การเรียนรูด้วยตนเอง คือการเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจของแต่ละบุคคล เหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคมปัจจุบัน ความสำเร็จของการเรียนรู้ด้วยตนเอง นั้นมีเงื่อนไขและปัจจัยหลักอยู่ที่ตัวผู้เรียน ที่ต้องมีวินัย ความมุ่งมั่นและนิสัยใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ดังนั้น การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยสถาบันทางสังคมทุกภาคส่วน โดยเฉพาครอบครัวและสถานศึกษาที่ส่งเสริมหรือจูงใจให้เกิดการเรียนรู้

การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองถือว่าสุดยอดของการเรียนรู้ การจะสร้างกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองได้ โดยมากมักจะเริ่มต้นการเรียนรู้จากสิ่งที่ตัวเองรักและชอบก่อน สิ่งเป็นตัวปลุกเร้าให้เกิดความสนใจ ที่จะศึกษาเรียนรู้ในรายละเอียดต่อไป  ผู้เขียนทราบว่าในบางมหาวิทยาลัยจ้างคนไม่ตรงสาขากับที่บุคคลกรนั้นศึกษาจบมาโดยตรงก็มี แต่ทราบว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่จะให้มาทำงาน อะไรเป็นตัวบอกว่าเชี่ยวชาญ นั้นส่วนใหญ่ก็อยู่ที่งานเขียนที่แตกฉานในเรื่องนั้น ได้รับความเชื่อถือ เมื่อไปสอบถามดูพบว่าเป็นเรื่องที่เขารักชอบและสนใจทั้งสิ้น บางเรื่องก็เป็นงานอดิเรก เป็นมือสมัครเล่นแล้วสามารถพัฒนาต่อเป็นมืออาชีพในที่สุด