วงปี่พาทย์เครื่องห้า   
เป็นวงปี่พาทย์มีวิวัฒนาการ ๓ สมัยด้วยกันคือ
               สมัยที่หนึ่ง   สมัยสุโขทัย  พบว่ามีเครื่องดนตรีดังนี้
               1.  ปี่ใน                                                    
               2.  ฆ้องวงใหญ่                                                       
               3.  ตะโพน                                                
               4.  กลองทัด  ( ลูกเดียว )                          
               5.  ฉิ่ง                                                           

สมัยที่สอง   สมัยอยุธยาตอนปลาย  พบว่ามี " ระนาดเอก " เข้าร่วมด้วย          ดังนี้
1.  ปี่ใน                                   
2.  ระนาดเอก                                            
3.  ฆ้องวงใหญ่
4.  ตะโพน
5.  กลองทัด  ( ลูกเดียว )
6.  ฉิ่ง

สมัยที่สาม   สมัยรัตนโกสิทร์  รัชกาลที่ ๑ เพิ่มกลองทัดเป็น ๒ ลูก เป็นคู่กัน  ลูกหนึ่งมีเสียงต่ำ เรียกว่า " ตัวเมีย "        อีกลูกหนึ่งมีเสียงสูง เรียกว่า " ตัวผู้ "  เรียกวงปี่พาทย์วงนี้ว่า " วงปี่พาทย์เครื่องห้า "  ประกอบด้วยเครื่องดนตรีดังนี้
1. ปี่ใน 
2. ระนาดเอก
3. ฆ้องวงใหญ่
4. ตะโพน
5. กลองทัด  ( ๒ ลูก )                                  
6. ฉิ่ง