(18 มี.ค. 49) บรรยายหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” (“Sufficiency Economy”) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยบูรพา (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งหัวข้อ “Sufficiency Economy” นี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา “Seminar in Human Resources Research” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตรดังกล่าว (“PhD in Human Resources Development”)
            ในการบรรยายได้อาศัย Power Point ของ ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ 2 ชุด ภายใต้หัวข้อ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน” และ “หลักคิดและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : องค์ความรู้ที่เกิดจากการขับเคลื่อน ซึ่งจัดทำโดย “โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ([email protected] หรือ www.sufficiencyeconomy.org) รวมทั้งได้แจกจุลสาร “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร” ซึ่งจัดทำโดย กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ([email protected] โทร.0-2281-6329 หรือ www. nesdb.go.th/ SufficiencyEcon/main.htm)
            ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” น่าจะหมายถึง “เศรษฐกิจรู้จักพอ ซึ่งทำให้เกิดความเพียงพอ อย่างพอประมาณและพอดี” ได้ด้วย
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
21 มี.ค. 49