ขณะนี้ได้มีการระบาดของโรค Botulism ในพื้นที่ของ ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน โดยมีการรายงานการเกิดโรค ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2549 มีผู้ป่วยนับร้อย หยุดหาบใจสื่สิบสองคน เพราะหน่อไม้ปีบ

จะสื่อสารกับประชาชนตาดำๆ การศึกษาชั้นประถม อย่างไรจึงจะเข้าใจ และป้องกันตนได้ ผมลองทำแผนภูมิเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ดังนี้ครับ