วันนี้มีการประชุมเรื่องสิทธิผู้ป่วย โดยเป็นการทบทวนมาตรการ ระบบที่มีอยู่ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วย และมาปรับปรุง หรือคิดระบบที่ตอบสนองต่อสิทธิผู้ป่วยที่พึงมีและควรได้
          ทีมที่เราเชิญมาก็จะเป็นหัวหน้างานหรือตัวแทนที่ต้องให้การบริการผู้ป่วยเป็นหลัก ทั้งห้องยา OPD ER LR Ward  OR ทันตกรรม ห้องปฏิบัติการ เวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน และ แพทย์
          ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุม เป็นที่น่าพอใจ โดยเราจะพิจารณาทีละข้อ ซึ่งเรานำความรู้จากที่อื่นมาเป็นข้อมูลในการช่วยคิดและปรับใช้ และนำของเดิมที่ดีๆอยู่แล้วมาทำให้สมบูรณ์และครอบคลุมขึ้น เช่น เดิมเรามีป้ายชื่อประจำตัวเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลเราทำเองอยู่แล้ว แต่บางคนไม่ติด บางคนไม่มี(เจ้าหน้าที่ใหม่) ก็เซตระบบในเรื่องการทำบัตรและการติดบัตรของเจ้าหน้าที่เสียใหม่ หัวข้อความลับของผู้ป่วยที่เราเคยมีอยู่เดิม เช่น OSCC คลินิกหญิงบริการ(ก็เป็นบริบทแบบหนึ่งของอำเภอเรา เพราะเปิดให้บริการกันเยอะมาก) ผลเลือดเอชไอวี/ผู้รับบริการในศูนย์รวมใจ ผู้รับการบำบัดยาเสพติดหรือผลการตรวจที่เกี่ยวข้อง เราก็ปรับระบบให้ดีขึ้น ซึ่งในที่ประชุมมีการเสนอความคิดเห็นที่หลากหลาย ซึ่งทำให้บรรยากาศเป็นไปแบบมีส่วนร่วมกันเกือบทุกคนดีมาก (นานๆทีจะเห็น^_^) จนเราสามารถสรุปได้เกือบทุกข้อ
          แต่ยังมีการบ้านที่เราติดไว้ และให้ทีมอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมปรับปรุงต่อไป ซึ่งคงต้องพบกันใหม่หลังสงกรานตร์ เพราะสัปดาห์หน้าโรงพยาบาลมีอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องคุณภาพทำอย่างไรให้แก่ลูกจ้าง และ 3C-PDSA/Clinical Tracerให้แก่ข้าราชการ วันนีเลิกประชุม 5 โมงเย็น