สำนักหอสมุด ได้รับเงินสนับสนุนโครงการ Digitisation Initiative for Traditional Manuscripts of Northern Thailand วงเงิน 12,000 เหรียญสหรัฐ จากโครงการ EMC

     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลและทุนสนับสนุนจากโครงการ EMC Heritage Trust เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการเก็บรักษาและปกป้องมรดกข้อมูลของมนุษยชาติ โดยมีพิธีมอบเงินสนับสนุนในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ  สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     โครงการ EMC Heritage Trust เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้โครงการ EMC Information Heritage Initiative ของบริษัท อี เอ็มซี คอร์ปอเรชั่น (NYSE: EMC)  ซึ่งดำเนินการเมื่อปี 2550 เพื่อให้ความช่วยเหลือในการเก็บรักษาและปกป้องมรดกข้อมูลของมนุษยชาติและเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์และงานศิลปะผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อรองรับงานค้นคว้าวิจัยและการศึกษาหาความรู้

     โครงการ EMC Heritage Trust  เน้นให้รางวัลยกย่องและสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ขององค์กรระดับท้องถิ่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันหรือบุคคล ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องและปรับปรุงการเข้าถึงข้อมูลอันทรงคุณค่า และรักษามรดกข้อมูลท้องถิ่น

     สำหรับในปี 2551 นี้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น 1ใน 7 โครงการที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลและรับทุนสนับสนุนจากโครงการ EMC Heritage Trust  ของบริษัทอีเอ็มซี  และเป็นโครงการแรกของประเทศไทยด้วย โดย อีเอ็มซีได้คัดเลือกจาก 325 ใบสมัคร ที่เข้าร่วมโครงการจาก 34 ประเทศทั่วโลก  

     โครงการที่เสนอ คือ Digitisation Initiative for Traditional Manuscripts of Northern Thailand วงเงิน 12,000 เหรียญสหรัฐ โดยมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ข้อมูลจากเอกสารโบราณที่ได้บันทึกไว้ และจะมีพิธีมอบรางวัลและทุนสนับสนุนในวันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักหอสมุด โดยเรียนเชิญ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมี นายธาดา เศวตศิลา ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อีเอ็มซี อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบให้แก่สำนักหอสมุด

     ภายหลังจากพิธีมอบรางวัลและทุนฯ แล้ว สำนักหอสมุดเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเยี่ยมชมการให้บริการเอกสารโบราณ ณ งานศูนย์สนเทศภาคเหนือ และการดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • การดำเนินงาน Reformatting เอกสารโบราณ ให้อยู่ในรูปของดิจิทัล
  • การดำเนินงานดิจิไทซ์ไมโครฟิล์มเอกสารโบราณ
  • การอนุรักษ์และบำรุงรักษาเอกสารโบราณ