โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ลีนาราช
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practice)

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อโครงการ                          ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

ชื่อผู้รับผิดชอบ                   นางอัญชลี  กุลเกลี้ยง 

                                                                หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                                                โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

สภาพทั่วไป

                การอ่านเป็นกระบวนการสร้างเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้

ช่วยให้ผู้เรียนใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิดไปใช้ตัดสินใจ

แก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตและนิสัยรักการอ่าน

                                โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เล็งเห็น

ความสำคัญของทักษะการอ่านจึงจัดโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านขึ้น

เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการอ่านเป็นพื้นฐานของการศึกษาเรียนรู้ในทุก

รายวิชา การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่านจึงเป็น

การปลูกฝังทัศนะคติที่ดีของผู้เรียนต่อการอ่าน รู้คุณค่าของการอ่าน

เลือกอ่านหนังสือได้เหมาะสม มีนิสัยรักการค้นคว้าจนเป็นนิสัย

วัตถุประสงค์

                ๑. เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการอ่าน การเรียนรู้

ทั้งในและนอกห้องสมุด

                ๒. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน

รู้คุณค่าของการอ่านและมีนิสัยรักการค้นคว้าจนเป็นนิสัย

                ๓. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปบูรณาการกับชีวิต

จริงหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นแล้วเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ

ขั้นตอนการดำเนินการ

                ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโครงการ

                ๒. กำหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติ

                ๓. นำโครงการเสนอฝ่ายวิชาการ / โรงเรียน

                ๔. จัดเข้าเป็นโครงการของโรงเรียนเพื่อดำเนินการต่อไป

วิธีการ : ภาคเรียนที่ ๑

                ๑. จัดกิจกรรม หนังสือดีที่เลือกอ่าน

                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับงานห้องสมุดจัดกิจกรรม

ส่งเสริมการอ่านทุกระดับชั้นเรียน โดยให้นักเรียนเลือกอ่านหนังสือคนละ

ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่องแล้วบันทึกลงในแบบบันทึกการอ่านที่กำหนด

                ๒. จัดกิจกรรม เก็บข่าวเล่าขาน

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดนักเรียนกลุ่มสนใจนำสาระความรู้

ที่ได้จากการอ่านไปนำเสนอในกิจกรรมสาระความรู้ ๕ นาทีหน้าเสาธงทุกวัน

                ๓. จัดป้ายนิเทศเสนอความรู้ใหม่ ๆ ที่ป้ายนิเทศของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เป็นประจำ

                ๔. จัดกิจกรรมเสริม โดยการใช้สื่อการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยใช้

โปรแกรม Moodle ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้ศึกษาความรู้เรื่องการรับสาร

ด้วยการอ่าน โดยนักเรียนระดับชั้นอื่นที่สนใจก็สามารถเข้าไปศึกษาค้นคว้าเรื่องดังกล่าวได้

เช่นกัน

                วิธีการ : ภาคเรียนที่ ๒

                ๑. จัดกิจกรรม หนังสือดีที่เลือกอ่าน เช่นเดียวกับในภาคเรียนที่ ๑

                ๒. จัดกิจกรรม คอเดียวกัน

                                กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดนักเรียนกลุ่มสนใจที่ชอบอ่าน

หนังสือหลากหลายประเภทรวมกลุ่มกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนะนำ

วิพากษ์วิจารณ์หนังสือที่อ่านร่วมกันในกลุ่ม แล้วเก็บรวบรวมเนื้อหาที่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นรูปเล่ม

                ๓. จัดกิจกรรม พี่สอนน้อง

                                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดนักเรียนกลุ่มสนใจนำนิทาน

พื้นบ้านหรือวรรณคดีที่เป็นบทละครนอก เป็นต้น จัดทำเป็นหนังสือ

เล่มเล็กพร้อมภาพประกอบ

                ผลการดำเนินงาน

                ๑. นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน

                ๒. นักเรียนร้อยละ ๘๐ เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการอ่าน

มีการเลือกอ่านหนังสือที่หลากหลายตามความสนใจของตนเอง

                ๓. นักเรียนนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ

ตนเอง

ปัจจัยเกื้อหนุน / ปัจจัยแห่งความสำเร็จ / ความภาคภูมิใจ

                จากการจัดกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทยได้รับความร่วมมือจากนักเรียนทุกระดับร้อยละ ๘๐ นักเรียนมี

ทักษะทางด้านการอ่านดีขึ้นและมีการพัฒนาคุณภาพทางภาษาทุกด้านดีขึ้น

กว่าเดิม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องของภาษาไทย

คำสำคัญ (Tags)#โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

หมายเลขบันทึก: 172952, เขียน: 25 Mar 2008 @ 15:19 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 01:18 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)