เรามักลืม....แต่กลับวิ่งหา...โอกาส...จากคนอื่น...รอบด้าน...บางครั้งทำให้เราเกิดทุกข์ เพราะไม่ได้รับการตอบสนอง ต่อโอกาสที่อยากได้นั้น...นิ่ง จิตสงบ...เตือนตน...ให้ถ่องแท้...

 

 

 

"มนุษย์"..ต่างวิ่งหา..อยากให้.."โอกาส"
"โอกาส"...
ภายนอก
"โอกาส"...จาก "คนอื่น" หยิบยื่นให้
"โอกาส"...จาก คน ชุมชน สังคม และกาลเวลา


หาก...
เรา... "มนุษย์"...ลืมมองหา
โอกาส...ภายใน..."จิต"...ใจ
ที่ตัวเรา...หยิบยื่นให้ตัวเราเอง...หรือไม่


ทบทวน
ค้นหา...ให้พบ
ว่า...เรา..ให้โอกาสตัวเรา...หรือยัง
โอกาส...แห่งการเรียนรู้...และซึมซับ
"โอกาส"...แห่งการมองหา...ตัวเรา
และให้โอกาส..."เรา" มีโอกาส