน 

ขยันหมั่นอ่านเขียน                 เพียรฝึกฝนเป็นคนดี

ยามว่างต่างวิ่งเล่น                   ร้องรำเต้นสามัคคี

ใจรัก..............                         มีความรู้คููู๋.................     ตอบด้วยมันเป็นการบ้าน ไม่รู้