ความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริจาคช่วยสังคมโดยบริษัทธุรกิจ

            (17 มี.ค. 49) ร่วมประชุมหารือที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริจาคช่วยสังคมโดยบริษัทธุรกิจ ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ศ.หิรัญ รดีศรี ประธานที่ปรึกษา Corporate Governance Center และคุณโสภาวดี เลิศมนัสชัย รองผู้จัดการและประธานศูนย์ระดมทุน) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมหารือ
            ที่ประชุมได้พูดถึงประเด็นซึ่งเกี่ยวพันกันอยู่หลายส่วน รวมถึง
            · บรรษัทภิบาลที่ดีหรือ “ธรรมาภิบาลธุรกิจ” (Good Corporate Governance)
            · ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยบริษัทธุรกิจ (Corporate Social Responsibility – CSR)
            · การบริจาคช่วยสังคมโดยบริษัทธุรกิจ (Corporate Philanthropy หรือ Corporate Giving)
            · สภาพที่เป็นอยู่ สภาพที่พึงปรารถนา และวิธีการสู่สภาพที่พึงปรารถนา
ได้ให้ความเห็นว่า แนวทางการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและการบริจาคช่วยสังคมโดยบริษัทธุรกิจ น่าจะประกอบด้วย
            1. การเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (Networking)
            2. การจัดการข้อมูลและความรู้ (Information and Knowledge Management)
            3. การสร้างและการเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Creation and Dissemination)
            4. การหนุนแนะให้มีนโยบายที่ดี (Policy Advocacy) ในระดับ และรูปแบบต่างๆ

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรม
21 มี.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (0)