เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

            (18 มี.ค. 49) บรรยายหัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” (“Sufficiency Economy”) ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอกในหลักสูตรนานาชาติ ของมหาวิทยาลัยบูรพา (บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ) ซึ่งหัวข้อ “Sufficiency Economy” นี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิชา “Seminar in Human Resources Research” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในหลักสูตรดังกล่าว (“PhD in Human Resources Development”)
            ในการบรรยายได้อาศัย Power Point ของ ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ 2 ชุด ภายใต้หัวข้อ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการทรงงาน” และ “หลักคิดและการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : องค์ความรู้ที่เกิดจากการขับเคลื่อน ซึ่งจัดทำโดย “โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ([email protected] หรือ www.sufficiencyeconomy.org) รวมทั้งได้แจกจุลสาร “เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร” ซึ่งจัดทำโดย กลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ([email protected] โทร.0-2281-6329 หรือ www. nesdb.go.th/ SufficiencyEcon/main.htm)
            ได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” น่าจะหมายถึง “เศรษฐกิจรู้จักพอ ซึ่งทำให้เกิดความเพียงพอ อย่างพอประมาณและพอดี” ได้ด้วย
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
21 มี.ค. 49

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)