มีเรื่องให้อิ่มใจในสัปดาห์แรกของการเปิดเรียน 
ตอนเย็นวันศุกร์ ขณะที่กำลังจะปิดประตูห้องเรียน 
ได้ยินเสียงเรียก "คุณครูครับ ๆ" มาแต่ไกล 
เห็นเด็กชาย ๒ คน วิ่งหน้าตั้งมาหาครู   พอมาถึง
ก็ยื่นเงินเหรียญ  ๑๐  บาท ให้พร้อมกับบอกว่า
"ผมเก็บเงินได้ที่ข้างถนนด้านนอกโรงเรียนครับ"

     ครูซักถามข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย และกล่าวชมเชย
ชื่นชมในคุณความดีครั้งนี้พร้อมกับให้พร  เพื่อเป็นกำลังใจ
และให้ความมั่นใจในการทำดีต่อๆ ไป 

                                      วันนั้นครูเดินยิ้มออกจากโรงเรียนด้วยความสุขใจ 
                               นึกถึงเด็กชายที่เก็บเงินได้  ถ้าเก็บเอาไปใช้เองก็ไม่มีใครรู้ 
                               บอกเพื่อนแล้ว ทั้งสองแบ่งกันคนละ ๕ บาท ก็ย่อมได้ 
                               แต่เด็กทั้งสองไม่คิดเช่นนั้น    คิดว่าเงินไม่ใช่ของเขา
                               ครั้นจะถามหาเจ้าของก็ไม่ได้ จึงนำมาให้ครู 
                              นั่นก็แสดงถึงคุณธรรมที่มีอยู่ในจิตใจ  สะท้อนถึงสภาพ
                              ครอบครัวที่อบอุ่น  มั่นคง มีจริยธรรม และการอบรมบ่มเพาะ
                              ของพ่อแม่ ครูอาจารย์  ทีสำคัญคือจิตใจใฝ่ดีของเด็กเอง
                              ที่มุ่งมั่นพัฒนาให้คุณธรรมเจริญงอกงามขึ้นในจิตใจดวงน้อยๆ
                              ครูเชื่อว่า เติบใหญ่ภายหน้าย่อมเป็นคนดีอย่างแน่นอน

      จาก "คำพ่อสอน" ว่า

            " ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง 
              เด็กๆจึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง 
              เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิต
              ที่สะอาด  ที่เจริญมั่นคง..."

             (พระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก พ.ศ.๒๕๓๑ )

                          "...รากฐานที่นับว่าสำคัญ คือ รากฐานทางจิตใจ
                           อันได้แก่  ความหนักแน่น  มั่นคงในสุจริตธรรม
                           อย่างหนึ่ง  ในความมุ่งมั่นที่จะประกอบกิจการงาน
                           ให้ดีจนสำเร็จอีกอย่างหนึ่ง 


                           เหตุใดจึงต้องมีความสุจริตและความมุ่งมั่น

                          ก็เพราะความสุจริตนั้นย่อมกีดกันบุคคลออกจาก
                          ความชั่ว และความเสื่อมเสียทั้งหมดได้ จึงช่วยให้
                          บุคคลมีโอกาสใช้ความรู้ความสามารถแต่ในทางที่ถูก
                          ที่เจริญแต่เพียงทางเดียว..."

                          (พระราชดำรัสพระราชทานแก่ผู้บังคับบัญชา อาจารย์และนายทหารนักเรียน
                           โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ ๕๗ ซึ่งเดินทางมาศึกษาภูมิประเทศ
                           ทั่วๆไปทางภาคใต้ ในโอกาสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ศาลาบุหลัน
                           ทักษิณราชนิเวศน์ วันอังคารที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๒๒)

                   ค่ะ  ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง 
                  ครูก็หวังให้ลูกศิษย์ทุกคนมีคุณธรรมข้อนี้ เป็นคนดีของสังคม
                  ของประเทศชาติ ....... 
                                                  คนดีทำอะไรย่อมเป็นประโยชน์ทั้งนั้น