เมื่อวันที่  18  มีนาคม 2549  สมาคมลูกจ้างประจำแห่งประเทศไทยได้จัดสัมนาในการจัดทำร่างพรบ.บำเหน็จบำนาญลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งเป็นการให้สิทธิลูกจ้างประจำของส่วนราชการ มีสิทธิที่จะขอรับบำนาญ ได้เหมือนกับข้าราชการ

              นับว่าเป็นความเคลื่อนไหวของสมาคมลูกจ้างประจำแห่งประเทศไทย

 ที่จะทำให้ลูกจ้างประจำ ซึ่งเมื่อก่อนออกจากราชการจะได้รับบำเหน็จเท่านั้น จะมีโอกาสได้รับบำนาญ รายเดือน เหมือนที่ข้าราชการได้รับมา ถ้า พรบ. ผ่านการพิจารณาจะทำให้ลูกจ้างประจำ ยิ้มร่า หลังจากที่รอคอยมานาน แสนนาน