เพราะ Mind map แท้ๆ เชียว ของคุณ "พี่เม่ย" (ยิ้ม) เลยอยากมา ลปรร. ในสิ่งที่ get คือ เรื่อง Concept Maps ซึ่ง Maps ตัวนี้เป็นการออกแบบเพื่อช่วยให้ "เรา" สามารถจัดการและจดจำสิ่งที่เป็น "เนื้อหา"  (Content) เหมือนกับเป็นการจัดระบบเบียบเรื่องราวต่างๆ เพื่อใส่ไว้ในสมองของเรา (การใส่รหัส = Encoding)..ให้ง่ายต่อการจดจำและการทำความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆ ที่เราสนใจหรืออยากรู้

 

          บางครั้งอาจเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพในสมองที่เรารับรู้และตีแผ่ออกมาเป็นภาพแห่งความเข้าใจ (Mental Model) เมื่อเวลาผ่านไปสามารถดึงสิ่งที่เรารับรู้นั้น (Retrieve) ออกมาใช้ได้อีก ที่น่าสังเกตคือ "การจดจำหรือความเข้าใจ" ส่วนนี้น่าจะไปเก็บไว้ในส่วนของความจำระยะสั้น (Short-term memory) หากเข้าสู่กระบวนการจดจำแล้ว อาจแปรเปลี่ยนไปสู่ "ความจำระยะยาว" (Long-term memory) ต่อไปได้ ตัว Concept Maps จะเป็นตัวช่วยให้เราดึงสิ่งที่ฝังอยู่ในความจำนั้นออกมาใช้ เช่น เมื่อเรากลับมาดูภาพที่เราเขียนไว้เป็น Concept Maps ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง...หากเราอยากกลับมาทบทวน...เราก็จะใช้สิ่งนี้มาเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ทบทวนความจำและความเข้าใจ...ที่ฝังไว้ในความทรงจำนั้น

 

 

 

เขียน Concept Map:  โดย Dr.Ka-Poom

ที่มา:  Goldstein, E. B., Baker, R., and Mackewn, A. 2005. Concept Maps and CogLab Online Manual for Goldstein's Cognitive Psychology; Connecting Mind, Research, and Everyday Experience. USA; Thomson Wadsworth.

 

*CogLab = Cognitive Psychology Online Laboration