วิกฤตความขัดแย้งและการระงับความขัดแย้งในสังคมไทย

            (14 มี.ค. 49) ไปบรรยายหัวข้อ “วิกฤตความขัดแย้งและการระงับความขัดแย้งในสังคมไทย” ให้กับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตชั้นปีที่ 1 ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผศ.ธิติพันธุ์ เชื้อบุญชัย เป็นคณบดี) จำนวน 235 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา “กฎหมายกับสังคม”
            การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาดูงาน “กฎหมายกับความเป็นจริงในสังคม” ระหว่างวันที่ 14 – 17 มี.ค. 49 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดเป็นประจำทุกปี และในปีนี้จะเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตซึ่งศึกษากฎหมายได้เรียนรู้สภาพความเป็นจริงของกฎหมายในแง่มุมต่างๆ อาทิ กฎหมายกับการพัฒนาประเทศ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการระงับข้อพิพาท ตลอดปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากความไม่เหมาะสมของกฎหมาย และปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายต่างๆ
            ในการบรรยายได้อาศัย PowerPoint ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้ประกอบการบรรยาย

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

16 มี.ค. 49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรมความเห็น (1)

ขัดเกลา ความขัดแย้ง